Simulácia zreťazenej pamäte v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Pamat.pas
Subor exe: Pamat.exe

Simulácia zreťazenej pamäte.
{ PAMAT.PAS               Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Simulacia zretazenej pamate.                   }
{                                  }
{ Datum:13.09.2001               http://www.trsek.com }
 
Program Simlacie_zretazenej_pamate;
 
uses crt;
 
const
 Free = 0;
 _End = -1;
 Pocet_miest = 16;
 
var
 pole1 : array[1..pocet_miest] of string[1];
 pole2 : array[1..pocet_miest] of integer;
 c   : char;
 
procedure vynuluj_polia;        (*Vynuluje polia*)
 var pom : word;
 begin
 for pom:= 1 to Pocet_miest do
  begin
  pole1[pom]:=' ';
  pole2[pom]:=Free;
  end;
 end;
 
procedure napis_menu;          (*Napise menu*)
 begin
 clrscr;
 gotoxy(1,1);
 textcolor(white);
 Writeln('1| Vypis To!');
 Writeln('2| Uloz');
 Writeln('3| Uvolni');
 Writeln('4| Vyhod ma');
 end;
 
procedure vypis;            (*Vypise polia*)
 var pom: byte;
 begin
 clrscr;
 gotoxy(1,1);
 Writeln('Vypis polia : ');
 gotoxy(1,2);
 for pom:= 1 to Pocet_miest do Write(pole1[pom],' ');
 Writeln;
 for pom:= 1 to Pocet_miest do Write(pole2[pom],' ');
 readkey;
 clrscr;
 napis_menu;
 end;
 
procedure zmaz;             (*Zmaze zadane pismeno z pola*)
 var
 pismeno  : string[1];
 pom    : integer;
 new_poz  : byte;
 pocet_pis : byte;
 
 begin
 gotoxy(1,1);
 clrscr;
 Writeln('Napis ake pismeno chces zmazat :');
 Readln(pismeno);
 pom:=0;
 
 repeat                (*Najde prve pismeno alebo to skonci ak nenajde*)
  inc(pom);
 until (pole1[pom]=pismeno) or (pom=Pocet_miest);
 
 if pole1[pom]=pismeno then
  begin
  repeat               (*Repeat uskutocny zmazanie podla pola2*)
   new_poz:=pom;
   pole1[new_poz]:=' ';
   pom:=pole2[new_poz];
   pole2[new_poz]:=Free;
  until pom=_End;
  Writeln('Mas to prec!');      (*Vypise ukoncenie*)
  end
 else Writeln('Boh vie co sa stalo!');
 Readkey;
 napis_menu;
 end;
 
procedure uloz;             (*Ulozi pismenko do pola + jeho pozicie*)
 var
 pom1,pom    : byte;
 dalej      : boolean;
 volne_miesta  : byte;
 zaplnene_miesta : byte;
 zaberat     : byte;
 old_poz     : byte;
 pismeno     : string[1];
 
 begin
 clrscr;
 gotoxy(1,1);
 zaplnene_miesta:=0;
 volne_miesta:=0;
 pismeno:=' ';
 pom:=0;
 dalej:=true;
 zaplnene_miesta:=0;
 zaberat:=0;
 old_poz:=0;
 
 for pom:= 1 to pocet_miest do
  if pole2[pom]<>Free then
    inc(zaplnene_miesta);
 
 if zaplnene_miesta=pocet_miest then
   dalej:=false;
 
 if dalej=false then
  begin
   Writeln('Pole je plne musis ho zmazat');
   readkey;
   clrscr;
   Napis_menu;
   exit;
  end;
 
 gotoxy(1,1);             (*Testovanie ci to tam vodje*)
 repeat                (*Zapise pismeno + osetrenia*)
  Write('Ake pismenko chces zapisat? : ');
  Readln(pismeno);
  for pom:= 1 to pocet_miest do if pole1[pom]=pismeno then dalej:=false;
 until (dalej=true)or(dalej=false);
 
 if dalej=false then
  begin
  Writeln('Pismenko uz tam mas !');
  readkey;
  clrscr;
  napis_menu;
  exit;
  end;
 
 for pom:=1 to pocet_miest do
  if pole2[pom]=Free then
    inc(volne_miesta);
 
 repeat                (*Zapise miesto + osrtrenie*)
  Write('Napis kolko ma zaberat miesta : ');
  Readln(zaberat);
  if zaberat>volne_miesta then Writeln('Mozes zabrat max. : ',volne_miesta,' miest.');
 until zaberat<=volne_miesta;
 
 pom:=0;
 pom1:=0;
 repeat                 (*Zapise pozicie pismen do druheho pola*)
  inc(pom);
  if pole1[pom]=' ' then
  begin
   inc(pom1);
   pole1[pom]:=pismeno;
   if (pom>1)and(old_poz>=1) then pole2[old_poz]:=pom;
   old_poz:=pom;
  end;
 until pom1=zaberat;
 
 pole2[old_poz]:=_End;
 Writeln('Ukoncene.');
 readkey;
 clrscr;
 napis_menu;
 end;
 
begin                  (*Hlavny Begin*)
 clrscr;
 vynuluj_polia;
 napis_menu;
 repeat
 c:=readkey;
 case c of
  '1' : vypis;
  '2' : uloz;
  '3' : zmaz;
  '4' : halt;
 end;
 until (c=#27);
end.