Insert-sort, Bubble-sort, Shaker-sort, sheLL-sort, Quick-sort, Dobosiewicz-sort, Merge-sort, Tree-sort, Heap-sort, maX-sort v pascale

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategorija: KMP (Programy mlad˛akoch
sortiada.pngZrobil: Jßn BenkoviŔ
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Sortiada.pas
Subor exe: Sortiada.exe

Program na demon╣trovanie triediacich algoritmov. NaprogramovanÚ s˙ nasledovnÚ algoritmy
- Insert-sort
- Bubble-sort
- Shaker-sort
- sheLL-sort
- Quick-sort
- Dobosiewicz-sort
- Merge-sort
- Tree-sort
- Heap-sort
- maX-sort
{ SORTIADA.PAS                           }
{ Program na demonstrovanie triediacich algoritmov.         }
{ Naprogramovane su nasledovne algoritmy:              }
{ - Insert-sort                           }
{ - Bubble-sort                           }
{ - Shaker-sort                           }
{ - sheLL-sort                           }
{ - Quick-sort                           }
{ - Dobosiewicz-sort                        }
{ - Merge-sort                           }
{ - Tree-sort                            }
{ - Heap-sort                            }
{ - maX-sort                            }
{                                  }
{ Datum:11.11.2002               http://www.trsek.com }
 
program shoW_okienko;
{
       T R I E D I A C E  A L G O R I T M Y
       =====================================
 
  .......... jednoduché demonstracne prostredie  ..........
 
ulohy : a) Vymysli a implementuj inú tematiku
    b) Dopln dalsie algoritmy
    c) Nech viacero algoritmov beĹí na obrazovke súçasne
    d) V prípade ' iba Ças ' naprogramuj meranie çasu
    e) DoplĄ systém help
 
..............................................................
}
uses  dos,crt,graph;
 
const
   cesta_bgi ='';
   meno_dat_suboru : string = 'sort.dat';
   x0 = 50;
   y0 = 2;
 
   poc_max = 80;           {.. poçet textov .}
            {.. implicitné t.j.
                    default nastavenia .}
 
   zac_main   : integer = 21;  { hlavne menu .}
   kon_main   : integer = 27;
   cislo_submenu : integer = 22;  { = vyber algoritmus .}
 
   zac_a     : integer = 1;  { submenu algoritmy .}
   kon_a     : integer = 10;
   c_sortu    : integer = 2;  { = bubblesort .}
 
   zac_r     : integer = 39;   { submenu rozsah .}
   kon_r     : integer = 51;
   rozsah    : integer = 42;  { = n..30      .}
   n       : integer = 30;
 
   zac_char   : integer = 34;   { submenu char. dat .}
   kon_char   : integer = 38;
   typ_dat    : integer = 36;  { = náhodne ..    .}
 
   zac_p     : integer = 63;  { submenu palicka/bod .}
   kon_p     : integer = 64;
   palicky_body : integer = 63;  { = palicky     .}
   palica    = 63;
   bodka     = 64;
 
   zac_t     : integer = 67; { submenu tempo }
   kon_t     : integer = 72;
   tempo     : integer = 68; { = çakanie }
   tempo_spomal : integer = 68;
   cakanie    : integer = 100;
   c_tempa    : integer = 1;
   temp     : integer = 1;
   etapy_stop  : boolean = false;
   cyklus_stop  : boolean = false;
   cyklus_vnutri : boolean = false;
   krok_stop   : boolean = false;
   cakaj     : boolean = true;
   esc      : boolean = false;
 
   zac_d     : integer = 76; { submenu spomalenie }
   kon_d     : integer = 80;
   spomalenie  : integer = 78; { = delay konĘt = 100ms }
 
   dole = 'P'; hore = 'H';  {.. druhś byte pre Ęipky .}
                  {..  vtedy je prvś = #0 .}
 
  te : array[0..6] of string[11] =
     (' Nestoj  ',' Delay 100 '
     ,' Etapy   ',' Cyklus  '
     ,' Vnutri  ',' Krokom  '
     ,' Esc    ');
   vyska : integer = 10;  { pre Herc smallfont }
   sirka : integer = 8;
 
type texty = array[1..poc_max] of string[21];
               {.. texty pre menu a submenu .}
 
const t : texty = (' Insert-sort    '{..... 1........... }
         ,' Bubble-sort    '
         ,' Shaker-sort    '{.. vśber algoritmu.}
         ,' sheLL-sort    '
         ,' Quick-sort    '
         ,' Dobosiewicz-sort '    {6}
         ,' Merge-sort    '    {7}
         ,' Tree-sort     '
         ,' Heap-sort     '
         ,' maX-sort     '  {10}
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,' Tempo ukáĹky    ' {...... 21........ }
         ,' Algoritmus     ' {...... 22........ }
         ,' nastav Rozsah pola '
         ,' Charakter údajov  ' {== hlavné menu == }
         ,' Paliçky/bodky/niç '
         ,' Vykonaj      '
         ,' Quit        ' {...... 27........ }
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'   Vzostupne   ' {...... 34........ }
         ,'   Zostupne    '
         ,'   Náhodne    '  {=== typ dat ===}
         ,'   Rovnaké    '
         ,'   Súbor     ' {...... 38 ........}
         ,'   n = 10     ' {...... 39 ........}
         ,'   n = 20     '
         ,'   n = 30     '  {=== rozsah ===}
         ,'   n = 40     '
         ,'   n = 50     '
         ,'   n = 70     '
         ,'   n = 100    '
         ,'   n = 200    '
         ,'   n = 300    '
         ,'   n = 400    '
         ,'   n = 500    '
         ,'   n = 700    '
         ,'   n = 1000    '  { 51 }
         ,'   n = 2000    '
         ,'   n = 3000    '
         ,'   n = 4000    '
         ,'   n = 5000    '
         ,'   n = 10000   ' {.... 56........ }
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'          '
         ,'   Palicky    ' {.... 63........ }
         ,'   Bodky     ' {== tvar prvkov==}
         ,'   iba Cas    ' {.... 65........ }
         ,'          '
         ,'  Nezastavuje   ' {.... 67 .......}
         ,'  Delay spomalí  '
         ,'  Etapy stop    '
         ,'  Cyklus stop   '
         ,'  Vnútornś cyklus ' {== tempo ukazky ==}
         ,'  Krokovanie    '
         ,'  Esc       ' {.... 73 ......}
         ,'          '
         ,'          '
         ,'  cakaj = 0    ' {.... 76 ......}
         ,'  cakaj = 50    '
         ,'  cakaj = 100   ' {== delay ==}
         ,'  cakaj = 200   '
         ,'  cakaj = 500   ' {.... 80 .....}
          );
var
   a     : array [-3335..10000] of integer;
   tx    : array [0..6] of integer;
   tl,ty   : integer;
   p1,p2   : integer;
   mx,my,y1 : integer;
   me    : real;
   bola_vymena : boolean;
   limit,limit1 : integer;
   r3      : string[3];
 
{... p a r a m e t e r ... na konci rečazca deĘifruje çíslo }
 
function parameter(r:string) : integer;
var  i,j,kod : integer;
   ret   : string;
begin
 ret:=copy(r,2+pos('=',r),6);
 i:=pos(' ',ret)-1;
 val(copy(ret,1,i),j,kod);
 if kod>0 then parameter:=10
 else parameter:=j;
end;
 
{........ n a j d e  v  t e x t e  prvé velké písmeno..}
 
function Prve_velke(i:integer; var kde:integer):char;
var j : integer;
   r:string;
begin
 r:=t[i]+'@';
 j:=0;
 repeat j:=j+1 until r[j] in ['A'..'Z','@'];
 if r[j]<>'@' then begin prve_velke:=r[j]; kde:=j end
        else begin prve_velke:=' ' ; kde:=0 end;
end;
 
{-------- funkcia v y b e r -------------------------------
 
    parametre : izac  - indexy textov z ktorśch vyberáme
          ikon
          x,y   - súradnice îavého horného rohu okna
 
    hodnota funkcie = index vybraného textu alebo 0
}
 
function vyber(izac,ikon:integer; var ivyber:integer):integer;
var
  znak       : char;
  poc_t,i,j,povodne : integer;
              {.. = prvé velke písmena textov .}
  velke_pismena : set of char;
 
 
{.......   p i s - t e x t   - napíĘe i-ty text do okienka
                 - normaálnou alebo inverznou
                  farbou          }
 
 
procedure pis_text(i:integer; normalne:boolean);
var z : char;
  j : integer;
begin      {.. z=t[i,j] je prvé velké písmeno v texte.}
 z:=prve_velke(i,j);
 gotoxy(x0,y0+i-izac);         {.. nastaví kursor .}
 if normalne then
  begin lowvideo; write(' ',t[i],' ');
     highvideo;      {.. zvśrazní velké písmeno .}
     gotoxy(x0+j,y0+i-izac); write(z);
  end
 else begin          {.. nastaví inverzné farby .}
     textbackground(white); textcolor(black);
                                           lowvideo;
     write(' ',t[i],' ');
     highvideo;       {.. zvśrazní velké písmeno .}
     gotoxy(x0+j,y0+i-izac); write(z);
                {.. nastaví normálne farby .}
     textbackground(black); textcolor(white);
    end;
end;
 
{..........   z m e n   - zmení vybranś text..........}
 
procedure zmen(i:integer);
begin         {.. doteraz vybranś napíĘe normálne .}
 pis_text(ivyber,true);
 ivyber:=i;
 pis_text(ivyber,false); {..teraz vybranś napíĘe inverzne .}
end;
 
{...........   r á m ç e k  o k n a   ................}
 
procedure ramcek (x,y,x1,y1:integer);
var i,j:integer;
const r : string[7] = '╔═╗╚═╝║'; {.. r[1]..îavś hornś znak
                   r[2]..horizontálny
                   r[3]..pravś hornś
                   atâ ...        }
begin
 gotoxy(x0-1,y0-1); write(r[1]);     {.. prvś riadok .}
 for i:=x0 to x1 do write(r[2]); write(r[3]);
 for i:=y0 to y1 do
  begin                     {.. boky .}
   gotoxy(x0-1,i); write(r[7]);
   gotoxy(x1+1,i); write(r[7]);
  end;
 gotoxy(x0-1,y1+1); write(r[4]);    {.. spodnś ridok .}
 for i:=x0 to x1 do write(r[5]); write(r[6]);
end;
 
{.....  t e l o  f u n k c i e  v ś b e r  .............}
 
begin
 textbackground(black); textcolor(white);
 clrscr;
 writeln('╔══════════════════════════════════╗');
 writeln('║                 ║');
 writeln('║    T R I E D E N I E.    ║');
 writeln('║                 ║');
 write('║  '); lowvideo; write(' demonĘtraçné prostredie ');highvideo;
 writeln('  ║');
 writeln('║                 ║');
 writeln('╠══════════════════════════════════╣');
 writeln('║                 ║');
 write('║ '); lowvideo; write('Algoritmus ');highvideo;
 writeln(t[c_sortu],' ║');
 writeln('║                 ║');
 write('║ '); lowvideo; write('Rozsah  ');highvideo;
 writeln(t[rozsah],'  ║');
 writeln('║                 ║');
 write('║ '); lowvideo; write('Charakter dát ');highvideo;
 writeln(copy(t[typ_dat],6,15),'  ║');
 writeln('║                 ║');
 write('║ '); lowvideo; write('Obraz dát');highvideo;
 writeln(t[palicky_body],'  ║');
 writeln('║                 ║');
 write('║ '); lowvideo; write('Tempo ukáĹky ');highvideo;
 writeln(copy(t[tempo],4,17),' ║');
 writeln('║                 ║');
 write('║ '); lowvideo; write('Delay   ');highvideo;
 writeln(t[spomalenie],' ║');
 writeln('╚══════════════════════════════════╝');
 povodne:=ivyber;
 ramcek(x0,y0,x0+length(t[izac])+1,y0+ikon-izac);
                      {.. píĘe texty .}
 velke_pismena:=[];
 for i:=izac to ikon do begin
  pis_text(i,true);            {.. normálne .}
                {.. mnoĹina velkśch písmen .}
  velke_pismena:=velke_pismena+[prve_velke(i,j)];
 end;
 pis_text(ivyber,false);           {.. inverzne .}
 
        {... cyklus vyberania ...}
 repeat
  znak:=upcase(readkey);
     {.. ak preçítanś znak je prvé velké písmeno textu .}
  if znak in velke_pismena then
   begin
    i:=izac;  {.. najdem i = index textu, ktorś to je .}
    while prve_velke(i,j)<>znak do i:=i+1;
    zmen(i);
    delay(300);
   end
  else if znak=#0 then        {.. ak je to Ęipka .}
   case readkey of
   dole : if ivyber<ikon then zmen(ivyber+1)
              else zmen(izac);
   hore : if ivyber>izac then zmen(ivyber-1)
              else zmen(ikon);
   end;
      {.. vyberanie konçí ak čuknem <CR> alebo <ESC>
             alebo prvé písmeno textu      .}
 
 until (znak in velke_pismena) or (znak=#13) or (znak=#27);
 
  {.. nastaví hodnotu funkcie = 0 ak som si nevybral <ESC>
              inak = index vybraného textu  .}
 if znak=#27 then vyber:=povodne
       else vyber:=ivyber;
 clrscr;
end;
 
{[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ end menu ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]}
 
{..........   p r í p r a v a   - rozmery obrazovky   .}
 
procedure priprava;
var i, dr, mo  : integer;
begin
 detectgraph(dr, mo);
 initgraph(dr, mo, cesta_bgi);
 mx:=getmaxx; my:=getmaxy;
 closegraph;
 textbackground(black);
 clrscr;
 tl:=(mx-3) div 7;
 for i:=0 to 6 do tx[i]:=tl*i+3;
 ty:=my-12;
end;
 
procedure napis(r:string; c:integer);
var s : string[5];
begin
 str(c,s);
 r:=r+s;
 setfillstyle(emptyfill,white);
 bar(0,my-49,sirka*(length(r)+1),my-39);
 setfillstyle(solidfill,white);
 outtextxy(0,my-49,r);
end;
 
procedure zobraz_tempo(i:integer; normal:boolean);
begin
 if normal then begin
  setcolor(white);
  outtextxy(tx[i],ty-3,te[i])
 end
 else begin
  bar(tx[i]-2,ty-3,tx[i]+tl,ty+vyska);
  setcolor(black);
  outtextxy(tx[i],ty-3,te[i]);
  setcolor(white);
 end;
end;
 
procedure zmaz_tempo(i:integer);
begin
 setfillstyle(emptyfill,white);
 bar(tx[i]-2,ty-3,tx[i]+tl,ty+vyska);
 setfillstyle(solidfill,white);
end;
 
procedure premaz_delay;
var r : string[3];
begin
 str(cakanie:3,r);
 te[1]:=copy(te[1],1,7)+r;
 zmaz_tempo(1);
 zobraz_tempo(1,false);
end;
 
procedure zmena(z:char);
var delta,nc : integer;
begin
 z:=upcase(z);
 if z in ['E','D','C','V','K','N',#27,'+','-','='] then
  case z of
            {.. stop pre vonkajĘí cyklus ..}
   'C' : begin etapy_stop:=true;   cakaj:=false;
         cyklus_stop:=true;  esc:=false;
         cyklus_vnutri:=false; temp:=3;
         krok_stop:=false;
      end;
            {.. stop pre etapy ..}
   'E' : begin etapy_stop:=true;   cakaj:=false;
         cyklus_stop:=false;  esc:=false;
         cyklus_vnutri:=false; temp:=2;
         krok_stop:=false;
      end;
            {.. spomaluje Delay   ..}
   'D' : begin etapy_stop:=false;  cakaj:=true;
         cyklus_stop:=false;  esc:=false;
         cyklus_vnutri:=false; temp:=1;
         krok_stop:=false;
      end;
            {.. stop pre Vnutornś cyklus ..}
   'V' : begin etapy_stop:=true;   cakaj:=false;
         cyklus_stop:=true;  esc:=false;
         cyklus_vnutri:=true; temp:=4;
         krok_stop:=false;
      end;
            {.. stop po kroku ..}
   'K' : begin etapy_stop:=true;   cakaj:=false;
         cyklus_stop:=true;  esc:=false;
         cyklus_vnutri:=true; temp:=5;
         krok_stop:=true;
      end;
            {.. Nezastavuje beĹí ..}
   'N' : begin etapy_stop:=false;  cakaj:=false;
         cyklus_stop:=false;  esc:=false;
         cyklus_vnutri:=false; temp:=0;
         krok_stop:=false;
      end;
            {.. Esc ukonçí ukáĹku ..}
   #27 : begin etapy_stop:=false;  cakaj:=false;
         cyklus_stop:=false;  esc:=true;
         cyklus_vnutri:=false; temp:=6;
         krok_stop:=false;
      end;
   '+','-','='
     : if cakaj then begin
        delta:=cakanie div 10+1;
        if z='-' then begin
         nc:=cakanie-delta;
         if nc<0 then nc:=0;
        end
        else begin
         nc:=cakanie+delta;
         if nc>500 then nc:=500;
        end;
        if nc<>cakanie then begin
         cakanie:=nc;
         premaz_delay;
        end;
      end;
  end;
 if c_tempa<>temp then begin
  zmaz_tempo(c_tempa);
  zmaz_tempo(temp);
  zobraz_tempo(c_tempa,true);
  zobraz_tempo(temp,false);
  c_tempa:=temp;
 end;
end;
 
{......... g e n e r u j e  d a t a  p r e S O R T .....}
 
procedure generuj;
var
    vstup : text;
    i   : integer;
begin
 clrscr;
 me:=mx/n;
 if c_sortu=8 then me:=me/3; { treesort }
 limit:=my-50;
 if palicky_body=zac_p then
  case c_sortu of
   4,8,9 : begin limit:=limit div 2;
          limit1:=limit;
       end;
   7 : begin limit:=limit div 3;
        limit1:=limit+20;
     end;
  end;
 case typ_dat-zac_char of          {.. vzostupne .}
  0 : for i:=1 to n do a[i]:=10+round((limit-10)/n*i);
                       {.. zostupne .}
  1 : for i:=1 to n do a[n+1-i]:=10+round((limit-10)/n*i);
                       {.. náhodne .}
  2 : for i:=1 to n do a[i]:=1+random(limit);
                      {.. konĘtanty .}
  3 : for i:=1 to n do a[i]:=limit div 2;
  4 : begin
      write('meno vstupného súboru dat : ');
      readln(meno_dat_suboru);
      if meno_dat_suboru='' then
       meno_dat_suboru:='sort.dat';
      assign(vstup,meno_dat_suboru);
      reset(vstup);
      for i:=1 to n do read(vstup,a[i]);
      close(vstup);
     end;
 end;
end;
 
{.............  zobrazí p r v o k .......................
     alebo aj vymaĹe, keâ je farba çierna       }
 
procedure prvok(i:integer; farba:integer);
var poz:integer;
begin
 poz:=round(i*me);
 case palicky_body of
  palica : begin setcolor(farba);
          line(poz,limit,poz,limit-a[i]);
       end;
  bodka  : putpixel(poz,limit-a[i],farba);
 end;
end;
 
procedure palicka(i,farba:integer;hore:boolean);
var is : integer;
begin
 is:=round(abs(i)*me);
 if palicky_body=palica then begin
  setcolor(farba);
  if hore then line(is,limit,is,limit-a[i])
      else line(is,limit1,is,limit1+a[i])
 end
 else putpixel(is,limit-a[i],farba);
end;
 
{.............  v ś m e n a ..............................}
 
procedure vymena(i,j:integer);
var pom : integer;
begin
 bola_vymena:=true;              {.. vymazač .}
 prvok(i,black); prvok(j,black);
 pom:=a[i]; a[i]:= a[j]; a[j]:=pom;
 if cakaj then delay(cakanie);
 if krok_stop or keypressed then zmena(readkey);
 prvok(i,white); prvok(j,white);    {.. znova nakreslič .}
 if cakaj then delay(cakanie);
end;
 
 
{===========  I N S E R T S O R T  =====================}
 
procedure insertsort;
var i,j,p : integer;
begin
 for i:=1 to n do prvok(i,white);
 for i:=2 to n do
  if not esc then begin
   if cyklus_stop then zmena(readkey);
   if a[i-1]>a[i] then
    begin
     j:=i; p:=a[i]; a[0]:=p;
     prvok(i,black);
     if krok_stop then zmena(readkey);
     repeat j:=j-1;    prvok(j,black);
         a[j+1]:=a[j]; prvok(j+1,white);
         if keypressed or krok_stop then zmena(readkey);
         if cakaj then delay(cakanie);
     until (a[j-1]<=p) or esc;
     a[j]:=p;       prvok(j,white);
     if krok_stop then zmena(readkey);
  end end;
end;
 
{==============   B U B B L E S O R T  =================}
 
procedure bubblesort;
var i,j : integer;
begin
 for i:=1 to n do prvok(i,white);
 for i:= n downto 2 do
  if not esc then begin
   if cyklus_stop then zmena(readkey);
   for j:= 2 to i do
    if not esc then begin
     if a[j-1]>a[j] then vymena(j,j-1);
     if keypressed then zmena(readkey);
    end;
  end;
end;
 
{=========   S H A K E R S O R T   ======================}
 
procedure shakersort;
var j,vmin,vmin_n,vmax,vmax_n : integer;
begin
 for j:=1 to n do prvok(j,white);
 vmax:=n; vmin:=1;
 repeat
  if not esc then begin
   j:=vmin;
   repeat
    j:=j+1;
    if a[j-1]>a[j] then begin
     vymena(j,j-1);
     vmax_n:=j-1;
    end;
   until j>=vmax;
   vmax:=vmax_n;
   if cyklus_stop then zmena(readkey);
  end;
  if not esc then begin
   j:=vmax+1;
   repeat
    j:=j-1;
    if a[j-1]>a[j] then begin
     vymena(j,j-1);
     vmin_n:=j;
    end;
   until j-1<=vmin;
   vmin:=vmin_n;
  end;
  if etapy_stop or cyklus_stop then zmena(readkey);
 until (vmin>=vmax) or esc;
end;
 
{==========  S H E L L S O R T  =========================}
 
procedure shellsort;
var  k,i : integer;
 
procedure insert(z,k:integer; hore:boolean);
var i,j,p : integer;
begin
 i:=z;
 repeat
  i:=i+k;
  if a[i-k]>a[i] then
  if not esc then
   begin
    if cyklus_vnutri then zmena(readkey);
    j:=i; p:=a[i]; a[z-k]:=p;
    palicka(i,black,hore);
    if cakaj then delay(cakanie);
    if krok_stop then zmena(readkey);
    repeat j:=j-k;    palicka(j,black,hore);
        a[j+k]:=a[j]; palicka(j+k,white,hore);
        if cakaj then delay(cakanie);
        if krok_stop or keypressed then zmena(readkey);
    until a[j-k]<=p;
    if cakaj then delay(cakanie);
    if krok_stop then zmena(readkey);
    a[j]:=p;       palicka(j,white,hore);
   end;
 until (i>n-k) or esc;
end;
 
procedure otoc(i,k:integer; hore:boolean);
var  j : integer;
begin
 j:=i;
 repeat
  palicka(j,black,hore);
  palicka(j,white,not hore);
  j:=j+k;
 until j>n;
end;
 
{................... telo S H E L L  ......................}
 
begin
 for i:=1 to n do palicka(i,white,true);
 k:=1; repeat k:=3*k+1 until k>n div 6;
 repeat
  napis('krok : ',k);
  for i:=1 to k do
   if not esc then begin
    if cyklus_stop then zmena(readkey);
    otoc(i,k,true);
    insert(i,k,false);
    otoc(i,k,false);
  end;
  k:=k div 3;
  if etapy_stop or cyklus_stop then zmena(readkey);
 until (k=1) or esc;
 if not esc then begin
  napis('normalny insertsort krok : ',k);
  insert(1,1,true);
 end
end;
 
{=====    Q U I C K  S O R T   =======================}
 
procedure quicksort(zac,kon:integer);
var  i,j,pivot : integer;
begin
 pivot:=(a[zac]+a[kon]) div 2;
 i:=zac-1; j:=kon+1;
 repeat
  repeat i:=i+1 until a[i]>=pivot;
  repeat j:=j-1 until a[j]<=pivot;
  if cyklus_vnutri then zmena(readkey);
  if i<j then vymena(i,j);
 
 until (i>=j) or esc;
 if etapy_stop and (kon-zac>20) then zmena(readkey);
 if i=j then begin
  i:=i+1; j:=j-1;
 end;
 if (j>zac) and not esc then quicksort(zac,j);
 if (i<kon) and not esc then quicksort(i,kon);
end;
 
{=========  D O B O S I E W I C Z  ======================}
 
procedure dobosiewiczsort;
var j,k : integer;
begin
 for j:=1 to n do prvok(j,white);
 k:=n;
 repeat
  if k>1 then k:=k * 3 div 4; napis('krok : ',k);
  for j:= k+1 to n do
   if not esc then if a[j-k]>a[j] then vymena(j,j-k);
  if cyklus_stop then zmena(readkey);
  if k>1 then k:=k * 3 div 4; napis('krok : ',k);
  bola_vymena:=false;
  for j:= n downto k+1 do
   if not esc then if a[j-k]>a[j] then vymena(j,j-k);
  if etapy_stop or cyklus_stop then zmena(readkey);
 until (k=1) and not bola_vymena or esc;
end;
 
{============ M E R G E S O R T - rekurzívny ==============}
 
procedure mergesort;
{---------------------------------------------------------------------------
 
   uloha : dane pole a[] striedit metodou zlucovania
 
---------------------------------------------------------------------------}
const hore = true; dole = false;
   show : boolean = true;
   znak : char = ' ';
var { p  : array[1..100] of integer;}
   u,i : integer;
 
 
{----------------------vlastne triedenie zlucovanim ----------------------}
 
 procedure merge(z,k:integer);
 { striedi dany usek a[z].....a[k] metodou rekurzivneho zlucovania :
        1.  rozdeli usek na dve casti
        2.  rozdelene casti zvlast striedi ( rekurzivne )
        3.  zlucenie (merge) utriedenych casti
 }
 
 var stred : integer;
 
{----------------------zlucovanie dvoch casti------------------------------}
 
 procedure zluc(z1,k1,z2,k2:integer);
 { zlucuje dve casti : z1..k1
             z2..k2
   pomocou pomocneho pola p
 }
 var i,j,k : integer;
 
{----------------------------------prenes----------------------------------}
  procedure prenes(var co:integer); { prenesie mensi prvok do pola p }
  begin
   a[-k]:=a[co]; palicka(co,black,hore); palicka(-k,white,dole);
   if keypressed or krok_stop then zmena(readkey);
   if cakaj then delay(cakanie);
   co:=co+1;  { zmeny indexov co.. vystupny parameter     }
   k:=k+1;   {        k... globalny v procedure zluc }
  end;
{----------------------------------kopiruj---------------------------------}
  procedure kopiruj(od,po:integer); { kopiruje zvysok do pola p }
  var i : integer;
  begin
   for i:=od to po do
    begin a[-k]:=a[i]; palicka(i,black,hore); palicka(-k,white,dole);
        if cakaj then delay(cakanie);
        if keypressed or krok_stop then zmena(readkey);
        k:=k+1;
    end;
  end;
{--------------------------zlucovanie------------------------------------}
 begin
  i:=z1;   { i.. index najmensieho prvku v prvej casti }
  j:=z2;   { j.. index najmensieho prvku v druhej casti }
  k:=z1;   { k.. index v vysledku            }
         {....  cyklus zlucovania  ....}
  repeat
   if a[i]<a[j] then prenes(i) { mensi prvok prenesieme do vysledneho }
          else prenes(j);
  until (i>k1) or (j>k2) or esc;    { cyklus konci ak jedna z casti konci }
  if (i>k1) and not esc then kopiruj(j,k2)   { zvysok zkopirujeme do vysledku   }
             else kopiruj(i,k1);
 
          {... zastavuje qoli vykladu ...}
  if etapy_stop and (k2-z1>20) or cyklus_stop then zmena(readkey);
           { vysledok z pomocneho pola p penesieme do a[] }
  if not esc then
  for i:=z1 to k2 do
   begin
    if keypressed then zmena(readkey);
    a[i]:=a[-i]; palicka(-i,black,dole); palicka(i,white,hore);
   end;
 end;
 
{----------------------------merge----------------------------------------}
 
 begin
  u:=u+1;   { u.. uroven rekurzie}
  if (z<k) and not esc then  {.. ak ma pole aspon dva prvky => rozdelime }
   begin
    setcolor(white);   { vodorovnou useckou znazornime uroven rekurzie }
    line(round(z*me),limit+5+u,round(k*me),limit+5+u);
    stred:=(z+k) div 2;      {.. stred pola }
    if not esc then merge(z,stred);        {.. striedenie 1.casti }
    if not esc then merge(stred+1,k);       {.. striedenie 2.casti }
    if not esc then zluc(z,stred,stred+1,k);    {.. zlucenie dvoch casti  }
    setcolor(black);
    line(round(z*me),limit+5+u,round(k*me),limit+5+u);
               { vymazeme usecku }
   end;
  u:=u-1;
 end;
 
{--------------- telo m e r g r e s o r t  rekurzívne-------}
 
begin
 
 
 u:=0; znak:=' ';
 for i:=1 to n do palicka(i,white,hore);
 merge(1,n);
end;
 
{================ T R E E S O R T ========================}
 
procedure treesort;
var i,p,zarazka : integer;
 
procedure obsad(i:integer);
var  s1 : integer;
begin
 s1:=2*i;
 if s1<2*n then
  if a[s1]>a[s1+1] then s1:=s1+1;
 a[i]:=a[s1];
 if a[i]<zarazka then palicka(i,white,false);
 if cakaj then delay(cakanie);
 if keypressed or krok_stop then zmena(readkey);
 palicka(s1,black,false);
 if (s1<n) and (a[i]<zarazka) then obsad(s1)
 else
  begin
   a[s1]:=zarazka;
  end;
end;
 
begin
 zarazka:=limit+1;
 for i:=2*n-1 downto n do begin a[i]:=a[i+1-n];
                 palicka(i,white,true);
                 if keypressed then zmena(readkey);
              end;
 for i:=n to 2*n-1 do
 if not esc then
   begin
    palicka(i,black,true);
    if keypressed then zmena(readkey);
    palicka(i,white,false);
   end;
 for i:=n-1 downto 1 do if not esc then obsad(i);
 if etapy_stop then zmena(readkey);
 for i:=2*n to 3*n-1 do
  if not esc then
  begin
   a[i]:=a[1];
   palicka(1,black,false);
   palicka(i,white,true);
   obsad(1);
  end;
end;
 
 
{==================  H E A P S O R T  ==================}
 
procedure heapsort;
var i,p : integer;
 
procedure vymena(i,j:integer;penzia:boolean);
var p : integer;
begin
 palicka(i,black,false);
 palicka(j,black,false);
 p:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=p;
 if cakaj then delay(cakanie);
 if keypressed or krok_stop then zmena(readkey);
 palicka(i,white,false);
 if penzia then palicka(j,white,true)
      else palicka(j,white,false);
end;
 
procedure halda(i,dlzka:integer);
var o,s1 : integer;
begin
 o:=i;
 s1:=2*o;
 if s1<=dlzka then
  begin
   if s1<dlzka then
    if a[s1]<a[s1+1] then s1:=s1+1;
   if cakaj then delay(cakanie);
   if keypressed or krok_stop then zmena(readkey);
   if a[o]<a[s1] then
    begin
     vymena(o,s1,false); halda(s1,dlzka);
    end;
  end;
end;
 
begin
 for i:=1 to n do palicka(i,white,true);
 for i:=n downto n div 2+1 do
  if not esc then
   begin
    if cakaj then delay(cakanie);
    palicka(i,black,true);
    if keypressed then zmena(readkey);
    palicka(i,white,false);
   end;
 if etapy_stop then zmena(readkey);
 if not esc then
  for i:=n div 2 downto 1 do
   if not esc then
   begin
    palicka(i,black,true);
    palicka(i,white,false);
    if keypressed then zmena(readkey);
    halda(i,n);
   end;
 if etapy_stop then zmena(readkey);
 for i:=n downto 2 do
  if not esc then
  begin
   vymena(1,i,true);
   if keypressed then zmena(readkey);
   halda(1,i-1);
  end;
 palicka(1,black,false);
 palicka(1,white,true);
end;
 
{==============   M A X S O R T     =================}
 
procedure maxsort;
var i,j,max : integer;
begin
 for i:=1 to n do prvok(i,white);
 for i:= n downto 2 do
  if not esc then begin
   if cyklus_stop then zmena(readkey);
   max:=1;
   for j:= 2 to i do
    if not esc then begin
     if a[j]>a[max] then max:=j;
     if cakaj then delay(cakanie);
     if keypressed then zmena(readkey);
    end;
   if not esc then vymena(max,i);
  end;
end;
 
 
 
{======    v y v o l á v a n i e S O R T O V   ======}
{======                        ======}
 
procedure sortuj;
var i        : integer;
   s,s1,sh,sm,ss  : string;
   hod,min,sek,s100 : word;
   stare_tempo   : char;
begin
 generuj;                {... zobrazenie ..}
 detectgraph(p1,p2);
 initgraph(p1,p2,cesta_bgi);
 s:=t[c_sortu];   sh:='';
 for i:=1 to length(s) do sh:=sh+upcase(s[i])+' ';
 str(n,s1);
 settextstyle(triplexfont,horizdir,1);
 outtextxy(0,my-40,'n : '+s1+'      '+sh);
 settextstyle(smallfont,horizdir,5);
 c_tempa:=tempo-zac_t;
 for i:=0 to 6 do zobraz_tempo(i,i<>c_tempa);
 zmena(t[tempo,4]);
 settextstyle(smallfont,horizdir,05);
 settime(0,0,0,0);
                   {.. t r i e d e n i e .}
 case c_sortu of
  1 : insertsort;
  2 : Bubblesort;
  3 : Shakersort;
  4 : shellsort;
  5 : begin for i:=1 to n do prvok(i,white);
       Quicksort(1,n);
    end;
  6 : dobosiewiczsort;
  7 : mergesort;
  8 : treesort;
  9 : heapsort;
  10 : maxsort;
 end;
                  {.. prijímame gratulácie .}
 gettime(hod,min,sek,s100);
 for i:=0 to 6 do zmaz_tempo(i);
 setcolor(white);
 str(hod,sh);  str(min,sm);
 str(sek+s100/100:1:2,ss);
 outtextxy(0,my-15,'cas : '+sh+':'+sm+':'+ss+'          press <Esc> ');
 
 repeat until readkey=#27;
 closegraph;
end;
 
{==========                    ==========}
{==========    h l a v n ś p r o g r a m   ==========}
{==========                    ==========}
 
begin
 
 priprava;
 
 repeat
          { ====  h l a v n é  m e n u  ==== }
 
  cislo_submenu:=vyber(zac_main,kon_main,cislo_submenu);
 
  case cislo_submenu-zac_main+1 of
                {.. tempo ukáĹky ..}
    1 : begin tempo:=vyber(zac_t,kon_t,tempo);
         if tempo=tempo_spomal then begin
          spomalenie:=vyber(zac_d,kon_d,spomalenie);
          cakanie:=parameter(t[spomalenie]);
          str(cakanie:3,r3);
          te[1]:=copy(te[1],1,7)+r3;
         end;
      end;
                {.. nastavujem algoritmus .}
    2 : c_sortu:=vyber(zac_a,kon_a,c_sortu);
 
    3 : begin        {.. nastavujem rozsah dat .}
       rozsah:=vyber(zac_r,kon_r,rozsah);
       n:=parameter(t[rozsah]);
      end;           {.. charakter vstupu .}
    4 : typ_dat:=vyber(zac_char,kon_char,typ_dat);
                  {.. spôsob vykreslenia .}
    5 : palicky_body:=vyber(zac_p,kon_p,palicky_body);
 
    6 : sortuj;             {.. triedenie .}
 
   0,7 : halt;            { Quit = ukonçenie .}
 
  end;
 
 until false;
end.