Program slouží k šifrování a dešifrování textu pomocí šifry Enigma používané během druhé světové války

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
koupy_enigma_screen.pngZrobil: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Enigma_crypter.pas
Subor exe: Enigma_crypter.exe
Ukažka: Enigma_crypter.zip

Program slouží k šifrování a dešifrování textu pomocí šifry Enigma používané během druhé světové války. Konkrétně se jedná o základní verzi se třemi scramblery, kterou na začátku války používaly jednotky Wehrmacht a Luftwaffe. Program používá stejný vnitřní mechanismus, takže je s prvotní verzí Enigmy kompatibilní (dokáže dešifrovat německé válečné depeše z počátku války). Kompatibilita není zajištěna pro pozdější verze Enigmy, které měly více scramblerů a jiné vnitřní zapojení. Program vznikl v rámci práce Dějiny kryptologie do soutěže SOČ.
{ ENIGMA.PAS                Copyright (c) Petr Koupy }
{                                  }
{ Program slouží k šifrování a dešifrování textu pomocí šifry Enigma}
{ používané během druhé světové války. Konkrétně se jedná o základní}
{ verzi se třemi scramblery, kterou na začátku války používaly   }
{ jednotky Wehrmacht a Luftwaffe. Program používá stejný vnitřní  }
{ mechanismus, takže je s prvotní verzí Enigmy kompatibilní     }
{(dokáže dešifrovat německé válečné depeše z počátku války).    }
{ Kompatibilita není zajištěna pro pozdější verze Enigmy, které   }
{ měly více scramblerů a jiné vnitřní zapojení.           }
{                                  }
{ Program vznikl v rámci práce Dějiny kryptologie do soutěže SOČ.  }
{                                  }
{ Datum:01.03.2007               http://www.trsek.com }
 
unit Enigma_;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Menus, ComCtrls, ExtCtrls, Buttons, CategoryButtons,
 ButtonGroup, Gauges, ActnPopup, CustomizeDlg, ActnList, ExtDlgs;
 
type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  Memo2: TMemo;
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  ComboBox1: TComboBox;
  Label5: TLabel;
  ComboBox2: TComboBox;
  ComboBox3: TComboBox;
  Label6: TLabel;
  ComboBox4: TComboBox;
  ComboBox5: TComboBox;
  ComboBox6: TComboBox;
  Label7: TLabel;
  ComboBox7: TComboBox;
  ComboBox8: TComboBox;
  ComboBox9: TComboBox;
  ComboBox10: TComboBox;
  ComboBox11: TComboBox;
  ComboBox12: TComboBox;
  ComboBox13: TComboBox;
  ComboBox14: TComboBox;
  ComboBox15: TComboBox;
  ComboBox16: TComboBox;
  ComboBox17: TComboBox;
  ComboBox18: TComboBox;
  Label8: TLabel;
  Label9: TLabel;
  Label10: TLabel;
  Label11: TLabel;
  Label12: TLabel;
  Label13: TLabel;
  CheckBox1: TCheckBox;
  CheckBox2: TCheckBox;
  CheckBox3: TCheckBox;
  CheckBox4: TCheckBox;
  CheckBox5: TCheckBox;
  CheckBox6: TCheckBox;
  PopupMenu1: TPopupMenu;
  Button2: TButton;
  Gauge1: TGauge;
  PopupMenu2: TPopupMenu;
  Otevt1: TMenuItem;
  Uloiz1: TMenuItem;
  Koprovat1: TMenuItem;
  Vloit1: TMenuItem;
  Vymazat1: TMenuItem;
  Memo3: TMemo;
  Vyjmout1: TMenuItem;
  N1: TMenuItem;
  Memo4: TMemo;
  Vzjmout1: TMenuItem;
  Koprovat2: TMenuItem;
  Vloit2: TMenuItem;
  Odstranit1: TMenuItem;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  SaveDialog1: TSaveDialog;
  Button3: TButton;
  PopupMenu3: TPopupMenu;
  PopupMenu4: TPopupMenu;
  Uloit1: TMenuItem;
  N2: TMenuItem;
  Koprovat3: TMenuItem;
  Odstranit2: TMenuItem;
  Koprovat4: TMenuItem;
  Edit1: TEdit;
  Label14: TLabel;
  N3: TMenuItem;
  VybratVe1: TMenuItem;
  N4: TMenuItem;
  Vybratve2: TMenuItem;
  OpenDialog2: TOpenDialog;
  SaveDialog2: TSaveDialog;
  PopupMenu5: TPopupMenu;
  Koprovat5: TMenuItem;
  SpeedButton1: TSpeedButton;
  SpeedButton2: TSpeedButton;
  Memo5: TMemo;
  Memo6: TMemo;
  Button4: TButton;
  ScrollBar1: TScrollBar;
  Label3: TLabel;
  Label15: TLabel;
  PopupMenu6: TPopupMenu;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Edit4: TEdit;
  GroupBox1: TGroupBox;
  Button5: TButton;
  Button6: TButton;
  procedure Button6Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure ScrollBar1Change(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
  procedure Koprovat5Click(Sender: TObject);
  procedure ComboBox6Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox5Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox4Change(Sender: TObject);
  procedure Vybratve2Click(Sender: TObject);
  procedure VybratVe1Click(Sender: TObject);
  procedure Koprovat4Click(Sender: TObject);
  procedure Odstranit2Click(Sender: TObject);
  procedure Koprovat3Click(Sender: TObject);
  procedure Uloit1Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Uloiz1Click(Sender: TObject);
  procedure Otevt1Click(Sender: TObject);
  procedure Vloit2Click(Sender: TObject);
  procedure Koprovat2Click(Sender: TObject);
  procedure Vzjmout1Click(Sender: TObject);
  procedure Odstranit1Click(Sender: TObject);
  procedure Vyjmout1Click(Sender: TObject);
  procedure Vloit1Click(Sender: TObject);
  procedure Koprovat1Click(Sender: TObject);
  procedure Vymazat1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Memo1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
  procedure Memo1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure ComboBox18Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox17Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox16Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox15Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox14Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox13Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox12Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox11Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox10Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox9Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox8Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox7Change(Sender: TObject);
  procedure CheckBox6Click(Sender: TObject);
  procedure CheckBox5Click(Sender: TObject);
  procedure CheckBox4Click(Sender: TObject);
  procedure CheckBox3Click(Sender: TObject);
  procedure CheckBox2Click(Sender: TObject);
  procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);
  procedure ComboBox3Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox2Change(Sender: TObject);
  procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 
const
 I: string='EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ';
 II: string='AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE';
 III: string='BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO';
 R: string='YRUHQSLDPXNGOKMIEBFZCWVJAT';
 ABC: string='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
 skok_I: integer=18;
 skok_II: integer=6;
 skok_III: integer=23;
 
var
 Form1: TForm1;
 poradi1,poradi2,poradi3: integer;
 menic: integer;
 scrambler1, scrambler2, scrambler3: string;
 skok2, skok3: integer;
 rotor1, rotor2, rotor3: integer;
 vstupnitext, vystupnitext: string;
 znak: char;
 misto: integer;
 temp1, temp2, temp3, tempR: char;
 klic1, klic2, vymena: string;
 manual: boolean;
 hacek, vkladani, stop, kontrola: boolean;
 deska: integer;
 
 
implementation
 
uses About_, Generator_;
 
{$R *.dfm}
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x, y, z: integer;
  retezec: string;
  zpozdeni: longint;
begin
 Button1.Enabled:=false;
 Button2.Enabled:=false;
 Button3.Enabled:=false;
 Button5.Enabled:=false;
 Button6.Enabled:=false;
 ComboBox1.Enabled:=false;
 ComboBox2.Enabled:=false;
 ComboBox3.Enabled:=false;
 ComboBox4.Enabled:=false;
 ComboBox5.Enabled:=false;
 ComboBox6.Enabled:=false;
 ComboBox7.Enabled:=false;
 ComboBox8.Enabled:=false;
 ComboBox9.Enabled:=false;
 ComboBox10.Enabled:=false;
 ComboBox11.Enabled:=false;
 ComboBox12.Enabled:=false;
 ComboBox13.Enabled:=false;
 ComboBox14.Enabled:=false;
 ComboBox15.Enabled:=false;
 ComboBox16.Enabled:=false;
 ComboBox17.Enabled:=false;
 ComboBox18.Enabled:=false;
 CheckBox1.Enabled:=false;
 CheckBox2.Enabled:=false;
 CheckBox3.Enabled:=false;
 CheckBox4.Enabled:=false;
 CheckBox5.Enabled:=false;
 CheckBox6.Enabled:=false;
 Memo1.ReadOnly:=true;
 Memo1.PopupMenu:=PopupMenu6;
 Memo2.PopupMenu:=PopupMenu6;
 Edit1.PopupMenu:=PopupMenu6;
 Edit2.Text:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
 Edit3.Text:=ComboBox5.Items[ComboBox5.ItemIndex];
 Edit4.Text:=ComboBox6.Items[ComboBox6.ItemIndex];
 stop:=false;
 
 Memo2.Clear;
 Gauge1.Progress:=0;
 z:=0;
 for x:=0 to Memo1.Lines.Count do
 begin
  retezec:=Memo1.Lines[x];
  for y:=1 to Length(retezec) do
  begin
   z:=z+1;
  end;
 end;
 Gauge1.MaxValue:=z;
 
 //začátek registrace vstupního nastavení
 case ComboBox1.ItemIndex of
  0: scrambler1:=I;
  1: scrambler1:=II;
  2: scrambler1:=III;
 end;
 case ComboBox2.ItemIndex of
  0: begin scrambler2:=I; skok2:=skok_I; end;
  1: begin scrambler2:=II; skok2:=skok_II; end;
  2: begin scrambler2:=III; skok2:=skok_III; end;
 end;
 case ComboBox3.ItemIndex of
  0: begin scrambler3:=I; skok3:=skok_I; end;
  1: begin scrambler3:=II; skok3:=skok_II; end;
  2: begin scrambler3:=III; skok3:=skok_III; end;
 end;
 rotor1:=ComboBox4.ItemIndex+1;
 rotor2:=ComboBox5.ItemIndex+1;
 rotor3:=ComboBox6.ItemIndex+1;
 if rotor2=skok2-1 then hacek:=true else hacek:=false;
 //konec registrace vstupního nastavení
 
 //začátek (de)‘ifrováni
 for x:=0 to Memo1.Lines.Count-1 do //postupné zpracování řádků
 begin
  vstupnitext:=Memo1.Lines[x]; //načtení x-tého řádku vstupního textu
  vystupnitext:=''; //vynulování výstupního řádku z minulého cyklu
  for y:=1 to Length(vstupnitext) do //postupné zpracování znaků v řádku
  begin
   Application.ProcessMessages; //vypočetní prostor pro jiné aplikace
 
   //uspání cyklu při snížení rychlosti
   if (ScrollBar1.Position<491) AND (stop=false) then
   begin
    zpozdeni:=500-ScrollBar1.Position;
    Sleep(zpozdeni);
    Edit2.Enabled:=true;
    Edit3.Enabled:=true;
    Edit4.Enabled:=true;
   end
   else
   begin
    Edit2.Enabled:=false;
    Edit3.Enabled:=false;
    Edit4.Enabled:=false;
   end;
 
   znak:=vstupnitext[y]; //načtení y-tého znaku řádku vstupního textu
 
   //přičítání hodnoty stavového proužku od 0% do 100%
   if stop=false then Gauge1.Progress:=Gauge1.Progress+1
   else Gauge1.Progress:=0;
 
   //zji‘tění místa znaku v abecedě
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if znak=ABC[z] then misto:=z;
   end;
 
   //první záměna znaku podle propojovací desky
   if ComboBox7.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox8.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox8.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox7.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox9.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox10.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox10.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox9.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox11.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox12.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox12.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox11.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox13.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox14.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox14.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox13.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox15.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox16.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox16.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox15.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox17.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox18.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox18.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox17.ItemIndex+1; end;
 
   //rotace scramblerů s uplatněním double-step mechanismu
   rotor3:=(rotor3+1) mod 26;
   if rotor3=0 then rotor3:=26;
   if rotor3=skok3 then rotor2:=(rotor2+1) mod 26;
   if (rotor3=skok3+1) AND (rotor2=skok2-1) then
   begin
    rotor2:=(rotor2+1) mod 26;
    rotor1:=(rotor1+1) mod 26;
    hacek:=false;
   end;
   if rotor2=0 then rotor2:=26;
   if rotor2=skok2-1 then hacek:=true;
   if (rotor2=skok2) AND (hacek=true) then
   begin
    rotor1:=(rotor1+1) mod 26;
    hacek:=false;
   end;
   if rotor1=0 then rotor1:=26;
   if Edit2.Enabled=true then Edit2.Text:=ComboBox4.Items[rotor1-1];
   if Edit3.Enabled=true then Edit3.Text:=ComboBox5.Items[rotor2-1];
   if Edit4.Enabled=true then Edit4.Text:=ComboBox6.Items[rotor3-1];
 
   //výstup pravého scrambleru
   temp3:=scrambler3[(rotor3-1+misto) mod 26];
   if temp3='' then temp3:=scrambler3[26];
 
   //zji‘tění místa výstupu pravého scrambleru v abecedě
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if temp3=ABC[z] then misto:=z;
   end;
 
   //výstup prostředního scrambleru
   temp2:=scrambler2[(((((26-rotor3+1) mod 26)+misto) mod 26)+rotor2-1) mod 26];
   if temp2='' then temp2:=scrambler2[26];
 
   //zji‘tění místa výstupu prostředního scrambleru v abecedě
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if temp2=ABC[z] then misto:=z;
   end;
 
   //výstup levého scrambleru
   temp1:=scrambler1[(((((26-rotor2+1) mod 26)+misto) mod 26)+rotor1-1) mod 26];
   if temp1='' then temp1:=scrambler1[26];
 
   //zji‘tění místa výstupu levého scrambleru v abecedě
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if temp1=ABC[z] then misto:=z;
   end;
 
   //výstup reflektoru
   tempR:=R[(((26-rotor1+1) mod 26)+misto) mod 26];
   if tempR='' then tempR:=R[26];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if tempR=ABC[z] then misto:=z;
   end;
   tempR:=ABC[(misto+rotor1-1) mod 26];
   if tempR='' then tempR:=ABC[26];
 
   //zji‘tění místa výstupu reflektoru v levém scrambleru
   for z:=1 to Length(scrambler1) do
   begin
    if tempR=scrambler1[z] then misto:=z;
   end;
 
   //výstup levého scrambleru zpátky
   temp1:=ABC[(((((26-rotor1+1) mod 26)+misto) mod 26)+rotor2-1) mod 26];
   if temp1='' then temp1:=ABC[26];
 
   //zji‘tění místa výstupu levého scrambleru v prostředním scrambleru
   for z:=1 to Length(scrambler2) do
   begin
    if temp1=scrambler2[z] then misto:=z;
   end;
 
   //výstup prostředního scrambleru zpátky
   temp2:=ABC[(((((26-rotor2+1) mod 26)+misto) mod 26)+rotor3-1) mod 26];
   if temp2='' then temp2:=ABC[26];
 
   //zji‘tění místa výstupu prostředního scrambleru v pravém scrambleru
   for z:=1 to Length(scrambler3) do
   begin
    if temp2=scrambler3[z] then misto:=z;
   end;
 
   //výstup pravého scrambleru zpátky
   temp3:=ABC[((((26-rotor3+1) mod 26)+misto) mod 26) mod 26];
   if temp3='' then temp3:=ABC[26];
 
   //zji‘tění místa výstupu pravého scrambleru v abecedě
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if temp3=ABC[z] then misto:=z;
   end;
 
   //druhá záměna znaku podle propojovací desky
   if ComboBox7.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox8.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox8.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox7.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox9.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox10.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox10.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox9.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox11.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox12.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox12.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox11.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox13.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox14.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox14.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox13.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox15.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox16.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox16.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox15.ItemIndex+1; end;
   if ComboBox17.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox18.ItemIndex+1 else
   begin if ComboBox18.ItemIndex=misto-1 then misto:=ComboBox17.ItemIndex+1; end;
   temp3:=ABC[misto];
 
   //zji‘tění identity výstupního znaku
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if temp3=ABC[z] then znak:=ABC[z];
   end;
 
   //připojení výstupního znaku k výstupnímu řádku
   vystupnitext:=vystupnitext+znak;
   if (ScrollBar1.Position<491) AND (stop=false) then
   begin
    Memo2.Lines[x]:='';
    Memo2.Lines[x]:=vystupnitext;
    vkladani:=true;
   end else vkladani:=false;
  end;
  if ((ScrollBar1.Position<491) OR (vkladani=false)) AND (stop=false) then
  begin
   Memo2.Lines[x]:='';
   vkladani:=true;
  end;
  if stop=false then Memo2.Lines.Add(vystupnitext) else Memo2.Lines.Clear;
 end;
 //konec (de)‘ifrováni
 Button1.Enabled:=true;
 Button2.Enabled:=true;
 Button3.Enabled:=true;
 Button5.Enabled:=true;
 Button6.Enabled:=true;
 ComboBox1.Enabled:=true;
 ComboBox2.Enabled:=true;
 ComboBox3.Enabled:=true;
 ComboBox4.Enabled:=true;
 ComboBox5.Enabled:=true;
 ComboBox6.Enabled:=true;
 CheckBox1.Enabled:=true;
 CheckBox2.Enabled:=true;
 CheckBox3.Enabled:=true;
 CheckBox4.Enabled:=true;
 CheckBox5.Enabled:=true;
 CheckBox6.Enabled:=true;
 if CheckBox1.Checked=true then begin ComboBox7.Enabled:=true; ComboBox8.Enabled:=true; end;
 if CheckBox2.Checked=true then begin ComboBox9.Enabled:=true; ComboBox10.Enabled:=true; end;
 if CheckBox3.Checked=true then begin ComboBox11.Enabled:=true; ComboBox12.Enabled:=true; end;
 if CheckBox4.Checked=true then begin ComboBox13.Enabled:=true; ComboBox14.Enabled:=true; end;
 if CheckBox5.Checked=true then begin ComboBox15.Enabled:=true; ComboBox16.Enabled:=true; end;
 if CheckBox6.Checked=true then begin ComboBox17.Enabled:=true; ComboBox18.Enabled:=true; end;
 Memo1.ReadOnly:=false;
 Memo1.PopupMenu:=PopupMenu1;
 Memo2.PopupMenu:=PopupMenu3;
 Edit1.PopupMenu:=PopupMenu5;
end;
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 PopupMenu2.Popup(Form1.Left+Button2.Left+4, Form1.Top+Button2.Top+42);
end;
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 PopupMenu4.Popup(Form1.Left+Button3.Left+4, Form1.Top+Button3.Top+42);
end;
 
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 stop:=true;
 ComboBox1.ItemIndex:=0; ComboBox2.ItemIndex:=1; ComboBox3.ItemIndex:=2;
 ComboBox4.ItemIndex:=0; ComboBox5.ItemIndex:=0; ComboBox6.ItemIndex:=0;
 ComboBox7.ItemIndex:=-1; ComboBox8.ItemIndex:=-1; ComboBox9.ItemIndex:=-1;
 ComboBox10.ItemIndex:=-1; ComboBox11.ItemIndex:=-1; ComboBox12.ItemIndex:=-1;
 ComboBox13.ItemIndex:=-1; ComboBox14.ItemIndex:=-1; ComboBox15.ItemIndex:=-1;
 ComboBox16.ItemIndex:=-1; ComboBox17.ItemIndex:=-1; ComboBox18.ItemIndex:=-1;
 CheckBox1.Checked:=false; CheckBox2.Checked:=false; CheckBox3.Checked:=false;
 CheckBox4.Checked:=false; CheckBox5.Checked:=false; CheckBox6.Checked:=false;
 Edit1.Text:='I-II-III; A-A-A; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a';
 klic1:='I-II-III';
 klic2:='; A-A-A; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a';
 Edit2.Text:='A';
 Edit3.Text:='A';
 Edit4.Text:='A';
 Edit2.Enabled:=false;
 Edit3.Enabled:=false;
 Edit4.Enabled:=false;
 Button1.Enabled:=true;
 Button2.Enabled:=true;
 Button3.Enabled:=true;
 Button5.Enabled:=true;
 Button6.Enabled:=true;
 ComboBox1.Enabled:=true;
 ComboBox2.Enabled:=true;
 ComboBox3.Enabled:=true;
 ComboBox4.Enabled:=true;
 ComboBox5.Enabled:=true;
 ComboBox6.Enabled:=true;
 ComboBox7.Enabled:=false;
 ComboBox8.Enabled:=false;
 ComboBox9.Enabled:=false;
 ComboBox10.Enabled:=false;
 ComboBox11.Enabled:=false;
 ComboBox12.Enabled:=false;
 ComboBox13.Enabled:=false;
 ComboBox14.Enabled:=false;
 ComboBox15.Enabled:=false;
 ComboBox16.Enabled:=false;
 ComboBox17.Enabled:=false;
 ComboBox18.Enabled:=false;
 CheckBox1.Enabled:=true;
 CheckBox2.Enabled:=true;
 CheckBox3.Enabled:=true;
 CheckBox4.Enabled:=true;
 CheckBox5.Enabled:=true;
 CheckBox6.Enabled:=true;
 Memo1.ReadOnly:=false;
 Memo1.PopupMenu:=PopupMenu1;
 Memo2.PopupMenu:=PopupMenu3;
 Edit1.PopupMenu:=PopupMenu5;
 vystupnitext:='';
 Gauge1.Progress:=0;
 ScrollBar1.Position:=500;
 Memo1.Clear;
 Memo2.Clear;
end;
 
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 Form2.Visible:=true;
 Form1.Enabled:=false;
end;
 
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 Form3.Visible:=true;
 Form1.Enabled:=false;
end;
 
procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
 if CheckBox1.Checked=true then
 begin
  ComboBox7.Enabled:=true;
  ComboBox8.Enabled:=true;
  if manual=false then
  begin
   Button1.Enabled:=false;
   klic2[10]:='?';
   klic2[11]:='>';
   klic2[12]:='?';
  end else Button1.Enabled:=true;
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end
 else
 begin
  ComboBox7.Enabled:=false;
  ComboBox8.Enabled:=false;
  ComboBox7.ItemIndex:=-1;
  ComboBox8.ItemIndex:=-1;
  klic2[10]:='n';
  klic2[11]:='/';
  klic2[12]:='a';
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
  deska:=0;
  if ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true)) OR
    ((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true)) OR
    ((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true)) OR
    ((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true)) OR
    ((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)) OR
    ((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((CheckBox2.Checked=false) AND (CheckBox3.Checked=false) AND
    (CheckBox4.Checked=false) AND (CheckBox5.Checked=false) AND
    (CheckBox6.Checked=false)) OR (deska=5)
  then Button1.Enabled:=true
  else Button1.Enabled:=false;
 end;
end;
 
procedure TForm1.CheckBox2Click(Sender: TObject);
begin
 if CheckBox2.Checked=true then
 begin
  ComboBox9.Enabled:=true;
  ComboBox10.Enabled:=true;
  if manual=false then
  begin
   Button1.Enabled:=false;
   klic2[15]:='?';
   klic2[16]:='>';
   klic2[17]:='?';
  end else Button1.Enabled:=true;
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end
 else
 begin
  ComboBox9.Enabled:=false;
  ComboBox10.Enabled:=false;
  ComboBox9.ItemIndex:=-1;
  ComboBox10.ItemIndex:=-1;
  klic2[15]:='n';
  klic2[16]:='/';
  klic2[17]:='a';
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
  deska:=0;
  if ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true)) OR
    ((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true)) OR
    ((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true)) OR
    ((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true)) OR
    ((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)) OR
    ((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((CheckBox1.Checked=false) AND (CheckBox3.Checked=false) AND
    (CheckBox4.Checked=false) AND (CheckBox5.Checked=false) AND
    (CheckBox6.Checked=false)) OR (deska=5)
  then Button1.Enabled:=true
  else Button1.Enabled:=false;
 end;
end;
 
procedure TForm1.CheckBox3Click(Sender: TObject);
begin
 if CheckBox3.Checked=true then
 begin
  ComboBox11.Enabled:=true;
  ComboBox12.Enabled:=true;
  if manual=false then
  begin
   Button1.Enabled:=false;
   klic2[20]:='?';
   klic2[21]:='>';
   klic2[22]:='?';
  end else Button1.Enabled:=true;
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end
 else
 begin
  ComboBox11.Enabled:=false;
  ComboBox12.Enabled:=false;
  ComboBox11.ItemIndex:=-1;
  ComboBox12.ItemIndex:=-1;
  klic2[20]:='n';
  klic2[21]:='/';
  klic2[22]:='a';
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
  deska:=0;
  if ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true)) OR
    ((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true)) OR
    ((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true)) OR
    ((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true)) OR
    ((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)) OR
    ((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((CheckBox1.Checked=false) AND (CheckBox2.Checked=false) AND
    (CheckBox4.Checked=false) AND (CheckBox5.Checked=false) AND
    (CheckBox6.Checked=false)) OR (deska=5)
  then Button1.Enabled:=true
  else Button1.Enabled:=false;
 end;
end;
 
procedure TForm1.CheckBox4Click(Sender: TObject);
begin
 if CheckBox4.Checked=true then
 begin
  ComboBox13.Enabled:=true;
  ComboBox14.Enabled:=true;
  if manual=false then
  begin
   Button1.Enabled:=false;
   klic2[25]:='?';
   klic2[26]:='>';
   klic2[27]:='?';
  end else Button1.Enabled:=true;
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end
 else
 begin
  ComboBox13.Enabled:=false;
  ComboBox14.Enabled:=false;
  ComboBox13.ItemIndex:=-1;
  ComboBox14.ItemIndex:=-1;
  klic2[25]:='n';
  klic2[26]:='/';
  klic2[27]:='a';
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
  deska:=0;
  if ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true)) OR
    ((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true)) OR
    ((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true)) OR
    ((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true)) OR
    ((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)) OR
    ((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((CheckBox1.Checked=false) AND (CheckBox2.Checked=false) AND
    (CheckBox3.Checked=false) AND (CheckBox5.Checked=false) AND
    (CheckBox6.Checked=false)) OR (deska=5)
  then Button1.Enabled:=true
  else Button1.Enabled:=false;
 end;
end;
 
procedure TForm1.CheckBox5Click(Sender: TObject);
begin
 if CheckBox5.Checked=true then
 begin
  ComboBox15.Enabled:=true;
  ComboBox16.Enabled:=true;
  if manual=false then
  begin
   Button1.Enabled:=false;
   klic2[30]:='?';
   klic2[31]:='>';
   klic2[32]:='?';
  end else Button1.Enabled:=true;
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end
 else
 begin
  ComboBox15.Enabled:=false;
  ComboBox16.Enabled:=false;
  ComboBox15.ItemIndex:=-1;
  ComboBox16.ItemIndex:=-1;
  klic2[30]:='n';
  klic2[31]:='/';
  klic2[32]:='a';
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
  deska:=0;
  if ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true)) OR
    ((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true)) OR
    ((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true)) OR
    ((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true)) OR
    ((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)) OR
    ((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((CheckBox1.Checked=false) AND (CheckBox2.Checked=false) AND
    (CheckBox3.Checked=false) AND (CheckBox4.Checked=false) AND
    (CheckBox6.Checked=false)) OR (deska=5)
  then Button1.Enabled:=true
  else Button1.Enabled:=false;
 end;
end;
 
procedure TForm1.CheckBox6Click(Sender: TObject);
begin
 if CheckBox6.Checked=true then
 begin
  ComboBox17.Enabled:=true;
  ComboBox18.Enabled:=true;
  if manual=false then
  begin
   Button1.Enabled:=false;
   klic2[35]:='?';
   klic2[36]:='>';
   klic2[37]:='?';
  end else Button1.Enabled:=true;
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end
 else
 begin
  ComboBox17.Enabled:=false;
  ComboBox18.Enabled:=false;
  ComboBox17.ItemIndex:=-1;
  ComboBox18.ItemIndex:=-1;
  klic2[35]:='n';
  klic2[36]:='/';
  klic2[37]:='a';
  Edit1.Text:=klic1+klic2;
  deska:=0;
  if ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true)) OR
    ((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true)) OR
    ((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true)) OR
    ((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true)) OR
    ((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true)) OR
    ((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false))
  then deska:=deska+1;
  if ((CheckBox1.Checked=false) AND (CheckBox2.Checked=false) AND
    (CheckBox3.Checked=false) AND (CheckBox4.Checked=false) AND
    (CheckBox5.Checked=false)) OR (deska=5)
  then Button1.Enabled:=true
  else Button1.Enabled:=false;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox10Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox10.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox10.ItemIndex:=-1; klic2[17]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox9.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox10.Items[ComboBox10.ItemIndex];
 klic2[17]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox11Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox11.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox11.ItemIndex:=-1; klic2[20]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox11.Items[ComboBox11.ItemIndex];
 klic2[20]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox12Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox12.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox12.ItemIndex:=-1; klic2[22]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox11.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox12.Items[ComboBox12.ItemIndex];
 klic2[22]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox13Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox13.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox13.ItemIndex:=-1; klic2[25]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox13.Items[ComboBox13.ItemIndex];
 klic2[25]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox14Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox14.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox14.ItemIndex:=-1; klic2[27]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox13.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox14.Items[ComboBox14.ItemIndex];
 klic2[27]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox15Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox15.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox15.ItemIndex:=-1; klic2[30]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox15.Items[ComboBox15.ItemIndex];
 klic2[30]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox16Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox16.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox16.ItemIndex:=-1; klic2[32]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox15.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox16.Items[ComboBox16.ItemIndex];
 klic2[32]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox17Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox17.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox17.ItemIndex:=-1; klic2[35]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox17.Items[ComboBox17.ItemIndex];
 klic2[35]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox18Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox18.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex)
 then begin ComboBox18.ItemIndex:=-1; klic2[37]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox17.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox18.Items[ComboBox18.ItemIndex];
 klic2[37]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
 if ComboBox1.ItemIndex=ComboBox2.ItemIndex then
 begin
  ComboBox2.ItemIndex:=poradi1;
  menic:=ComboBox5.ItemIndex;
  ComboBox5.ItemIndex:=ComboBox4.ItemIndex;
  ComboBox4.ItemIndex:=menic;
 end;
 if ComboBox1.ItemIndex=ComboBox3.ItemIndex then
 begin
  ComboBox3.ItemIndex:=poradi1;
  menic:=ComboBox6.ItemIndex;
  ComboBox6.ItemIndex:=ComboBox4.ItemIndex;
  ComboBox4.ItemIndex:=menic;
 end;
 poradi1:=ComboBox1.ItemIndex;
 poradi2:=ComboBox2.ItemIndex;
 poradi3:=ComboBox3.ItemIndex;
 klic1:=ComboBox1.Items[poradi1]+'-'+ComboBox2.Items[poradi2]+'-'+ComboBox3.Items[poradi3];
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
 klic2[3]:=vymena[1];
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox5.ItemIndex];
 klic2[5]:=vymena[1];
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox6.ItemIndex];
 klic2[7]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 Edit2.Text:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
 Edit3.Text:=ComboBox5.Items[ComboBox5.ItemIndex];
 Edit4.Text:=ComboBox6.Items[ComboBox6.ItemIndex];
end;
 
procedure TForm1.ComboBox2Change(Sender: TObject);
begin
 if ComboBox2.ItemIndex=ComboBox1.ItemIndex then
 begin
  ComboBox1.ItemIndex:=poradi2;
  menic:=ComboBox4.ItemIndex;
  ComboBox4.ItemIndex:=ComboBox5.ItemIndex;
  ComboBox5.ItemIndex:=menic;
 end;
 if ComboBox2.ItemIndex=ComboBox3.ItemIndex then
 begin
  ComboBox3.ItemIndex:=poradi2;
  menic:=ComboBox6.ItemIndex;
  ComboBox6.ItemIndex:=ComboBox5.ItemIndex;
  ComboBox5.ItemIndex:=menic;
 end;
 poradi1:=ComboBox1.ItemIndex;
 poradi2:=ComboBox2.ItemIndex;
 poradi3:=ComboBox3.ItemIndex;
 klic1:=ComboBox1.Items[poradi1]+'-'+ComboBox2.Items[poradi2]+'-'+ComboBox3.Items[poradi3];
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
 klic2[3]:=vymena[1];
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox5.ItemIndex];
 klic2[5]:=vymena[1];
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox6.ItemIndex];
 klic2[7]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 Edit2.Text:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
 Edit3.Text:=ComboBox5.Items[ComboBox5.ItemIndex];
 Edit4.Text:=ComboBox6.Items[ComboBox6.ItemIndex];
end;
 
procedure TForm1.ComboBox3Change(Sender: TObject);
begin
 if ComboBox3.ItemIndex=ComboBox1.ItemIndex then
 begin
  ComboBox1.ItemIndex:=poradi3;
  menic:=ComboBox4.ItemIndex;
  ComboBox4.ItemIndex:=ComboBox6.ItemIndex;
  ComboBox6.ItemIndex:=menic;
 end;
 if ComboBox3.ItemIndex=ComboBox2.ItemIndex then
 begin
  ComboBox2.ItemIndex:=poradi3;
  menic:=ComboBox5.ItemIndex;
  ComboBox5.ItemIndex:=ComboBox6.ItemIndex;
  ComboBox6.ItemIndex:=menic;
 end;
 poradi1:=ComboBox1.ItemIndex;
 poradi2:=ComboBox2.ItemIndex;
 poradi3:=ComboBox3.ItemIndex;
 klic1:=ComboBox1.Items[poradi1]+'-'+ComboBox2.Items[poradi2]+'-'+ComboBox3.Items[poradi3];
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
 klic2[3]:=vymena[1];
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox5.ItemIndex];
 klic2[5]:=vymena[1];
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox6.ItemIndex];
 klic2[7]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 Edit2.Text:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
 Edit3.Text:=ComboBox5.Items[ComboBox5.ItemIndex];
 Edit4.Text:=ComboBox6.Items[ComboBox6.ItemIndex];
end;
 
procedure TForm1.ComboBox4Change(Sender: TObject);
begin
 vymena:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
 klic2[3]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 Edit2.Text:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
end;
 
procedure TForm1.ComboBox5Change(Sender: TObject);
begin
 vymena:=ComboBox5.Items[ComboBox5.ItemIndex];
 klic2[5]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 Edit3.Text:=ComboBox5.Items[ComboBox5.ItemIndex];
end;
 
procedure TForm1.ComboBox6Change(Sender: TObject);
begin
 vymena:=ComboBox6.Items[ComboBox6.ItemIndex];
 klic2[7]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 Edit4.Text:=ComboBox6.Items[ComboBox6.ItemIndex];
end;
 
procedure TForm1.ComboBox7Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox7.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox7.ItemIndex:=-1; klic2[10]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox7.Items[ComboBox7.ItemIndex];
 klic2[10]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox8Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox9.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox8.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox8.ItemIndex:=-1; klic2[12]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox7.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox9.ItemIndex=-1) AND (ComboBox10.ItemIndex=-1) AND (CheckBox2.Checked=false)) OR
         ((ComboBox9.ItemIndex>-1) AND (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND (CheckBox2.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox8.Items[ComboBox8.ItemIndex];
 klic2[12]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ComboBox9Change(Sender: TObject);
begin
 if (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox7.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox8.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox10.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox11.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox12.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox13.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox14.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox15.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox16.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox17.ItemIndex) OR
   (ComboBox9.ItemIndex=ComboBox18.ItemIndex)
 then begin ComboBox9.ItemIndex:=-1; klic2[15]:='?'; Edit1.Text:=klic1+klic2; Button1.Enabled:=false; end
 else begin if (ComboBox10.ItemIndex>-1) AND
        (((ComboBox7.ItemIndex=-1) AND (ComboBox8.ItemIndex=-1) AND (CheckBox1.Checked=false)) OR
         ((ComboBox7.ItemIndex>-1) AND (ComboBox8.ItemIndex>-1) AND (CheckBox1.Checked=true))) AND
        (((ComboBox11.ItemIndex=-1) AND (ComboBox12.ItemIndex=-1) AND (CheckBox3.Checked=false)) OR
         ((ComboBox11.ItemIndex>-1) AND (ComboBox12.ItemIndex>-1) AND (CheckBox3.Checked=true))) AND
        (((ComboBox13.ItemIndex=-1) AND (ComboBox14.ItemIndex=-1) AND (CheckBox4.Checked=false)) OR
         ((ComboBox13.ItemIndex>-1) AND (ComboBox14.ItemIndex>-1) AND (CheckBox4.Checked=true))) AND
        (((ComboBox15.ItemIndex=-1) AND (ComboBox16.ItemIndex=-1) AND (CheckBox5.Checked=false)) OR
         ((ComboBox15.ItemIndex>-1) AND (ComboBox16.ItemIndex>-1) AND (CheckBox5.Checked=true))) AND
        (((ComboBox17.ItemIndex=-1) AND (ComboBox18.ItemIndex=-1) AND (CheckBox6.Checked=false)) OR
         ((ComboBox17.ItemIndex>-1) AND (ComboBox18.ItemIndex>-1) AND (CheckBox6.Checked=true)))
 then Button1.Enabled:=true;
 vymena:=ComboBox9.Items[ComboBox9.ItemIndex];
 klic2[15]:=vymena[1];
 Edit1.Text:=klic1+klic2;
 end;
end;
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Memo1.Lines.Clear;
 Memo2.Lines.Clear;
 Memo3.Lines.Clear;
 Memo4.Lines.Clear;
 Memo5.Lines.Clear;
 Memo6.Lines.Clear;
 Edit2.Enabled:=false;
 Edit3.Enabled:=false;
 Edit4.Enabled:=false;
 ComboBox1.ItemIndex:=0;
 poradi1:=ComboBox1.ItemIndex;
 ComboBox2.ItemIndex:=1;
 poradi2:=ComboBox2.ItemIndex;
 ComboBox3.ItemIndex:=2;
 poradi3:=ComboBox3.ItemIndex;
 ComboBox4.ItemIndex:=0;
 ComboBox5.ItemIndex:=0;
 ComboBox6.ItemIndex:=0;
 Edit1.Text:=('I-II-III; A-A-A; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a');
 klic1:='I-II-III';
 klic2:='; A-A-A; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a';
 stop:=false;
end;
 
procedure TForm1.Koprovat1Click(Sender: TObject);
begin
 if Memo1.SelLength=0 then
 begin
  Memo1.SelectAll;
  Memo1.CopyToClipboard;
 end
 else Memo1.CopyToClipboard;
end;
 
procedure TForm1.Koprovat2Click(Sender: TObject);
begin
 Memo1.CopyToClipboard;
end;
 
procedure TForm1.Koprovat3Click(Sender: TObject);
begin
 if Memo2.SelLength=0 then
 begin
  Memo2.SelectAll;
  Memo2.CopyToClipboard;
 end
 else Memo2.CopyToClipboard;
end;
 
procedure TForm1.Koprovat4Click(Sender: TObject);
begin
 Memo2.CopyToClipboard;
end;
 
procedure TForm1.Koprovat5Click(Sender: TObject);
begin
 Edit1.CopyToClipboard;
end;
 
procedure TForm1.Memo1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
 if (Key=VK_BACK) OR (Key=VK_RETURN)then kontrola:=true
 else kontrola:=false;
end;
 
procedure TForm1.Memo1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 if (Key in ['a'..'z']) OR (Key in ['A'..'Z']) then Key:=UpCase(Key)
 else begin if kontrola=false then Key:=#0 end;
end;
 
procedure TForm1.Odstranit1Click(Sender: TObject);
begin
 Memo1.SelText:='';
 Gauge1.Progress:=0;
end;
 
procedure TForm1.Odstranit2Click(Sender: TObject);
begin
 Memo2.Lines.Clear;
 Gauge1.Progress:=0;
end;
 
procedure TForm1.Otevt1Click(Sender: TObject);
var p, q: integer;
  vlozit, uprava: string;
begin
 if OpenDialog1.Execute then
 begin
  Gauge1.Progress:=0;
  Memo1.Lines.Clear;
  Memo2.Lines.Clear;
  Memo5.Lines.Clear;
  Memo6.Text:='1';
  Memo5.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
  for p:=0 to Memo5.Lines.Count-1 do
  begin
   vlozit:=Memo5.Lines[p];
   uprava:='';
   for q:=1 to Length(vlozit) do
   begin
    if (vlozit[q] in ['a'..'z']) OR (vlozit[q] in ['A'..'Z']) then
    begin
     vlozit[q]:=UpCase(vlozit[q]);
     uprava:=uprava+vlozit[q];
    end
    else
    case vlozit[q] of
     'ě': uprava:=uprava+'E'; 'Ě': uprava:=uprava+'E'; '‘': uprava:=uprava+'S';
     'Š': uprava:=uprava+'S'; 'č': uprava:=uprava+'C'; 'Č': uprava:=uprava+'C';
     'ř': uprava:=uprava+'R'; 'Ř': uprava:=uprava+'R'; 'ž': uprava:=uprava+'Z';
     'Ž': uprava:=uprava+'Z'; 'ý': uprava:=uprava+'Y'; 'Ý': uprava:=uprava+'Y';
     'á': uprava:=uprava+'A'; 'Á': uprava:=uprava+'A'; 'í': uprava:=uprava+'I';
     'Í': uprava:=uprava+'I'; 'é': uprava:=uprava+'E'; 'É': uprava:=uprava+'E';
     'ú': uprava:=uprava+'U'; 'Ú': uprava:=uprava+'U'; 'ů': uprava:=uprava+'U';
     'Ů': uprava:=uprava+'U'; 'ď': uprava:=uprava+'D'; 'Ď': uprava:=uprava+'D';
     'ň': uprava:=uprava+'N'; 'Ň': uprava:=uprava+'N'; '': uprava:=uprava+'T';
     '': uprava:=uprava+'T'; '1': uprava:=uprava+'JEDNA'; '2': uprava:=uprava+'DVA';
     '3': uprava:=uprava+'TRI'; '4': uprava:=uprava+'CTYRI'; '5': uprava:=uprava+'PET';
     '6': uprava:=uprava+'SEST'; '7': uprava:=uprava+'SEDM'; '8': uprava:=uprava+'OSM';
     '9': uprava:=uprava+'DEVET'; '0': uprava:=uprava+'NULA'; '+': uprava:=uprava+'PLUS';
     '-': uprava:=uprava+'MINUS'; '*': uprava:=uprava+'KRAT'; '/': uprava:=uprava+'DELENO';
     '@': uprava:=uprava+'ZAVINAC'; '%': uprava:=uprava+'PROCENT';
    end;
   end;
   Memo6.Lines.Add(uprava);
  end;
  Memo6.Lines.Delete(0);
  Memo1.Text:=Memo6.Text;
 end;
end;
 
procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject);
var rychlost: real;
  prevod: string;
begin
 if ScrollBar1.Position>490 then
 begin
  Label15.Caption:='CPU limit';
  Label15.Font.Color:=clLime;
  Edit2.Enabled:=false;
  Edit3.Enabled:=false;
  Edit4.Enabled:=false;
 end
 else
 begin
  rychlost:=1000 div (500-ScrollBar1.Position);
  str(rychlost:2:0,prevod);
  Label15.Caption:=prevod+' zn/s';
  Label15.Font.Color:=clYellow;
  Edit2.Enabled:=true;
  Edit3.Enabled:=true;
  Edit4.Enabled:=true;
 end;
end;
 
procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var vlozit, testovac: string;
  spravne, z, y, x: integer;
  prenos: char;
begin
 if (Button1.Enabled=false) AND (ComboBox1.Enabled=false) then MessageDlg('Chyba: Nelze načíst', mtcustom,[mbOK],0)
 else
 begin
 if OpenDialog2.Execute then
 begin
  manual:=true;
  testovac:='';
  Gauge1.Progress:=0;
  Memo5.Lines.Clear;
  Memo5.Lines.LoadFromFile(OpenDialog2.FileName);
  begin
   if Memo5.Lines[0]='' then vlozit:='0' else vlozit:=Memo5.Lines[0];
   if ((vlozit[1]='I') AND (vlozit[2]='-') AND (vlozit[3]='I') AND (vlozit[4]='I') AND
     (vlozit[5]='-') AND (vlozit[6]='I') AND (vlozit[7]='I') AND (vlozit[8]='I'))
   then begin ComboBox1.ItemIndex:=0; ComboBox2.ItemIndex:=1; ComboBox3.ItemIndex:=2; spravne:=1 end
   else
   if ((vlozit[1]='I') AND (vlozit[2]='-') AND (vlozit[3]='I') AND (vlozit[4]='I') AND
     (vlozit[5]='I') AND (vlozit[6]='-') AND (vlozit[7]='I') AND (vlozit[8]='I'))
   then begin ComboBox1.ItemIndex:=0; ComboBox2.ItemIndex:=2; ComboBox3.ItemIndex:=1; spravne:=1 end
   else
   if ((vlozit[1]='I') AND (vlozit[2]='I') AND (vlozit[3]='-') AND (vlozit[4]='I') AND
     (vlozit[5]='-') AND (vlozit[6]='I') AND (vlozit[7]='I') AND (vlozit[8]='I'))
   then begin ComboBox1.ItemIndex:=1; ComboBox2.ItemIndex:=0; ComboBox3.ItemIndex:=2; spravne:=1 end
   else
   if ((vlozit[1]='I') AND (vlozit[2]='I') AND (vlozit[3]='-') AND (vlozit[4]='I') AND
     (vlozit[5]='I') AND (vlozit[6]='I') AND (vlozit[7]='-') AND (vlozit[8]='I'))
   then begin ComboBox1.ItemIndex:=1; ComboBox2.ItemIndex:=2; ComboBox3.ItemIndex:=0; spravne:=1 end
   else
   if ((vlozit[1]='I') AND (vlozit[2]='I') AND (vlozit[3]='I') AND (vlozit[4]='-') AND
     (vlozit[5]='I') AND (vlozit[6]='I') AND (vlozit[7]='-') AND (vlozit[8]='I'))
   then begin ComboBox1.ItemIndex:=2; ComboBox2.ItemIndex:=1; ComboBox3.ItemIndex:=0; spravne:=1 end
   else
   if ((vlozit[1]='I') AND (vlozit[2]='I') AND (vlozit[3]='I') AND (vlozit[4]='-') AND
     (vlozit[5]='I') AND (vlozit[6]='-') AND (vlozit[7]='I') AND (vlozit[8]='I'))
   then begin ComboBox1.ItemIndex:=2; ComboBox2.ItemIndex:=0; ComboBox3.ItemIndex:=1; spravne:=1 end
   else spravne:=0;
  end;
  if ((vlozit[9]=';') AND (vlozit[10]=' ') AND (vlozit[16]=';') AND (vlozit[17]=' ') AND
    (vlozit[21]=';') AND (vlozit[22]=' ') AND (vlozit[26]=';') AND (vlozit[27]=' ') AND
    (vlozit[31]=';') AND (vlozit[32]=' ') AND (vlozit[36]=';') AND (vlozit[37]=' ') AND
    (vlozit[41]=';') AND (vlozit[42]=' ') AND (vlozit[12]='-') AND (vlozit[14]='-') AND
    ((vlozit[19]='/') OR (vlozit[19]='>')) AND ((vlozit[24]='/') OR (vlozit[24]='>')) AND
    ((vlozit[29]='/') OR (vlozit[29]='>')) AND ((vlozit[34]='/') OR (vlozit[34]='>')) AND
    ((vlozit[39]='/') OR (vlozit[39]='>')) AND ((vlozit[44]='/') OR (vlozit[44]='>')))
  then spravne:=spravne+1;
  if (vlozit[11] in ['A'..'Z']) AND (vlozit[13] in ['A'..'Z']) AND (vlozit[15] in ['A'..'Z']) then
  begin
   prenos:=vlozit[11];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then ComboBox4.ItemIndex:=z-1;
   end;
   prenos:=vlozit[13];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then ComboBox5.ItemIndex:=z-1;
   end;
   prenos:=vlozit[15];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then ComboBox6.ItemIndex:=z-1;
   end;
   spravne:=spravne+1;
  end;
  if ((vlozit[18] in ['A'..'Z']) AND (vlozit[19]='>') AND (vlozit[20] in ['A'..'Z'])) then
  begin
   prenos:=vlozit[18];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox7.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   prenos:=vlozit[20];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox8.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   CheckBox1.Checked:=true;
   spravne:=spravne+1;
  end
  else if ((vlozit[18]='n') AND (vlozit[19]='/') AND (vlozit[20]='a')) then
  begin
   ComboBox7.Enabled:=false;
   ComboBox7.Enabled:=false;
   CheckBox1.Checked:=false;
   spravne:=spravne+1;
  end;
  if ((vlozit[23] in ['A'..'Z']) AND (vlozit[24]='>') AND (vlozit[25] in ['A'..'Z'])) then
  begin
   prenos:=vlozit[23];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox9.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   prenos:=vlozit[25];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox10.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   CheckBox2.Checked:=true;
   spravne:=spravne+1;
  end
  else if ((vlozit[23]='n') AND (vlozit[24]='/') AND (vlozit[25]='a')) then
  begin
   ComboBox9.Enabled:=false;
   ComboBox10.Enabled:=false;
   CheckBox2.Checked:=false;
   spravne:=spravne+1;
  end;
  if ((vlozit[28] in ['A'..'Z']) AND (vlozit[29]='>') AND (vlozit[30] in ['A'..'Z'])) then
  begin
   prenos:=vlozit[28];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox11.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   prenos:=vlozit[30];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox12.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   CheckBox3.Checked:=true;
   spravne:=spravne+1;
  end
  else if ((vlozit[28]='n') AND (vlozit[29]='/') AND (vlozit[30]='a')) then
  begin
   ComboBox11.Enabled:=false;
   ComboBox12.Enabled:=false;
   CheckBox3.Checked:=false;
   spravne:=spravne+1;
  end;
  if ((vlozit[33] in ['A'..'Z']) AND (vlozit[34]='>') AND (vlozit[35] in ['A'..'Z'])) then
  begin
   prenos:=vlozit[33];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox13.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   prenos:=vlozit[35];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox14.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   CheckBox4.Checked:=true;
   spravne:=spravne+1;
  end
  else if ((vlozit[33]='n') AND (vlozit[34]='/') AND (vlozit[35]='a')) then
  begin
   ComboBox13.Enabled:=false;
   ComboBox14.Enabled:=false;
   CheckBox4.Checked:=false;
   spravne:=spravne+1;
  end;
  if ((vlozit[38] in ['A'..'Z']) AND (vlozit[39]='>') AND (vlozit[40] in ['A'..'Z'])) then
  begin
   prenos:=vlozit[38];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox15.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   prenos:=vlozit[40];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox16.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   CheckBox5.Checked:=true;
   spravne:=spravne+1;
  end
  else if ((vlozit[38]='n') AND (vlozit[39]='/') AND (vlozit[40]='a')) then
  begin
   ComboBox15.Enabled:=false;
   ComboBox16.Enabled:=false;
   CheckBox5.Checked:=false;
   spravne:=spravne+1;
  end;
  if ((vlozit[43] in ['A'..'Z']) AND (vlozit[44]='>') AND (vlozit[45] in ['A'..'Z'])) then
  begin
   prenos:=vlozit[43];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox17.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   prenos:=vlozit[45];
   for z:=1 to Length(ABC) do
   begin
    if prenos=ABC[z] then begin ComboBox18.ItemIndex:=z-1; testovac:=testovac+prenos; end;
   end;
   CheckBox6.Checked:=true;
   spravne:=spravne+1;
  end
  else if ((vlozit[43]='n') AND (vlozit[44]='/') AND (vlozit[45]='a')) then
  begin
   ComboBox17.Enabled:=false;
   ComboBox18.Enabled:=false;
   CheckBox6.Checked:=false;
   spravne:=spravne+1;
  end;
  x:=0;
  for y:=1 to Length(testovac) do
  begin
   for z:=1 to Length(testovac) do
   begin
    if testovac[y]=testovac[z] then x:=x+1;
   end;
  end;
  if x=Length(testovac) then spravne:=spravne+1;
  if spravne=10 then
  begin
   Edit1.Text:=Memo5.Lines[0];
   for z:=1 to 8 do klic1[z]:=Edit1.Text[z];
   for z:=1 to 38 do klic2[z]:=Edit1.Text[z+8];
  end
  else
  begin
   ComboBox1.ItemIndex:=0; ComboBox2.ItemIndex:=1; ComboBox3.ItemIndex:=2;
   ComboBox4.ItemIndex:=0; ComboBox5.ItemIndex:=0; ComboBox6.ItemIndex:=0;
   ComboBox7.ItemIndex:=-1; ComboBox8.ItemIndex:=-1; ComboBox9.ItemIndex:=-1;
   ComboBox10.ItemIndex:=-1; ComboBox11.ItemIndex:=-1; ComboBox12.ItemIndex:=-1;
   ComboBox13.ItemIndex:=-1; ComboBox14.ItemIndex:=-1; ComboBox15.ItemIndex:=-1;
   ComboBox16.ItemIndex:=-1; ComboBox17.ItemIndex:=-1; ComboBox18.ItemIndex:=-1;
   CheckBox1.Checked:=false; CheckBox2.Checked:=false; CheckBox3.Checked:=false;
   CheckBox4.Checked:=false; CheckBox5.Checked:=false; CheckBox6.Checked:=false;
   Edit1.Text:='I-II-III; A-A-A; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a';
   klic1:='I-II-III';
   klic2:='; A-A-A; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a';
   MessageDlg('Chyba: Po‘kozený soubor klíče', mtcustom,[mbOK],0);
  end;
  manual:=false;
  Edit2.Text:=ComboBox4.Items[ComboBox4.ItemIndex];
  Edit3.Text:=ComboBox5.Items[ComboBox5.ItemIndex];
  Edit4.Text:=ComboBox6.Items[ComboBox6.ItemIndex];
 end;
 end;
end;
 
procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
 if (Button1.Enabled=false) AND (ComboBox1.Enabled=false) then MessageDlg('Chyba: Nelze uložit', mtcustom,[mbOK],0)
 else
 begin
  if (Button1.Enabled=false) AND (ComboBox1.Enabled=true) then MessageDlg('Chyba: Neúplný klíč', mtcustom,[mbOK],0)
  else
  begin
   if SaveDialog2.Execute then
   begin
    Memo5.Lines[0]:=Edit1.Text;
    Memo5.Lines.SaveToFile(SaveDialog2.FileName);
   end;
  end;
 end;
end;
 
procedure TForm1.Uloit1Click(Sender: TObject);
begin
 if SaveDialog1.Execute then
 begin
  Memo2.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileName);
 end;
end;
 
procedure TForm1.Uloiz1Click(Sender: TObject);
begin
 if SaveDialog1.Execute then
 begin
  Memo1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileName);
 end;
end;
 
procedure TForm1.Vloit1Click(Sender: TObject);
var p, q: integer;
  vlozit, uprava: string;
begin
 Memo3.Lines.Clear;
 Memo4.Text:='1';
 Memo3.PasteFromClipboard;
 for p:=0 to Memo3.Lines.Count-1 do
 begin
  vlozit:=Memo3.Lines[p];
  uprava:='';
  for q:=1 to Length(vlozit) do
  begin
   if (vlozit[q] in ['a'..'z']) OR (vlozit[q] in ['A'..'Z']) then
   begin
    vlozit[q]:=UpCase(vlozit[q]);
    uprava:=uprava+vlozit[q];
   end
   else
   case vlozit[q] of
    'ě': uprava:=uprava+'E'; 'Ě': uprava:=uprava+'E'; '‘': uprava:=uprava+'S';
    'Š': uprava:=uprava+'S'; 'č': uprava:=uprava+'C'; 'Č': uprava:=uprava+'C';
    'ř': uprava:=uprava+'R'; 'Ř': uprava:=uprava+'R'; 'ž': uprava:=uprava+'Z';
    'Ž': uprava:=uprava+'Z'; 'ý': uprava:=uprava+'Y'; 'Ý': uprava:=uprava+'Y';
    'á': uprava:=uprava+'A'; 'Á': uprava:=uprava+'A'; 'í': uprava:=uprava+'I';
    'Í': uprava:=uprava+'I'; 'é': uprava:=uprava+'E'; 'É': uprava:=uprava+'E';
    'ú': uprava:=uprava+'U'; 'Ú': uprava:=uprava+'U'; 'ů': uprava:=uprava+'U';
    'Ů': uprava:=uprava+'U'; 'ď': uprava:=uprava+'D'; 'Ď': uprava:=uprava+'D';
    'ň': uprava:=uprava+'N'; 'Ň': uprava:=uprava+'N'; '': uprava:=uprava+'T';
    '': uprava:=uprava+'T'; '1': uprava:=uprava+'JEDNA'; '2': uprava:=uprava+'DVA';
    '3': uprava:=uprava+'TRI'; '4': uprava:=uprava+'CTYRI'; '5': uprava:=uprava+'PET';
    '6': uprava:=uprava+'SEST'; '7': uprava:=uprava+'SEDM'; '8': uprava:=uprava+'OSM';
    '9': uprava:=uprava+'DEVET'; '0': uprava:=uprava+'NULA'; '+': uprava:=uprava+'PLUS';
    '-': uprava:=uprava+'MINUS'; '*': uprava:=uprava+'KRAT'; '/': uprava:=uprava+'DELENO';
    '@': uprava:=uprava+'ZAVINAC'; '%': uprava:=uprava+'PROCENT';
   end;
  end;
  Memo4.Lines.Add(uprava);
 end;
 Memo4.Lines.Delete(0);
 Memo4.SelectAll;
 Memo4.CopyToClipboard;
 if uprava<>'' then Memo1.PasteFromClipboard;
 Gauge1.Progress:=0;
end;
 
procedure TForm1.Vloit2Click(Sender: TObject);
var p, q: integer;
  vlozit, uprava: string;
begin
 Memo3.Lines.Clear;
 Memo4.Text:='1';
 Memo3.PasteFromClipboard;
 for p:=0 to Memo3.Lines.Count-1 do
 begin
  vlozit:=Memo3.Lines[p];
  uprava:='';
  for q:=1 to Length(vlozit) do
  begin
   if (vlozit[q] in ['a'..'z']) OR (vlozit[q] in ['A'..'Z']) then
   begin
    vlozit[q]:=UpCase(vlozit[q]);
    uprava:=uprava+vlozit[q];
   end
   else
   case vlozit[q] of
    'ě': uprava:=uprava+'E'; 'Ě': uprava:=uprava+'E'; '‘': uprava:=uprava+'S';
    'Š': uprava:=uprava+'S'; 'č': uprava:=uprava+'C'; 'Č': uprava:=uprava+'C';
    'ř': uprava:=uprava+'R'; 'Ř': uprava:=uprava+'R'; 'ž': uprava:=uprava+'Z';
    'Ž': uprava:=uprava+'Z'; 'ý': uprava:=uprava+'Y'; 'Ý': uprava:=uprava+'Y';
    'á': uprava:=uprava+'A'; 'Á': uprava:=uprava+'A'; 'í': uprava:=uprava+'I';
    'Í': uprava:=uprava+'I'; 'é': uprava:=uprava+'E'; 'É': uprava:=uprava+'E';
    'ú': uprava:=uprava+'U'; 'Ú': uprava:=uprava+'U'; 'ů': uprava:=uprava+'U';
    'Ů': uprava:=uprava+'U'; 'ď': uprava:=uprava+'D'; 'Ď': uprava:=uprava+'D';
    'ň': uprava:=uprava+'N'; 'Ň': uprava:=uprava+'N'; '': uprava:=uprava+'T';
    '': uprava:=uprava+'T'; '1': uprava:=uprava+'JEDNA'; '2': uprava:=uprava+'DVA';
    '3': uprava:=uprava+'TRI'; '4': uprava:=uprava+'CTYRI'; '5': uprava:=uprava+'PET';
    '6': uprava:=uprava+'SEST'; '7': uprava:=uprava+'SEDM'; '8': uprava:=uprava+'OSM';
    '9': uprava:=uprava+'DEVET'; '0': uprava:=uprava+'NULA'; '+': uprava:=uprava+'PLUS';
    '-': uprava:=uprava+'MINUS'; '*': uprava:=uprava+'KRAT'; '/': uprava:=uprava+'DELENO';
    '@': uprava:=uprava+'ZAVINAC'; '%': uprava:=uprava+'PROCENT';
   end;
  end;
  Memo4.Lines.Add(uprava);
 end;
 Memo4.Lines.Delete(0);
 Memo4.SelectAll;
 Memo4.CopyToClipboard;
 if uprava<>'' then Memo1.PasteFromClipboard;
 Gauge1.Progress:=0;
end;
 
procedure TForm1.VybratVe1Click(Sender: TObject);
begin
 Memo1.SelectAll;
end;
 
procedure TForm1.Vybratve2Click(Sender: TObject);
begin
 Memo2.SelectAll;
end;
 
procedure TForm1.Vyjmout1Click(Sender: TObject);
begin
 if Memo1.SelLength=0 then
 begin
  Memo1.SelectAll;
  Memo1.CutToClipboard;
 end
 else Memo1.CutToClipboard;
 Gauge1.Progress:=0;
end;
 
procedure TForm1.Vymazat1Click(Sender: TObject);
begin
 if Memo1.SelLength=0 then Memo1.Clear
 else Memo1.SelText:='';
 Gauge1.Progress:=0;
end;
 
procedure TForm1.Vzjmout1Click(Sender: TObject);
begin
 Memo1.CutToClipboard;
 Gauge1.Progress:=0;
end;
 
end.