Program pre otáčanie texturou pomocou kolineránich transformácií

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
krychle.pngProgram: Krychle.pasU_crt.pasU_graf13.pasU_znacka.pas
Subor exe: Krychle.exe
Mušiš mac: Textura2.bmpTextura2.obj

Program pre otáčanie texturou pomocou kolineránich transformácií.
{ krychle.pas                            }
{ Program pre otacanie kockou pomocou kolineranich transformacii.  }
{                                  }
{ Kolinerani transformace:                      }
{     a1*x + a2*y + a3     b1*x + b2*y + b3         }
{  X' = ------------------  Y' = ------------------        }
{     c1*x + c2*y + 1      c1*x + c2*y + 1         }
{                                  }
{ Upravena kolinearni transformace: X' = la/lc, Y' = lb/lc     }
{                                  }
{ la a lb je vetsi nez lc x krat, kde x je velikost textury (= tak  } 
{ 9 bitove cislo)                          }
{                                  }
{ lc se nastavi tak aby bylo co nejvetsi ale ne vetsi jak 15 bitu  }
{ (16 je znamenko), a o trochu mene kvuli preteceni pres 15 bitu diky}
{ zaokrouhlovani (viz s := 32000/s a ne 32768/s)           }
{                                  }
{ la a lb maji tedy max 24 bitu. Max chyba ze zaokrouhlovani cisla  }
{ la nebo lb {je 320*0.5=+-160 (v prave casti obrazu)        }
{                                  }
{ Author:                              }
{ Datum:02.02.2008               http://www.trsek.com }
 
{$M 1200,64640,64640}
{$D-,E-,G+,I-,L-,N-,P+,Q-,R-,S-,T-,V-,Y- exe}
{B+,D+,L+,I+,Q+,R+,S+,T+,V+,Y+ ladici}
{$N+,G+}
Uses U_Znacka,U_Graf13,U_CRT;
 
Type
  BGRNul= record
    Blue :Byte;
    Green:Byte;
    Red :Byte;
    Nula :Byte; {vzdy = 0}
  End;
  TypPaleta256=Array[0..255] of BGRNul;
  Vektor = Array [1..3] of Single;
  TypBaze=Array[1..3] of Vektor;
  _Sour = record
    x,y:Single;
  end;
  _Bod = record
    Old,New:_Sour;
  End;
  Sour2D = Record
   Sour:_Sour;
   JeVidet:Boolean;
  End;
Const
  Xpul= 159;
  Ypul= 99;
  RozhledX = 300;
  RozhledY = 240;
  TvrdyMaxPol=6;
  TvrdyMaxHran=4;
  TvrdyMaxBod=8;
 
  MaxPol{:Word}=6;
  MaxBod{:Word}=8;
  Uhly:array[1..5] of Integer=(1,3,7,9,3);
  Posun:Byte = 4;
  Cekej:Byte=0;
  Ohen:Boolean=False;
  Rotace:Boolean=False;
  Pohyb:Boolean=False;
  Stop:Boolean=False;
 
  StredPohybuKrychle:Array[1..3] of Integer =(80,0,0);
  StredKrychle:Array[1..3] of Single =(110,0,0);
  LokalKrychle:array[1..TvrdyMaxBod,1..3] of Integer=
{1}((-20, 20,-20),
{2} (-20,-20,-20),
{3} ( 20,-20,-20),
{4} ( 20, 20,-20),
{5} (-20, 20, 20),
{6} (-20,-20, 20),
{7} ( 20,-20, 20),
{8} ( 20, 20, 20));
{[polygon,0]=pocet bodu, viditelna strana ve smeru hod rucicek}
  SezPolBod:array[1..TvrdyMaxPol,1..TvrdyMaxHran] of Integer=
{1}((1,2,3,4),
{2} (3,7,8,4),
{3} (1,5,6,2),
{4} (3,2,6,7),
{5} (1,4,8,5),
{6} (5,8,7,6));
  BazeOka:TypBaze=((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1));
  BazeKrychle:TypBaze=((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1));
  VekStredu:TypBaze=((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1));
  Ident:Array[1..4] of _Bod=(  {New = velikost obrazku}
  (Old:(X:0;Y:0);New:(X:0 ;Y:0)),
  (Old:(X:0;Y:0);New:(X:0 ;Y:199)),
  (Old:(X:0;Y:0);New:(X:207;Y:199)),
  (Old:(X:0;Y:0);New:(X:207;Y:0)));
Var
  CTab:Array[0..39] of Single;
  STab:Array[0..39] of Single;
 
  Body :Array[1..TvrdyMaxBod,1..3] of Single; {3D souradnice polygonu}
  Kolmy:Array[1..TvrdyMaxPol] of Vektor; {smeruje dovnitr (od viditelne strany k neviditelne)}
  Paleta256:^TypPaleta256;
  _Ofs,TOfs,_13Ofs,_13Seg:Word;
  a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2:Single;
  Oko :Vektor; {3D souradnice}
  Obr :Array [1..TvrdyMaxBod] of Sour2D; {2D souradnice polygonu}
  Matice:Array[0..8,0..8] of Single; {[sloupce,radky]}
  Roz :String[2];
 
 
procedure Textura2;external;
{$L textura2.obj}
 
 
Procedure NastavMatici;
Var
a:Byte;
Begin
  For a := 1 to 4 do
  Begin
{a1} Matice[0,a] := Ident[a].Old.X;
{a2} Matice[1,a] := Ident[a].Old.Y;
{a3} Matice[2,a] := 1;
{b1} Matice[3,a] := 0;
{b2} Matice[4,a] := 0;
{b3} Matice[5,a] := 0;
{c1} Matice[6,a] := -Ident[a].Old.X*Ident[a].New.X;
{c2} Matice[7,a] := -Ident[a].Old.Y*Ident[a].New.X;
{X'}  Matice[8,a] := Ident[a].New.X;
 
{a1} Matice[0,a+4] := 0;
{a2} Matice[1,a+4] := 0;
{a3} Matice[2,a+4] := 0;
{b1} Matice[3,a+4] := Ident[a].Old.X;
{b2} Matice[4,a+4] := Ident[a].Old.Y;
{b3} Matice[5,a+4] := 1;
{c1} Matice[6,a+4] := -Ident[a].Old.X*Ident[a].New.Y;
{c2} Matice[7,a+4] := -Ident[a].Old.Y*Ident[a].New.Y;
{Y'}  Matice[8,a+4] := Ident[a].New.Y;
  End;
End;
 
 
Procedure GaussovaEliminacniMetoda;
Var
a,min,y,x:Byte;
d:Single;
 
Procedure ZamenRadky(r1,r2:Byte);
Var
a:Byte;
r:Single;
Begin
  For a := 0 to 8 do
  Begin
   r := Matice[a,r1];
   Matice[a,r1] := Matice[a,r2];
   Matice[a,r2] := r;
  End;
End;
 
Begin
  FOR min := 1 TO 7 do
  Begin
   {Vyber radku}
   d := 0;
   FOR y := Min TO 8 do
    Begin
     IF ABS(Matice[Min-1,y]) > d Then
     Begin
       a := y;
      d := ABS(Matice[Min-1,y]);
     End;
   End;
   IF d = 0 Then Continue;
   ZamenRadky(Min,a);
 
    FOR y := min + 1 TO 8 do
    Begin
     d := -Matice[min - 1, y] / Matice[min - 1, min];
     FOR x := min - 1 TO 8 do Matice[x, y] := Matice[x, min] * d + Matice[x, y];
   End;
  End;
 
  FOR y := 8 DownTO 1 do
  Begin
   d := Matice[8, y];
    FOR a := y TO 7 do d := d - Matice[a, y] * Matice[a, 0];
   IF Matice[y-1,y] <> 0 then Matice[y - 1, 0] := d / Matice[y - 1, y]
    Else Matice[y - 1, 0] := 0;
  End;
  a1 := Matice[0,0];
  a2 := Matice[1,0];
  a3 := Matice[2,0];
  b1 := Matice[3,0];
  b2 := Matice[4,0];
  b3 := Matice[5,0];
  c1 := Matice[6,0];
  c2 := Matice[7,0];
End;
 
 
 
Procedure XLoadPal;
Var a:Integer;
Begin
  For a := 0 to 255 do SetRGBPalette(a,Paleta256^[a].Red,Paleta256^[a].Green,Paleta256^[a].Blue);
  SetRGBPalette(255,255,255,255);
  LoadPal;
End;
 
 
Procedure SSouc(Var Vek1,Vek2,Vek3:Vektor);
Var
r:Single;
Begin
 Vek1[1] := Vek2[2] * Vek3[3] - Vek2[3] * Vek3[2];
 Vek1[2] := Vek2[3] * Vek3[1] - Vek2[1] * Vek3[3];
 Vek1[3] := Vek2[1] * Vek3[2] - Vek2[2] * Vek3[1];
 r := sqrt(Vek1[1] * Vek1[1] + Vek1[2] * Vek1[2] + Vek1[3] * Vek1[3]);
 Vek1[1] := Vek1[1] / r;
 Vek1[2] := Vek1[2] / r;
 Vek1[3] := Vek1[3] / r;
end;
 
 
Procedure OtocBazi(var Baze:TypBaze;Od,K,Uhel:ShortInt);
Begin
 Baze[Od,1] := Baze[Od,1] * ctab[Uhel] + Baze[K,1] * stab[Uhel];
 Baze[Od,2] := Baze[Od,2] * ctab[Uhel] + Baze[K,2] * stab[Uhel];
 Baze[Od,3] := Baze[Od,3] * ctab[Uhel] + Baze[K,3] * stab[Uhel];
 SSouc(Baze[K],Baze[K Mod 3 + 1],Baze[6-K-(K Mod 3 + 1)]);
End;
 
 
Procedure PohybOka;
 
Procedure PosunOka(a,b:ShortInt);
Begin
  Oko[1] := Oko[1] + BazeOka[a,1] * posun * b;
  Oko[2] := Oko[2] + BazeOka[a,2] * posun * b;
  Oko[3] := Oko[3] + BazeOka[a,3] * posun * b;
End;
 
begin
  {proti smeru hodinovych rucicek}
  IF (roz = ',') OR (roz = '<') THEN OtocBazi(BazeOka,3,2,Posun);
 
  {po smeru hodinovych rucicek}
  IF (roz = '.') OR (roz = '>') THEN OtocBazi(BazeOka,2,3,Posun);
 
  {dopredu} IF roz = '+' THEN PosunOka(1,1);
  {dozadu} IF roz = '-' THEN PosunOka(1,-1);
  IF Roz[1] = #0 Then
  Case Roz[2] of
{nahoru}    'H': OtocBazi(BazeOka,3,1,Posun);
{dolu}     'P': OtocBazi(BazeOka,1,3,Posun);
{doleva}    'K': OtocBazi(BazeOka,1,2,Posun);
{doprava}   'M': OtocBazi(BazeOka,2,1,Posun);
{ukrok vlevo} 's': PosunOka(2,1);
{ukrok vpravo} 't': PosunOka(2,-1);
{ukrok nahoru} 'I': PosunOka(3,1);
{ukrok dolu}  'Q': PosunOka(3,-1);
  End; {case}
End;
 
 
Procedure VypocetKolmychVektoru;
var
a,b:Integer;
x,y:Vektor;
Begin
  For a := 1 to MaxPol do
  Begin
    For b := 1 to 3 do
    Begin
     x[b] := Body[SezPolBod[a,3],b] - Body[SezPolBod[a,2],b];
     y[b] := Body[SezPolBod[a,1],b] - Body[SezPolBod[a,2],b];
    End;
   SSouc(Kolmy[a],x,y);
  End;
End;
 
 
 
Procedure PocitejBody;
var
  a:integer;
  cos,dx,dy,dz,t:Single;
  PomVek:vektor;
begin
  FOR a := 1 TO MaxBod do
  begin
   dx := body[a, 1] - Oko[1];
   dy := body[a, 2] - Oko[2];
   dz := body[a, 3] - Oko[3];
   {cos...skalarni soucin normaly roviny a smeroveho vektoru primky (dx,dy,dz)
    cos = |1|*|dxyz|*cos(Fi)
    cos = 0 tak primka je rovnobezna s rovinou => bod je v rovine oka
    cos < 0 tak bod je za okem}
   cos := BazeOka[1,1] * dx + BazeOka[1,2] * dy + BazeOka[1,3] * dz;
   IF cos = 0 THEN Obr[a].JeVidet := False
   ELSE
   Begin
     {t..pomer mezi vzdalenosti (oko..prusecik)/(oko..bod)
      1..sqr(vek[1,1]) + sqr(vek[1,2]) + sqr(vek[1,3])
      t = (1/cos)*(1/(oko..bod)}
     t := 1 / cos;
     IF t > 0 Then Obr[a].JeVidet := True Else Obr[a].JeVidet := False;
     {pomvek = vektor v rovine obrazu od stredu obrazu(bodu H, H-Oko=vek[1]) k pruseciku}
     PomVek[1] := -BazeOka[1,1] + dx * t;
     PomVek[2] := -BazeOka[1,2] + dy * t;
     PomVek[3] := -BazeOka[1,3] + dz * t;
     Obr[a].Sour.x := Xpul - rozhledx * (PomVek[1] * BazeOka[2,1] + PomVek[2] * BazeOka[2,2] + PomVek[3] * BazeOka[2,3]);
     Obr[a].Sour.y := Ypul - rozhledy * (PomVek[1] * BazeOka[3,1] + PomVek[2] * BazeOka[3,2] + PomVek[3] * BazeOka[3,3]);
   end;
  end;
end;
 
Procedure Info;
Begin
  SetColor(255);
  AktObraz13 := True;
  ClearDevice;
  OutTextXY(1,1,'OVLADANI'#13);
  OutText(#24','#25','#26','#27',<,>...otaceni baze'#13);
  OutText('+,-,Ctrl'#26',Ctrl'#27',PUp,PDown...posun baze'#13);
  OutText('F1...tato napoveda'#13);
  OutText('F2,F3...+,- zdrzovaci lhuty v 0.055 s'#13);
  OutText('F4...prepinac simulace ohne'#13);
  OutText('F5...prepinac rotace objektu'#13);
  OutText('F6...prepinac pohybu objektu'#13);
  OutText('P...prepinac krokovani (ceka se na'#13'  stisk klavesy)'#13);
  OutText('R,G,B...prepinac slozek barvy'#13);
  OutText('1 az 9...velikost otoceni a posunu'#13);
  Outtext('Q,Esc...konec'#13);
  AktObraz13 := False;
  Repeat Until KeyPressed;
  While KeyPressed do ReadKey;
End;
 
procedure ZobrazPoly4(Polygon:Byte);
var
  a,sum:Byte;
  y,x1,x2:Integer;
  fromx,tox,s,s2,value:Single;
  DeltaXY:array[1..4] of Single;
  Xa,Ya:array[0..4] of Single;
  Ba:array[0..4] of Boolean;
  Bool:Boolean;
lc,ldc,la,lb,lda,ldb:LongInt;
 
begin
  For a := 1 to 4 do Xa[a] := Obr[SezPolBod[Polygon,a]].Sour.X;
  For a := 1 to 4 do Ya[a] := Obr[SezPolBod[Polygon,a]].Sour.Y;
  For a := 1 to 4 do Ba[a] := Obr[SezPolBod[Polygon,a]].JeVidet;
  Xa[0] := Xa[4];
  Ya[0] := Ya[4];
  Ba[0] := Ba[4];
  For a := 1 to 4 do if not(Ya[a]=Ya[a-1]) Then deltaxy[a]:=(Xa[a]-Xa[a-1])/(Ya[a]-Ya[a-1]);
  for y:= 0 to 199 do
  begin
    fromx:=320;
    tox:=-1;
    sum := 0;
    For a := 1 to 4 do
    IF not(ya[a]=ya[a-1]) Then
     IF Ba[a] Or Ba[a-1] Then
     Begin
      IF Ba[a] xor Ba[a-1] Then
      Begin
       IF Ba[a] Then
       Begin
        if ya[a]-ya[a-1] < 0 Then s := -1 Else s := 200;
        Bool := ((s>=y)or(ya[a]>=y)) and ((s<=y)or(ya[a]<=y));
       end;
       IF Ba[a-1] Then
       Begin
        if ya[a-1]-ya[a] < 0 Then s := -1 Else s := 200;
        Bool := ((s>=y)or(ya[a-1]>=y)) and ((s<=y)or(ya[a-1]<=y));
       end;
      End
     Else Bool := ((ya[a-1]>=y)or(ya[a]>=y)) and ((ya[a-1]<=y)or(ya[a]<=y));
     IF Bool Then
      begin
       value:=(y-ya[a-1])*deltaxy[a] + xa[a-1];
       if value<fromx then fromx:=value;
       if value>tox then tox:=value;
       If Sum = 0 then
       Begin
       {s2 + tak textura pokracuje doprava, - doleva}
        IF Ba[a] Then
         Begin
          s2 := Ya[a-1]-Ya[a];
          if not Ba[a-1] Then s2 := -s2;
         End
         Else {If Ba[a-1] Then} s2 := Ya[a]-Ya[a-1];
      End;
      Sum := Sum + 1;
     end;
    end;
    if sum = 1 {=3, tak hrana je bez "drobnych"} Then
    Begin
      If (s2 < 0)  and (tox > 0) Then fromx := 0
      Else If (s2 > 0) and (fromx < 319) then tox := 319;
    end;
    if fromx<0 then fromx:=0;
    if tox>319 then tox:=319;
    If fromx<tox then
    Begin
     x1 := Round(fromx+0.5);
     x2 := Trunc(tox);
     IF x1 > x2 then Continue;
 
      s := abs(c2*y + 1);
      s2:= abs(320*c1 + c2*y + 1);
      IF s2 > s Then s := s2;
      s2 := abs(320*c1);
      IF s2 > s Then s := s2;
      If s = 0 Then Exit;
      s := 32000/s;
 
      lda := Trunc(a1*s);
      ldb := Trunc(b1*s);
      ldc := Trunc(c1*s*65536);
      la := Trunc(((x1-1)*a1+a2*y+a3)*s);
      lb := Trunc(((x1-1)*b1+b2*y+b3)*s);
      lc := Trunc(((x1-1)*c1+c2*y+ 1)*s*65536);
{
Kolinerani transformace:
     a1*x + a2*y + a3     b1*x + b2*y + b3
  X' = ------------------  Y' = ------------------
     c1*x + c2*y + 1      c1*x + c2*y + 1
 
Upravena kolinearni transformace: X' = la/lc, Y' = lb/lc
 
la a lb je vetsi nez lc x krat, kde x je velikost textury (= tak 9 bitove
cislo)
 
lc se nastavi tak aby bylo co nejvetsi ale ne vetsi jak 15 bitu (16 je zna-
menko), a o trochu mene kvuli preteceni pres 15 bitu diky zaokrouhlovani
(viz s := 32000/s a ne 32768/s)
 
la a lb maji tedy max 24 bitu. Max chyba ze zaokrouhlovani cisla la nebo lb
je 320*0.5=+-160 (v prave casti obrazu)
 
S 16 bitovym lc pri vetsim priblizeni textura "tepala" tak jsem lc vynasobil
65536=(shl 16) ale delim jen 16 hornimy bity.
Max chyba pri zaokrouhlovani je 320*0.5/65536=0.0024=0 a diky tomu ze pri
deleni vezmu hornich 16 bitu bez ohledu na spodni tak +-0.99..=+-1
 
I pres usilovnou snahu nastava obcas chyba, kdy by pri deleni vzniklo cislo
vetsi nez 16 bitu a program by vytuhl s hlaskou "ze se deli nulou". Nastava
to jen kdyz je oko prilis blizko krychle. Proto obsahuje nize vkladany
assembler test (jae @Error) zda to nastane. Ten test samozrejmne trochu
zpomaluje rutinu.
}
    Asm
      mov  DI,_13Ofs
      MOV  BX,y
      XCHG  BH,BL
      ADD  DI,BX
      SHR  BX,2
      ADD  DI,BX
      mov  ax,x1
      add  di,ax
      MOV  _Ofs,DI
      mov  cx,x2
      sub  cx,ax
      inc  cx
      jmp  @Dal  {takhle blbe do delam kvuli tomu ze: false js = 1 cyklus, true js = 3 cykly}
@11:
      db $66;  neg  [word ptr la]
      db $66;  neg  [word ptr lda]
      jmp  @1
@22:
      db $66;  neg  [word ptr lb]
      db $66;  neg  [word ptr ldb]
      jmp  @2
@33:
      db $66;  neg  [word ptr lc]
      db $66;  neg  [word ptr ldc]
      jmp  @3
@Error:
      INC  _Ofs
      DEC  CX
      JZ   @Exit
@Dal:
      mov  ax,word ptr[lda]
      mov  bx,word ptr[lda+2]
      add  word ptr[la],ax
      adc  word ptr[la+2],bx
      js  @11
@1:
      mov  ax,word ptr[ldb]
      mov  bx,word ptr[ldb+2]
      add  word ptr[lb],ax
      adc  word ptr[lb+2],bx
      js  @22
@2:
      mov  ax,word ptr[ldc]
      mov  bx,word ptr[ldc+2]
      add  word ptr[lc],ax
      adc  word ptr[lc+2],bx
      js  @33
@3:
      mov  bx,word ptr[lc+2]
      or   bx,bx
      jz   @Error
 
      mov  dx,word ptr[la+2]
      mov  ax,word ptr[la]
      cmp  dx,bx
      jae  @Error
      div  bx
 
      mov  DI,TOfs
      add  DI,ax
 
      mov  dx,word ptr[lb+2]
      mov  ax,word ptr[lb]
      cmp  dx,bx
      jae  @Error
      div  bx
 
      SHL  AX,4
      ADD  DI,AX
      SHL  AX,2
      ADD  DI,AX
      SHL  AX,1
      ADD  DI,AX
      MOV  AL,CS:[DI]
 
      MOV  ES,_13Seg
      MOV  BX,_Ofs
      MOV  ES:[BX],AL
 
      INC  BX
      MOV  _Ofs,BX
      loop  @dal
@Exit:
      End;
   End; {fromx < tox}
  End; {y}
End;
 
Procedure LokalDoAbs;
Var a,b:Byte;
Begin
 For a := 1 to TvrdyMaxBod do
  For b := 1 to 3 do Body[a,b] := StredKrychle[b] +
    LokalKrychle[a,1]*BazeKrychle[1,b] +
    LokalKrychle[a,2]*BazeKrychle[2,b] +
    LokalKrychle[a,3]*BazeKrychle[3,b];
  VypocetKolmychVektoru;
End;
 
 
Procedure PohybKrychle;
Var
a:Byte;
Begin
  IF (Random(10)= 0) AND (Random(10)=0) Then Uhly[4]:= (Uhly[4] + 1) mod 40;
  IF (Random(10)= 0) AND (Random(10)=0) Then Uhly[5]:= (Uhly[5] + 1) mod 40;
{nahoru/dolu}
  OtocBazi(VekStredu,3,1,Uhly[4]);
{doleva/doprava}
  OtocBazi(VekStredu,1,2,Uhly[5]);
  For a := 1 to 3 do StredKrychle[a] := StredPohybuKrychle[a] + 30*VekStredu[1,a];
End;
 
Procedure PohybBazeKrychle;
Begin
  IF (Random(10)= 0) AND (Random(10)= 0) Then Uhly[1]:= (Uhly[1] + 1) mod 40;
  IF (Random(10)= 0) AND (Random(10)= 0) Then Uhly[2]:= (Uhly[2] + 1) mod 40;
  IF (Random(10)= 0) AND (Random(10)= 0) Then Uhly[3]:= (Uhly[3] + 1) mod 40;
  {po/proti smeru hodinovych rucicek}
  OtocBazi(BazeKrychle,2,3,Uhly[1]);
  {nahoru/dolu}
  OtocBazi(BazeKrychle,3,1,Uhly[2]);
  {doprava/doleva}
  OtocBazi(BazeKrychle,2,1,Uhly[3]);
End;
 
 
Var
  a,b:Integer;
  s :Single;
  JeVidet:Boolean;
  t :LongInt;
begin
  asm {rychle opakovani dlouho(nastaveno na kratce) stiskle klavesy}
    mov  ax,$0305
    mov  bx,$0000
    int  16h
  end;
{0,1..9,10, 9..1, 0,-1..-9,-10,-9..-1}
{0,1..9,10,11..19,20,21..29, 30,31..39}
  ctab[0] := 1;
  stab[0] := 0;
  s := pi/(4*180);
  For a := 1 to 10 do
  Begin
   ctab[a]  := cos(s);
   ctab[20-a]:= ctab[a];
   stab[a]  := sin(s);
   stab[20-a]:= stab[a];
   s := s * (1 + 1/a);
  End;
  For a := 20 to 39 do
  Begin
   ctab[a] := ctab[a-20];
   stab[a] := -stab[a-20];
  End;
 
  Paleta256:= @Textura2;
  TOfs := Ofs(Paleta256^) + 1024 + 54;
  Paleta256 := PTR(Seg(Paleta256^),Ofs(Paleta256^)+54);
  InitGraph; _13Ofs := Ofs(Schranka13^); _13Seg := Seg(Schranka13^);
  XLoadPal;
 
  Info;
  ClearDevice;
  AktObraz13 := False;
  LokalDoABS;
  Repeat
   IF Pohyb Then PohybKrychle;
   IF Rotace Then PohybBazeKrychle;
   IF Pohyb Or Rotace Then LokalDoABS;
 
   IF Not Ohen Then ClearDevice;
{   SetColor(255);}
   For a := 1 to MaxPol do
   begin
     JeVidet := False;
     FOR b := 1 to 4 do
     begin
      IF Obr[SezPolBod[a,b]].JeVidet Then JeVidet := True;
      Ident[b].Old.X := Obr[SezPolBod[a,b]].Sour.X;
      Ident[b].Old.Y := Obr[SezPolBod[a,b]].Sour.Y;
     end;
     IF JeVidet then
     begin
      {vektorovy soucin, s= |x|*|y|*cos(alfa)}
      s := 0;
      For b := 1 to 3 do s := s + Kolmy[a,b]*(Body[SezPolBod[a,1],b]-Oko[b]);
      if s > 0 then
      Begin
          NastavMatici;
          GaussovaEliminacniMetoda;
          ZobrazPoly4(a);
      end;
     end;
   end;
 
   IF Ohen then Rozmazni;
 
   SetColor(255);
 
   CIRCLE(15, 10, 9);
   a:=15 - Round(10 * BazeOka[1,2]);
   b:=10 - Round(9 * BazeOka[1,1]);
   LINE (15, 10, a,b);
 
   CIRCLE(15, 29, 9);
   a:= Round(10 * Sqrt(ABS(1 - BazeOka[1,3] * BazeOka[1,3])));
   IF BazeOka[3,3] < 0 THEN a := -a;
   a:= 15 + a;
   b:= 29 - Round(9 * BazeOka[1,3]);
   LINE (15, 29, a,b);
 
   Tet13.y := 15;
   Tet13.X := 30;
   OutInteger(Time-t);
   Tet13.x := 30;
   Tet13.y := 25;
   OutInteger(Cekej);
   If Red13  Then OutTextXY(30,5,'R');
   If Green13 Then OutTextXY(38,5,'G');
   If Blue13 Then OutTextXY(46,5,'B');
   If Stop  Then OutTextXY(54,5,'P');
 
   t := Time;
 
   ZobrazSchranku13;
 
   IF Stop Then Repeat Until KeyPressed;;
 
   IF KeyPressed Then
   Begin
     Roz := UpCase(ReadKey);
     IF Roz = #0 then Roz := Roz + ReadKey;
   End
   Else Roz := #255;
   Delay27(Cekej);
 
   IF (Roz = 'Q') or (Roz = #27) THEN
   Begin
     CloseGraph;
     Halt;
   End;
 
{F1} IF Roz = #0#59 Then Info;
 
   IF (Roz = #0#60) or (Roz=#0#61) then
   Begin
{F2}   IF (Roz = #0#60) AND (Cekej < 9) Then Cekej := Cekej + 1;
{F3}   IF (Roz = #0#61) AND (Cekej > 0) Then Cekej := Cekej - 1;
   End;
 
{F4} IF Roz = #0#62 Then Ohen := Not Ohen;
 
{F5} IF Roz = #0#63 Then Rotace := Not Rotace;
 
{F6} IF Roz = #0#64 Then Pohyb := Not Pohyb;
 
{1..9}
   For a := 1 to 9 do
    IF ord(roz[1]) = 48+a Then Posun := a;
 
   If Roz = 'R' Then Red13  := Not Red13;
   If Roz = 'G' Then Green13 := Not Green13;
   If Roz = 'B' Then Blue13 := Not Blue13;
   If (Roz = 'R') OR (Roz = 'G') OR (Roz = 'B') Then
   Begin
     IF Not(red13 OR green13 OR blue13) Then XLoadPal Else
     Begin
       InitPalRGB;
      SetRGBPalette(255,255,255,255);
      LoadPal;
     End;
   End;
 
   IF Roz = 'P' Then Stop := Not Stop;
 
   PohybOka;
   PocitejBody;
  Until False;
End.