Výpočet determinantu do 10

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Marián Šagát
Program: Determinant_s.pas
Subor exe: Determinant_s.exe

Výpočet determinantu do 10. stupňa (vlastne ľubovoľného stupňa, ten určuje len koštanta zadaná vo vzoráku, volil som 10). Výpočet spočíva v upravení štvorcovej matice na horno-trojuholníkový tvar, z ktorého sa determinant ľahko určí.
{ DETERMINANT_S.PAS                         }
{ Výpočet determinantu do 10. stupňa (vlastne ľubovoľného stupňa,  }
{ ten určuje len koštanta zadaná vo vzoráku, volil som 10:)).    }
{ Výpočet spočíva v upravení štvorcovej matice na horno-trojuholníkový }
{ tvar, z ktorého sa determinant ľahko určí.            }
{                                  }
{ Author: Unknown                          }
{ Datum: 12.10.2009              http://www.trsek.com }
 
program determinant;
const b=10;
   c=10;
   nenulova_konstanta=1;
var A:array[0..b+1,1..c] of real;
  m,n,i,j,k,l,prz,znamienko:integer; {prz je pocet riadkovych zamen}
  D,P:real;
begin
repeat writeln('zadaj rozmery stupen matice mensi nez',b,' !');
    readln(n);
    until (n<b) or(n=b);
m:=n;
D:=1;{inicializujem to hned, lebo ak prebehnne if i=n+1 potom D:=0, co je konecny vysledok!}
for i:=1 to n do begin {naplnenie matice}
  writeln('zadaj ',i,'-ty ',n,' prvkovy riadok');
  for j:=1 to m do begin
           read(A[i,j]);
           end;
           readln;
         end;
for i:=1 to n do begin {vypis matice}
  for j:=1 to m do begin
           write((A[i,j]):4:0);
           end;
  writeln;
         end;
 writeln;
 
{_____________________________________________}
 
prz:=0;
 
{v n+1-tom riadku su same nuly-potrebujem tam nenulove zarazky na testovnie v i-tom stlpci,lebo ...until <>0 ! :D}
for i:=1 to m do
   A[n+1,i]:=nenulova_konstanta;
for i:=1 to n do begin
 l:=(i-1);
               repeat l:=l+1 until A[l,i]<>0;
              if (i<l)and (l<n+1) then begin
                      A[0]:=A[i];
                      A[i]:=A[l];
                      A[l]:=A[0];
                      prz:=prz+1;
                      end;
 
              if l=n+1 then begin {treba to urobit, aby som nemusel pouzit 'go to',takym
              inic. indexov na hranicne moznosti hned cyklus skonci!}
                     i:=n;
                     j:=1;
                     k:=n;
                     D:=0;
                     l:=0;
                     end;
{if l:=i tak sa iba matica upravuje na troj bez zameny riadkov!}
 
  for k:=i+1 to n do
  for j:=n downto 1 do begin
 
              P:=A[i,j]/A[i,i];
              P:=P*(-1)*A[k,i];
              P:=P+A[k,j];
              A[k,j]:=P;
             end;
 
    end;{ku inicial. l-ka}
 
{_____________________________________________}
writeln('vypis matice upravenej na trojuholnikovy tvar:');
for i:=1 to n do begin {vypis matice}
  for j:=1 to m do begin
           write((A[i,j]):4:0);
           end;
  writeln;
         end;
writeln;
 
for i:=1 to n do
  D:=D*A[i,i];
if (prz mod 2 <>0) then znamienko:=-1
          else znamienko:=1;
D:=D*znamienko;
writeln('determinant danej matice je D(A) = ',D:4:2);
readln;
end.