Snaží sa nájsť največšie prvočíslo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Maxprvoc.pasMaxprv31.pasMaxprvo2.pasMaxprvo3.pasMaxprvo4.pasMaxprvo5.pas
Subor exe: Maxprvoc.exeMaxprv31.exeMaxprvo2.exeMaxprvo3.exeMaxprvo4.exeMaxprvo5.exe

Snaží sa nájsť največšie prvočíslo. Každé nájdené zapíše do súboru
{ maxprvo4.pas                           }
{ Snazi sa najst najvecsie prvocislo. Kazde najdene zapise do suboru}
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Najvacsie_prvocislo;{vypise 2^216091-1 do suboru za asi 75 min}
uses Dos;
const presnost=65500;
   mocnina=216091;
var f:text;
  x,y,index,lh,ll,cmpax,cmpdx,hod,min,sec,s100:word;
   {mocnina:32 bitov v DX,DL,AH,AL}
  p:pointer;
  l:longint;
BEGIN
 for x:=1 to 24 do writeln;
 GetTime(hod,min,sec,s100);
 writeln('Zaciatok vypoctu o ',hod,':',min,':',sec,'.',s100);
 writeln('Cakaj, pocitam...');
 Assign(f,'maxprvoc.txt');
 Rewrite(f);
 GetMem(p,65500);
 l:=Longint(p);
 lh:=l div 65536;
 ll:=l mod 65536;
 for x:=1 to presnost-1 do Mem[lh:ll+x-1]:=0;
 Mem[lh:ll+presnost-1]:=1;
 cmpax:=mocnina mod 65536;
 cmpdx:=mocnina div 65536;
 index:=presnost-1;
 asm
  mov es,[lh]
  mov di,[ll]
  mov ax,1
  mov dx,0
 @fory:
  mov bx,index    {instrukcia sa vykona 216.091 krat}
 @forx:
  mov cx,[es:di+bx-1] {216091*65050/2=7.028.359.775}
  shl ch,1      {7.028.359.775}
  cmp ch,9      {7.028.359.775}
  jbe @incx      {7.028.359.775}
  cmp bx,index    {3.514.179.887 - len pri preteceni}
  jne @nie      {3.514.179.887}
  dec index      {65.050}
 @nie:
  sub ch,10      {3.514.114.837 - ak sa nezvysil pocet cislic}
  inc cl       {3.514.114.837}
 @incx:
  mov [es:di+bx-1],cx {7.028.359.775}
  inc bx       {7.028.359.775}
  cmp bx,presnost   {7.028.359.775}
  jb @forx      {7.028.359.775}
  inc ax       {216.091}
  cmp ax,0      {216.091}
  jne @NezvysujDX   {216.091}
  inc dx       {2}
 @NezvysujDX:
  cmp dx,cmpdx    {216.091}
  jb @fory      {216.091}
  cmp ax,cmpax    {19.483}
  jbe @fory      {19.483}
 end;     {70.284.868.222 instrukcii za 4811 sekund=14.609.201 instr./s}
 Dec(Mem[lh:ll+presnost-1]);
 y:=1;
 while Mem[lh:ll+y-1]=0 do Inc(y);
 for x:=y to presnost do write(f,Mem[lh:ll+x-1]);
 Close(f);
 FreeMem(p,65500);
 GetTime(hod,min,sec,s100);
 writeln('Koniec vypoctu o ',hod,':',min,':',sec,'.',s100);
END.