Engine pre piškvorky 3x3

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Piskveng.pas
Subor exe: Piskveng.exe

Engine pre piškvorky 3x3.
{ piskveng.pas                           }
{ Engine pre piskvorky 3x3.                     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1999              http://www.trsek.com }
 
program Engine_pre_piskvorky_3x3;
uses Crt;
var Plan:array[1..3,1..3] of byte; { riadok, stlpec: hrac 1, pocitac 4 }
  i,j,Sucet:integer;
  IsielPocitac,Koniec:boolean;
  HracX,HracY:byte;
{ ----- procedury pre rozmyslanie pocitaca ----- }
function DveRovnakeATretiePrazdne(i:integer):boolean;
begin { tu vidno, preco pocitac ma cislo, kt. je vacsie ako dlzka hr. planu }
 DveRovnakeATretiePrazdne:=False;
 case i of { 1-3 po riadku, 4-6 po stlpci, 7-8 uhlopriecky \,/ }
  1:if Plan[1,1]+Plan[1,2]+Plan[1,3] in [2,8] then DveRovnakeATretiePrazdne:=True;
  2:if Plan[2,1]+Plan[2,2]+Plan[2,3] in [2,8] then DveRovnakeATretiePrazdne:=True;
  3:if Plan[3,1]+Plan[3,2]+Plan[3,3] in [2,8] then DveRovnakeATretiePrazdne:=True;
  4:if Plan[1,1]+Plan[2,1]+Plan[3,1] in [2,8] then DveRovnakeATretiePrazdne:=True;
  5:if Plan[1,2]+Plan[2,2]+Plan[3,2] in [2,8] then DveRovnakeATretiePrazdne:=True;
  6:if Plan[1,3]+Plan[2,3]+Plan[3,3] in [2,8] then DveRovnakeATretiePrazdne:=True;
  7:if Plan[1,1]+Plan[2,2]+Plan[3,3] in [2,8] then DveRovnakeATretiePrazdne:=True;
  8:if Plan[3,1]+Plan[2,2]+Plan[1,3] in [2,8] then DveRovnakeATretiePrazdne:=True;
 end;
end;
procedure ObsadTretie(i:integer);
begin
 case i of
  1:for j:=1 to 3 do if Plan[1 ,j]=0 then Plan[1 ,j]:=4; { uz vieme, }
  2:for j:=1 to 3 do if Plan[2 ,j]=0 then Plan[2 ,j]:=4; { ze je prave }
  3:for j:=1 to 3 do if Plan[3 ,j]=0 then Plan[3 ,j]:=4; { jedna nula }
  4:for j:=1 to 3 do if Plan[j ,1]=0 then Plan[j ,1]:=4;
  5:for j:=1 to 3 do if Plan[j ,2]=0 then Plan[j ,2]:=4;
  6:for j:=1 to 3 do if Plan[j ,3]=0 then Plan[j ,3]:=4;
  7:for j:=1 to 3 do if Plan[j ,j]=0 then Plan[j ,j]:=4;
  8:for j:=1 to 3 do if Plan[4-j,j]=0 then Plan[4-j,j]:=4;
 end;
 IsielPocitac:=True; { urcite bolo tretie volne, podarilo sa obsadit }
end;
procedure ObsadRoh;
begin
 if (not IsielPocitac) and (Plan[1,1]=0) then begin
  Plan[1,1]:=4;
  IsielPocitac:=True;
 end;
 if (not IsielPocitac) and (Plan[1,3]=0) then begin
  Plan[1,3]:=4;
  IsielPocitac:=True;
 end;
 if (not IsielPocitac) and (Plan[3,1]=0) then begin
  Plan[3,1]:=4;
  IsielPocitac:=True;
 end;
 if (not IsielPocitac) and (Plan[3,3]=0) then begin
  Plan[3,3]:=4;
  IsielPocitac:=True;
 end;
end;
procedure PolozNahodne; { nie celkom nahodne, da sa to zlepsit }
begin
 for i:=1 to 3 do
  for j:=1 to 3 do
   if (not IsielPocitac) and (Plan[i,j]=0) then begin
    Plan[i,j]:=4;
    IsielPocitac:=True;
   end;
end;
 
 
 
BEGIN
 ClrScr;
 Koniec:=False;
{ ----- HLAVNY CYKLUS ----- }
 repeat
{ ----- zistenie, ci je koniec partie ----- }
 Sucet:=0;
 for i:=1 to 3 do
  for j:=1 to 3 do
   Inc(Sucet,Plan[i,j]);
 if Sucet=5*1+4*4 then Koniec:=True; { plny plan }
 for i:=1 to 8 do
  case i of { 1-3 po riadku, 4-6 po stlpci, 7-8 uhlopriecky \,/ }
   1:if Plan[1,1]+Plan[1,2]+Plan[1,3] in [3,12] then Koniec:=True;
   2:if Plan[2,1]+Plan[2,2]+Plan[2,3] in [3,12] then Koniec:=True;
   3:if Plan[3,1]+Plan[3,2]+Plan[3,3] in [3,12] then Koniec:=True;
   4:if Plan[1,1]+Plan[2,1]+Plan[3,1] in [3,12] then Koniec:=True;
   5:if Plan[1,2]+Plan[2,2]+Plan[3,2] in [3,12] then Koniec:=True;
   6:if Plan[1,3]+Plan[2,3]+Plan[3,3] in [3,12] then Koniec:=True;
   7:if Plan[1,1]+Plan[2,2]+Plan[3,3] in [3,12] then Koniec:=True;
   8:if Plan[3,1]+Plan[2,2]+Plan[1,3] in [3,12] then Koniec:=True;
  end;
{ ----- kreslenie planu ----- }
  for i:=1 to 3 do
   for j:=1 to 3 do begin
    GotoXY(i,j);
    write(Plan[i,j]);
   end;
  if not Koniec then begin
{ ----- citanie hracovho tahu ----- }
   repeat
    repeat
     GotoXY(1,5);
     WriteLn('Zadaj tah (stlpec, riadok z [1..3]):');
     DelLine;
     DelLine;
     ReadLn(HracX,HracY);
    until (HracX in [1,2,3]) and (HracY in [1,2,3]);
   until Plan[HracX,HracY]=0;
   Plan[HracX,HracY]:=1;
{ ----- rozmyslanie pocitaca ----- }
   IsielPocitac:=False;
   if Plan[2,2]=0 then begin { ak je volny stred }
    Plan[2,2]:=4;
    IsielPocitac:=True;
   end else begin
    for i:=1 to 8 do
     if (not IsielPocitac) and (DveRovnakeATretiePrazdne(i))
      then ObsadTretie(i);
    if not IsielPocitac then ObsadRoh;
    if not IsielPocitac then PolozNahodne; {nepolozi, ak je plny plan }
   end;
  end; { if not Koniec }
 until Koniec;
 GotoXY(1,6);
 WriteLn('Koniec partie.');
 DelLine;
 ReadLn;
{ ----- ukoncenie programu ----- }
 ClrScr;
 WriteLn('Engine pre piskvorky'#13#10'Lubos Saloky, september 1999');
END.