Matematická úloha

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Prasata.pasPrasata2.pasPrasata3.pasPrasata5.pas
Subor exe: Prasata.exePrasata2.exePrasata3.exePrasata5.exe

Matematická úloha
{ prasata2.pas                           }
{ Matematicka uloha: Mame 2 miestnosti a 3 prasiatka v jednej    }
{ z nich. Kazdu minutu prejde jedno prasiatko do druhej miestnosti. }
{ Za aky cas budu vsetky tri prasiatka v druhej miestnosti?     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Tri_prasiatka;
uses Crt,Dos;
const MaxIndex=420;
   pocetpokusov=65535;
var minuty:array[1..MaxIndex] of longint;
  p:array[1..3] of byte;         {prasiatka}
  x,pocet:longint;           {pomocna premenna}
  y:byte;
  sucet:longint;
  priemer:real;
  ch:char;
  hod,min,sec,stot:word;
  time:real;
 
procedure Rozpis;
begin
 ClrScr;
 writeln('Rozpis: 1   3   5   7   9   11   13   15   17   19 ');
 writeln('---------------------------------------------------------------------------');
 for x:=3 to 23 do writeln(20*(x-3));
 for y:= 0 to 20 do begin
  for x:=1 to 20 do begin
   if y*20+x<MaxIndex then begin
    gotoxy(7*x div 2+7,y+3);
    writeln(minuty[y*20+x]);
   end;
   Inc(x);
  end;
 end;
end;
 
BEGIN
 ClrScr;
 for x:=1 to MaxIndex do minuty[x]:=0;
 sucet:=0;
 Randomize;
 GetTime(hod,min,sec,stot);
 time:=hod*3600+min*60+sec+stot/100;
 for x:=1 to pocetpokusov do begin
  pocet:=0;p[1]:=0;p[2]:=0;p[3]:=0;
  repeat
   y:=random(3)+1;           {aktualne prasiatko}
   p[y]:=p[y] xor 1;
   Inc(pocet);
  until p[1]+p[2]+p[3]=3;
  if pocet<MaxIndex then Inc(minuty[pocet])
  else begin
   writeln('Fatal Error!!! Program terminated.');
   Exit;
  end;
 end;
 for x:=1 to MaxIndex do sucet:=sucet+minuty[x]*x;
 priemer:=sucet/pocetpokusov;
 GetTime(hod,min,sec,stot);
 time:=hod*3600+min*60+sec+stot/100-time;
 writeln('Statisticke udaje:');
 writeln('Pocet pokusov: ',pocetpokusov);
 writeln('Prasata pobehovali ',sucet,' minut');
 writeln('Priemerny cas:',priemer:1:2,' minuty');
 writeln('Cas vypoctu: ',time:0:2,' sekund.');
 writeln('--------------------------------------------');
 writeln('Chces rozpis poctu pokusov za jednotlive minuty? a/n');
 readln(ch);
 if (ch='a') or (ch='A') then Rozpis;
 gotoxy(1,24);
 write('Koniec programu.');
 readln;
END.