Matematická úloha

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Prasata.pasPrasata2.pasPrasata3.pasPrasata5.pas
Subor exe: Prasata.exePrasata2.exePrasata3.exePrasata5.exe

Matematická úloha
{ prasata3.pas                           }
{ Matematicka uloha: Mame 2 miestnosti a 3 prasiatka v jednej    }
{ z nich. Kazdu minutu prejde jedno prasiatko do druhej miestnosti. }
{ Za aky cas budu vsetky tri prasiatka v druhej miestnosti?     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Tri_prasiatka_a_assembler;
const nc:array[1..10,1..20] of byte= {nahodne cisla}
   ((8,5,1,4,9,5,7,5,0,4,1,5,0,5,9,3,6,8,4,9),
   (3,5,2,2,9,7,2,8,3,7,3,6,7,5,2,7,1,6,5,5),
   (4,0,1,1,7,2,4,3,4,6,3,2,1,8,9,8,7,0,7,4),
   (6,0,8,7,5,9,7,5,4,5,6,8,6,5,2,9,2,1,6,0),
   (0,3,7,6,9,3,2,5,5,1,7,4,8,0,1,4,1,6,9,2),
   (9,4,0,7,7,9,2,2,0,9,3,1,5,0,6,6,9,6,0,6),
   (8,4,3,7,6,0,0,6,6,6,9,4,1,4,5,2,2,3,9,9),
   (2,4,3,5,4,1,1,3,4,7,9,0,9,2,0,0,3,8,6,4),
   (8,1,1,4,9,4,3,2,9,1,1,0,8,1,7,4,4,3,4,8),
   (1,0,6,3,1,7,8,2,3,8,0,0,1,5,7,4,6,2,5,9));
var ncOfs,tpOfs,x:word;
  tp:array[1..300] of word; {tabulka pocetnosti}
  suc:longint;
BEGIN {012=1. prasa, 345=2., 678=3., 9 ignoruj}
 FillChar(tp[1],SizeOf(tp),#0);
 ncOfs:=Ofs(nc)+200;
 tpOfs:=Ofs(tp);
 asm
  mov di,ncOfs    {indexovanie v poli nc}
  sub di,200
  mov cx,10000      {pocet pokusov}
 @DalsiPokus:
  mov bx,0      {indexovanie v poli tp a pocet minut}
  mov al,00000111b  {tri jednotky su tri prasiatka}
 @Znova:
  cmp al,0
  je @Hotovo
  mov ah,[di]
  inc di
  cmp di,ncOfs
  jl @Dalej
  sub di,200     {ak je koniec tabulky}
 @Dalej:
  cmp ah,9
  je @Znova      {pre ah=9 ignoruj}
  cmp ah,6
  jl @NieTretie
  xor al,00000001b   {tretie prasa}
  add bx,2
  jmp @Znova
 @NieTretie:
  cmp ah,3
  jl @NieDruhe
  xor al,00000010b   {druhe prasa}
  add bx,2
  jmp @Znova
 @NieDruhe:
  xor al,00000100b
  add bx,2
  jmp @Znova
 @Hotovo:
  inc word[tpOfs+bx]
  loopne @DalsiPokus
 end;
 suc:=0;
 for x:=1 to 300 do suc:=suc+x*tp[x];
 writeln('Priemerny cas: ',suc/10000:2:2);
END.