Vyhodnocení aritmetického výrazu soustavou procedur ve vztahu nepřímé rekurze podle formální gramatiky stavby výrazu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu

Program: Aritmeticky_vyraz.pas
Subor exe: Aritmeticky_vyraz.exe

Vyhodnocení aritmetického výrazu soustavou procedur ve vztahu nepřímé rekurze podle formální gramatiky stavby výrazu.
{ ARITMETICKT_VYRAZ.PAS                       }
{ Vyhodnoceni aritmetickeho vyrazu soustavou procedur ve vztahu   }
{ neprime rekurze podle formalni gramatiky stavby vyrazu.      }
{                                  }
{ Datum:13.07.2013               http://www.trsek.com }
 
program AritmetVyraz;
uses crt;
const
  MAX_CONST = 10;   { velkost bufera konstant }
  ERR_SIGN = 'Vyskytli sa 2 znamienka za sebou';
  ERR_UNCMP = 'Chyba clen pre matematicku operaciu';
  DIV_ZERO = 'Nastalo delenie nulou';
  ERR_BRK_L = 'Nespravny pocet zatvoriek, chyba lava zatvorka';
  ERR_BRK_R = 'Nespravny pocet zatvoriek, chyba prava zatvorka';
  ERR_UNK  = 'Neznama funkcia :';
 
var S: string;       { ulozeni vyhodnocovaneho vyrazu }
  pError: integer;    { pozicia chyby }
  sError: string;    { popis chyby  }
  vys: real;       { vysledok vyrazu }
 
  nameC:array[1..MAX_CONST] of string;
  realC:array[1..MAX_CONST] of real;
 
 
{ funkce vyhodnocujici artitmeticky vyraz       }
{ metoda - neprima rekurze funkci Vyraz, Clen, Faktor }
{ vyhodnocovany vyraz je zadan ve vstupnim parametru S }
{ funkce predpoklada, ze vyraz je syntakticky spravny }
function Vyhodnoceni(S:string): real;
var poz:integer;  { na akej pozicii vo vyraze }
 
 function Vyraz(var S: string): real;
  forward;
 
 
 { zmaz prvy znak }
 { zaroven si pamata kolko znakov od zaciatku sa nachadza, premena p }
 procedure DeleteOne(var S:string);
 begin
  inc(poz);
  Delete(S,1,1);
 end;
 
 
 {zmaze zbytocne mezery}
 procedure BezMezer(var s:string);
 begin
  while(s[1]=' ') do DeleteOne(s);
 end;
 
 
 { ulozi si chybovy stav }
 procedure PutError(error:string);
 begin
  { ak uz neaka chyba je tak nic }
  if( pError=0 )then
   begin
    pError:=poz;
    sError:=error;
   end;
 end;
 
 
 { zisti cele cislo, take co sa sklada iba z 0..9 }
 function CeleCislo(var S:string):integer;
 var H:integer;
 begin
  H := 0;
 
  while S[1] in ['0'..'9'] do
  begin
   H := H * 10 + ord(S[1]) - ord('0');
   DeleteOne(S);
   BezMezer(S);
  end;
 
  CeleCislo:=H;
 end;
 
 
 { prevrati na desatinu cast }
 function Desatine(H:real):real;
 begin
  while(Int(H)>0) do
   H := H/10;
 
  Desatine := H;
 end;
 
 
 { zisti cislo int/real }
 { prisiel sem lebo string zacial cislom 0..9 }
 function MakeNumber(var S:string):real;
 var H: real;    {skutocne cislo}
 begin
  H := CeleCislo(S);
 
  { bude desatina cast, realne cislo }
  if(S[1] = '.')then
  begin
   DeleteOne(S);
   H := H + Desatine( CeleCislo(S));
  end;
 
  { cislo s exponentom }
  if(UpCase(S[1]) = 'E')then begin
   DeleteOne(S);
 
   { kladny exponent }
   if(S[1]='+')then begin
     DeleteOne(S);
     H:=H * Exp(CeleCislo(S)*Ln(10));
   end;
 
   { zaporny exponent }
   if(S[1]='-')then begin
     DeleteOne(S);
     H:=H / Exp(CeleCislo(S)*Ln(10));
   end;
 
	  { ziadny exponent }
	  if(S[1] in ['0'..'9'])then
	    H:=H * Exp(CeleCislo(S)*Ln(10));
  end;
 
  MakeNumber := H;
 end;
 
 
 { vykona funkciu }
 function MakeFunc(name:string; H:real):real;
 var K:boolean;  { pozna taku funkciu }
 begin
  K:=true;
 
  if(name='SIN'  )then begin MakeFunc := sin(H); K:=false; end;
  if(name='COS'  )then begin MakeFunc := cos(H); K:=false; end;
  if(name='INT'  )then begin MakeFunc := int(H); K:=false; end;
  if(name='ABS'  )then begin MakeFunc := abs(H); K:=false; end;
  if(name='SQRT' )then begin MakeFunc := sqrt(H); K:=false; end;
  if(name='LN'  )then begin MakeFunc := ln(H);  K:=false; end;
  if(name='LOG'  )then begin MakeFunc := ln(H)/ln(10); K:=false; end;
  if(name='TAN'  )then begin MakeFunc := sin(x)/cos(x); K:=false; end;
  if(name='COTAN' )then begin MakeFunc := cos(x)/sin(x); K:=false; end;
  if(name='ARCTAN')then begin MakeFunc := arctan(H); K:=false; end;
 
  { taku fuknciu nema definovanu }
  if(K)then
   PutError( ERR_UNK + name );
 
 end;
 
 
 { vypita si hodnotu konstaty }
 { ak uz taka je v zozname vrati jej hodnotu }
 function GetConst(name:string):real;
 var i: integer;
 begin
  i:=1;
 
  { najdeme taky s nazvom name }
  while((nameC[i]<>name) and (nameC[i]<>'')
     and (i<MAX_CONST)) do
   inc(i);
 
  { nenasiel nic }
  if((nameC[i]='') or (i=MAX_CONST))then begin
    nameC[i]:=name;
    Write('Zadaj hodnotu konstanty ',name,'=');
    ReadLn(realC[i]);
  end;
 
  GetConst:=realC[i];
 end;
 
 
 { zistuje nazvy funkcii }
 function FindFunc(var S:string):real;
 var name: string;
   H: real;
 begin
  FindFunc := 0;
  name := '';
 
  while S[1] in ['A'..'z'] do
  begin
   name := name + UpCase(S[1]);
   DeleteOne(S);
  end;
 
  BezMezer(S);
  { skoncil text }
  { ak bude pokracovat text je to funkcia, inac konstanta }
  if S[1] = '(' then
   begin
   DeleteOne(S);    {zrusit levou zavorku}
   FindFunc := MakeFunc(name, Vyraz(S));
 
   { ocakavam pravu zatvorku }
   if S[1] <> ')' then
     PutError( ERR_BRK_R )
   else
     DeleteOne(S);    {zrusit pravou zavorku}
   end
  else
   if name<>'' then
    FindFunc:=GetConst(name);
 
 end;
 
 
 {pomocna funkce na vyhodnoceni jednoho faktoru}
 {faktorem je ciselna hodnota nebo vyraz v zavorkach}
 function Faktor(var S: string): real;
 var M:integer;
 begin
  BezMezer(S);
 
  { vyraz nesmie zacinat pravou zatvorkou }
  if S[1] = ')' then
   PutError( ERR_BRK_L );
 
  if S[1] = '(' then
   begin
   DeleteOne(S);    {zrusit levou zavorku}
   Faktor := Vyraz(S);
 
   { ocakavam pravu zatvorku }
   if S[1] <> ')' then
     PutError( ERR_BRK_R )
   else
     DeleteOne(S);    {zrusit pravou zavorku}
   end
  else {ciselna konstanta}
   begin
   BezMezer(S);
 
   { je to zaporne cislo? }
   M:=1;
   if( S[1]='-' )then begin M:=-1; DeleteOne(S);end;
 
   { Faktor nesmie zacinat znamienkom }
   if( S[1] in ['+','-','*','/'])then
    begin
    if( poz=1 )then
      PutError( ERR_UNCMP )
     else
      PutError( ERR_SIGN );
    end;
 
   if(S[1] in ['0'..'9'])then
    { hladaj cislo }
    Faktor := M*MakeNumber(S)
   else
    begin
    { hladaj konstantu, alebo nazov funkcie }
    if S[1] = '(' then
      Faktor := M*Faktor(S)    { mala rekururzia }
    else
      Faktor := M*FindFunc(S);
    end;
   end;
 end;
 
 
 {pomocna funkce na vyhodnoceni jednoho clenu}
 {clenem je jeden faktor nebo soucin/podil vice faktoru}
 function Clen(var S: string): real;
 var C: real;    {hodnota clenu}
   FC: real;    {aby som mohol kontrolovat ze nedeli nulov}
 begin
  BezMezer(S);
  C := Faktor(S);
 
  BezMezer(S);
  while S[1] in ['*','/'] do
  begin
   if S[1] = '*' then    {soucin faktoru}
    begin
    DeleteOne(S);
    C := C * Faktor(S);
   end;
 
   if S[1] = '/' then    {podil faktoru}
    begin
    DeleteOne(S);
    FC := Faktor(S);
 
    if(FC<>0)then C := C/FC
         else PutError(DIV_ZERO);
   end;
  end;
 
  Clen := C
 end;
 
 
 { funkce na vyhodnoceni vyrazu      }
 { vyraz je clen nebo soucet/rozdil clenu }
 function Vyraz(var S: string): real;
 var V: real;    {hodnota vyrazu}
 begin
  V := Clen(S);
  BezMezer(S);
 
  while S[1] in ['+','-'] do
  begin
   if S[1] = '+' then    {soucet clenu}
    begin
    DeleteOne(S);
    V := V + Clen(S);
   end;
 
   if S[1] = '-' then    {rozdil clenu}
    begin
    DeleteOne(S);
    V := V - Clen(S);
   end;
  end;
 
  Vyraz := V
 end;
 
 
 begin {function Vyhodnoceni}
  pError := 0;
  poz  := 1;
 
  S := S + '$';        {technicky trik pro ukonceni}
  Vyhodnoceni := Vyraz(S);
 
  { zostala neaka zatvorka, alebo iny znak ? }
  BezMezer(S);
  if S[1]=')' then PutError( ERR_BRK_L );
  if S[1]='(' then PutError( ERR_BRK_R );
  if S[1]<>'$' then PutError( ERR_UNK );
 
 end; {function Vyhodnoceni}
 
 
begin
 repeat
  writeln;
  textcolor(blue);
  writeln('Program vyhodnocuje aritmeticky vyraz.');
  writeln;
  textcolor(white);
  writeln('Uzivatel moze pracovat s realnymi cislami-zadavaju sa v tvare 25.3E+4.');
  writeln('Ak uzivatel zada realne cislo v tvare 25.3E4,');
  writeln('program ho vyhodnocuje ako cislo s kladnym exponentom.');
  writeln;
  writeln('Uzivatel moze pouzivat premenne (pismena anglickej abecedy).');
  writeln('Moze ich byt maximalne 10.':58);
  writeln;
  writeln('Uzivatel moze pouzivat funkcie: sin, cos, int, abs a sqrt.');
  writeln;
  writeln('Uzivatel moze urobit v zadani nasledovne chyby:');
  writeln(' - 2 znamienka za sebou alebo bude chybat clen');
  writeln(' - delenie nulou');
  writeln(' - nespravny pocet zatvoriek-chyba prava alebo lava zatvorka');
  writeln(' - neznama funkcia');
  writeln;
  writeln('Program uzivatelovi oznami druh a poziciu chyby aby to uzivatel mohol opravit.');
  writeln;
  writeln;
  textcolor(blue);
  write('Napis vyhodnocovany vyraz:');
  textcolor(yellow);
 
  readln(S);
  vys:=Vyhodnoceni(S);
 
  if(pError<>0)then
    writeln('Cyba na pozicii ',pError,'->',sError)
  else
    writeln('Hodnota vyrazu: ', vys:0:5 );
 until( pError=0 );
 
 readln
end.