Zobrazí 2D graf funkcie ktoru zadá užívatel z klávesnice

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu

Program: Graf.pas
Subor exe: Graf.exe

Zobrazí 2D graf funkcie ktoru zadá užívatel z klávesnice. Vie analyzovat matematický výraz a vypocíta hodnoty pre os y. Zobrazí až 4 grafy naraz.
{ GRAF.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vykreslenie grafu zo zadaneho matematickeho vyrazu.        }
{ Program obsahuje analyzator matematickeho vyrazu a jeho vycislenie.}
{                                  }
{ Datum:21.05.2005               http://www.trsek.com }
 
program Graf;
uses crt,graph;
 
const LEFTW = 150;      { kolko pixelov vynechat zlava }
   DOWNW = 20;      { kolko pixelov vynechat zdola }
 
var   S: string;      { vyhodnocovany vyraz }
   vys: real;       { vysledok vyrazu   }
  chyba: integer;     { pozicia chyby    }
  gd,gm: integer;     { pre inicializaciu grafiky }
   fnc: array[1..9] of string; { pole funkcii }
 x,y1,y2: real;
   err: integer;     { nepodstane len pre chytanie chyb vo VAL }
   krok: real;
    ch: char;       { stlacenie klavesy }
  fi, poc_fi: integer;   { pocet funkcii }
 zac_x,kon_x: real;
 zac_y,kon_y: real;
 
 
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }
 
 
{ inicializacia grafickej karty }
procedure InitGr;
begin
 RegisterBGIdriver(@egavga_dr);
 gd := Detect;
 gm:=1;
 InitGraph(gd, gm,' ');
end;
 
 
{ prepocita suradnice a vykresli ak sa da }
procedure trans_line( x1,y1,x2,y2:real);
var mx,my:real;
begin
 { aby nebola os y zrkadlovo otocena }
 y1:=(-1)*y1;
 y2:=(-1)*y2;
 
 { prepocet mierky }
 mx:=(kon_x-zac_x)/(GetMaxX-LEFTW);
 my:=(kon_y-zac_y)/(GetMaxY-DOWNW);
 
 { prepocet na obrazovkove suradnice }
 x1:=(x1-zac_x)/mx;
 x2:=(x2-zac_x)/mx;
 y1:=(y1-zac_y)/my;
 y2:=(y2-zac_y)/my;
 
 { nakresli line }
 line(round(x1),round(y1),round(x2),round(y2));
end;
 
 
{ prepocita suradnice x,y pre potreby OutTextXY }
{ pozor vypocet musi byt zhodny ako v trans_line }
procedure Trans_XY(var x,y:real);
var mx,my:real;
begin
 { aby nebola os y zrkadlovo otocena }
 y:=(-1)*y;
 
 { prepocet mierky }
 mx:=(kon_x-zac_x)/(GetMaxX-LEFTW);
 my:=(kon_y-zac_y)/(GetMaxY-DOWNW);
 
 { prepocet na obrazovkove suradnice }
 x:=(x-zac_x)/mx;
 y:=(y-zac_y)/my;
end;
 
 
{ prevod cisla na text }
function ToStr(chyba:integer):string;
var s:string;
begin
 Str(chyba,s);
 ToStr:=s;
end;
 
 
{ prevod cisla real na text }
function RToStr(i:real):string;
var s:string;
begin
 Str(i:0:2,s);
 RToStr:=s;
end;
 
 
{ zisti aky je optimalny krok mierky }
function KrokMierky(d:real):real;
var rad:integer;
begin
 rad:=0;
 d:=d/5;
 
 { budeme zmensovat az po rad 10 }
 while(d>10) do begin
  inc(rad);
  d:=d/10;
 end;
 
 { alebo budeme zvacsovat az po rad 10 }
 while(d<1) do begin
  dec(rad);
  d:=d*10;
 end;
 
 if(d<2)then d:=1;
 if((d>=2) and (d<4))then d:=2.5;
 if((d>=4) and (d<6))then d:=5;
 if((d>=6) and (d<8))then d:=7.5;
 if(d>8)then d:=10;
 
 { spat zvacsime }
 while(rad>0) do begin
  dec(rad);
  d:=d*10;
 end;
 
 { alebo spat zmensime }
 while(rad<0) do begin
  inc(rad);
  d:=d/10;
 end;
 
 KrokMierky:=d;
end;
 
 
 
{ vykresli od }
procedure VykresliOsi;
var krokx, kroky:real;
  mx,my:real;
  i,x,y:real;
begin
 { zisti optimalny krok mierky }
 krokx := KrokMierky(kon_x-zac_x);
 kroky := KrokMierky(kon_y-zac_y);
 
 SetColor(green);
 
 { osovy kriz }
 trans_line( 0,zac_y,0,kon_y);
 trans_line( zac_x,0,kon_x,0);
 
 { ramcek okolo osi }
 trans_line( zac_x, zac_y, kon_x, zac_y );
 trans_line( zac_x, kon_y, kon_x, kon_y );
 trans_line( zac_x, zac_y, zac_x, kon_y );
 trans_line( kon_x, zac_y, kon_x, kon_y );
 
 { cisla mierky x }
 i:=zac_x;
 repeat
  x:=i; y:=0;
  trans_XY(x,y);
  line(round(x),round(y+3),round(x),round(y-3));
  OutTextXY( round(x-10), round(y+13), RToStr(i));
  i:=i+krokx;
 until (i>=kon_x);
 
 { cisla mierky y }
 i:=zac_y;
 repeat
  x:=0; y:=i;
  trans_XY(x,y);
  line(round(x-3),round(y),round(x+3),round(y));
  OutTextXY( round(x+8), round(y-3), RToStr(i));
  i:=i+krokx;
 until (i>=kon_y);
end;
 
 
 
{ funkcia vyhodnoti zadany vyraz }
function Vypocitaj(S:string; x:real; var chyba:integer): real;
var poz:integer;  { pozicia spracovanie znaku }
 
 function Vyraz(var S: string): real;
  forward;
 
 { zmaze jeden znak }
 { zaroven si pamata kolko znakov zmazal }
 procedure DeleteOne(var S:string);
 begin
  inc(poz);
  Delete(S,1,1);
 end;
 
 
 { zisti cele cislo, take co sa sklada iba z 0..9 }
 function CeleCislo(var S:string):integer;
 var H:integer;
 begin
  H := 0;
 
  while S[1] in ['0'..'9'] do
  begin
   H := H * 10 + ord(S[1]) - ord('0');
   DeleteOne(S);
  end;
 
  CeleCislo:=H;
 end;
 
 
 { prevrati na desatinu cast }
 function Desatine(H:real):real;
 begin
  while(Int(H)>0) do
   H := H/10;
 
  Desatine := H;
 end;
 
 
 { zisti cislo int/real }
 { prisiel sem lebo string zacial cislom 0..9 }
 function MakeNumber(var S:string):real;
 var H: real;    {skutocne cislo}
 begin
  H := CeleCislo(S);
 
  { bude desatina cast, realne cislo }
  if(S[1] = '.')then
  begin
   DeleteOne(S);
   H := H + Desatine( CeleCislo(S));
  end;
 
  { cislo s exponentom }
  if(UpCase(S[1]) = 'E')then begin
   DeleteOne(S);
 
   { kladny exponent }
   if(S[1]='+')then begin
     DeleteOne(S);
     H:=H * Exp(CeleCislo(S)*Ln(10));
   end;
 
   { zaporny exponent }
   if(S[1]='-')then begin
     DeleteOne(S);
     H:=H / Exp(CeleCislo(S)*Ln(10));
   end;
 
   { ziadny exponent }
   if(S[1] in ['0'..'9'])then
     H:=H * Exp(CeleCislo(S)*Ln(10));
  end;
 
  MakeNumber := H;
 end;
 
 
 { vykona funkciu }
 function MakeFunc(name:string; H:real):real;
 var K:boolean;  { pozna taku funkciu }
 begin
  K:=true;
 
  { novu funkciu staci definovat sem }
  if(name='SIN'  )then begin MakeFunc := sin(H); K:=false; end;
  if(name='COS'  )then begin MakeFunc := cos(H); K:=false; end;
  if(name='INT'  )then begin MakeFunc := int(H); K:=false; end;
  if(name='ABS'  )then begin MakeFunc := abs(H); K:=false; end;
  if(name='SQRT' )then begin MakeFunc := sqrt(H); K:=false; end;
  if(name='LN'  )then begin MakeFunc := ln(H);  K:=false; end;
  if(name='LOG'  )then begin MakeFunc := ln(H)/ln(10); K:=false; end;
  if(name='TAN'  )then begin MakeFunc := sin(x)/cos(x); K:=false; end;
  if(name='COTAN' )then begin MakeFunc := cos(x)/sin(x); K:=false; end;
  if(name='ARCTAN')then begin MakeFunc := arctan(H); K:=false; end;
 
  { taku funkciu nema definovanu }
  if(K)then
   chyba:=poz;
 end;
 
 
 { zistuje nazvy funkcii }
 function FindFunc(var S:string):real;
 var name: string;
   H: real;
 begin
  FindFunc := 0;
  name := '';
 
  while S[1] in ['A'..'z'] do
  begin
   name := name + UpCase(S[1]);
   DeleteOne(S);
  end;
 
  { skoncil text }
  { ak bude pokracovat text je to funkcia }
  if S[1] = '(' then
   begin
   DeleteOne(S);    {zrusit levou zavorku}
   FindFunc := MakeFunc(name, Vyraz(S));
 
   { ocakavam pravu zatvorku }
   if S[1] <> ')' then
     chyba:=poz
   else
     DeleteOne(S);    {zrusit pravou zavorku}
   end
   { ak je to x tak OK inac chyba }
   else begin
   if( name='X' )then
     FindFunc:=x
   else
     chyba:=poz;
   end;
 end;
 
 
 {pomocna funkce na vyhodnoceni jednoho faktoru}
 {faktorem je ciselna hodnota nebo vyraz v zavorkach}
 function Faktor(var S: string): real;
 var M:integer;
 begin
  { vyraz nesmie zacinat pravou zatvorkou }
  if S[1] = ')' then
   chyba:=poz;
 
  if S[1] = '(' then
   begin
   DeleteOne(S);    {zrusit levou zavorku}
   Faktor := Vyraz(S);
 
   { ocakavam pravu zatvorku }
   if S[1] <> ')' then
     chyba:=poz
   else
     DeleteOne(S);    {zrusit pravou zavorku}
   end
  else {ciselna konstanta}
   begin
   { je to zaporne cislo? }
   M:=1;
   if( S[1]='-' )then begin
     M:=-1;
     DeleteOne(S);
   end;
 
   { Faktor nesmie zacinat znamienkom }
   if( S[1] in ['+','-','*','/'])then
    chyba:=poz;
 
   if(S[1] in ['0'..'9'])then
    { hladaj cislo }
    Faktor := M*MakeNumber(S)
   else
    begin
    { hladaj konstantu, alebo nazov funkcie }
    if S[1] = '(' then
      Faktor := M*Faktor(S)    { mala rekururzia }
    else
      Faktor := M*FindFunc(S);
    end;
   end;
 end;
 
 
 {pomocna funkce na vyhodnoceni jednoho clenu}
 {clenem je jeden faktor nebo soucin/podil vice faktoru}
 function Clen(var S: string): real;
 var C: real;    {hodnota clenu}
   FC: real;    {aby som mohol kontrolovat ze nedeli nulov}
 begin
  C := Faktor(S);
 
  while S[1] in ['*','/'] do
  begin
   if S[1] = '*' then begin  {sucin faktorov}
    DeleteOne(S);
    C := C * Faktor(S);
   end;
 
   if S[1] = '/' then begin  {podiel faktorov}
    DeleteOne(S);
    FC := Faktor(S);
    if(FC<>0)then C := C/FC
         else chyba:=-1;
   end;
  end;
 
  Clen := C
 end;
 
 
 { funkce na vyhodnotenie vyrazu       }
 { vyraz je clen aleboo soucet/rozdiel clenov }
 function Vyraz(var S: string): real;
 var V: real;    {hodnota vyrazu}
 begin
  V := Clen(S);
 
  while S[1] in ['+','-'] do
  begin
   if S[1] = '+' then    {sucet clenov}
    begin
    DeleteOne(S);
    V := V + Clen(S);
   end;
 
   if S[1] = '-' then    {rozdiel clenov}
    begin
    DeleteOne(S);
    V := V - Clen(S);
   end;
  end;
 
  Vyraz := V
 end;
 
 
 begin {function Vypocitaj}
  poz  := 1;
  S := S + '$';        {technicky trik pro ukonceni}
  Vypocitaj := Vyraz(S);
 
  { zostal este neaky znak, potom je to chyba }
  if S<>'$' then chyba:=poz;
 
 end; {function Vypocitaj}
 
 
 
{ zobrazi lave menu programu }
procedure LeftMenu;
var x,i:integer;
begin
 x:=GetMaxX-LEFTW+10;
 
 OutTextXY(x,10,'Os-x od:'+ RToStr(zac_x));
 OutTextXY(x,30,'Os-x do:'+ RToStr(kon_x));
 OutTextXY(x,50,'Os-y od:'+ RToStr(zac_y));
 OutTextXY(x,70,'Os-y do:'+ RToStr(kon_y));
 
 { vypiseme funkcie }
 for i:=1 to poc_fi do
 begin
  SetColor(i+3);
  OutTextXY(x,100+i*20, 'f'+ToStr(i)+':'+fnc[i]);
 end;
end;
 
 
 
{ Zobrazi pomoc s programom }
procedure HelpBar;
begin
 OutTextXY(3, GetMaxY-10,'<ESC>-End <A>-Add func <D>-Delete func <X>-X_zac <C>-X_kon <H>-Y_zac <Y>-Y_kon');
end;
 
 
{ precita hodnotu na udanej pozicii }
function GetValue(otazka:string):string;
var s:string;
begin
 SetColor(green);
 OutTextXY(GetMaxX-LEFTW+10, 280, otazka);
 GotoXY(65,22);
 ReadLn(s);
 
 GetValue:=s;
end;
 
 
{ otestuje ci je vsetko OK }
function TestPaint(y1,y2:real):boolean;
var IsOK:boolean;
begin
 TestPaint:=true;   { predpokladame ze to bude OK }
 
 { chyba spracovania vyrazu }
 if( chyba>0 )then begin
   OutTextXY(10,fi*15,'Fnc:'+ToStr(fi)+' chyba na pozicii:'+ToStr(chyba));
   TestPaint:=false;
 end;
 
 { nastalo delenie nulou alebo tak podobne }
 if( chyba<0 )then
   TestPaint:=false;
 
 { taky easy test na spojitost }
 if(( y1<zac_y ) or (y1>kon_y) or
   ( y2<zac_y ) or (y2>kon_y))then
   TestPaint:=false;
end;
 
 
{ HLAVNY BEGIN }
begin
 zac_x:=-3; kon_x:=6;
 zac_y:=-8; kon_y:=8;
 fnc[1]:='2*cos(x)';
 fnc[2]:='1/(x*x)';
 fnc[3]:='sin(x)/cos(x)';
 poc_fi:=3;
 
 repeat
 InitGr;
 VykresliOsi;
 HelpBar;
 LeftMenu;
 
 
 for fi:=1 to poc_fi do
 begin
  { inicializujem farbu a zaciatok x, krok }
  SetColor(fi+3);
  s:=fnc[fi];
  chyba:=0;
 
  x:=zac_x;
  krok:=(kon_x-zac_x)/(GetMaxX-LEFTW);
 
  { vykreslim i-tu funkciu }
  repeat
   y1:=Vypocitaj(s,x,chyba);
   y2:=Vypocitaj(s,x+krok,chyba);
 
   { mozem to vykreslit }
   if( TestPaint(y1,y2))then
     trans_line( x,y1,x+krok,y2);
 
   x:=x+krok;
  until ((x>=kon_x) or (chyba>0));
 end;
 
 ch:=UpCase(readkey);
 if(ch='X')then Val( GetValue('Zadaj zac x:'), zac_x, err);
 if(ch='C')then Val( GetValue('Zadaj kon x:'), kon_x, err);
 if(ch='H')then Val( GetValue('Zadaj zac y:'), zac_y, err);
 if(ch='Y')then Val( GetValue('Zadaj kon y:'), kon_y, err);
 
 if(ch='A')then begin inc(poc_fi); fnc[poc_fi]:=GetValue('Zadaj funciu'); end;
 if(ch='D')then poc_fi:=0;
 
 { pockam na stlacenie keyb }
 until (ch=#27);
 CloseGraph;
end.