Ukáľkový príklad ako opravi» nedostatky funkcie Read() v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu

Zrobil: PCRevue 4/96
Program: Readinp.pas
Subor exe: Readinp.exe

Ukáľkový príklad ako opravi» nedostatky funkcie Read() v pascale. Program dovolí písa» text len do 10 znakov a nedovolí prejs» na nový riadok.
{ POUZI.PAS                  Author: PCRevue 4/96 }
{ Ukazkovy priklad ako opravit nedostatky funkcie Read()      }
{ Program dovoli pisat text len do 10 znakov a nedovoli prejst na  }
{ novy riadok.                           }
{                                  }
{ Datum:04.1996                http://www.trsek.com }
 
program Read_Input;
uses crt,dos;
var st:string;
 
{ precita len retazec o maximalnej dlzke x-znakov }
{ retazec bude ulozeny v premennej s }
procedure ReadInput(var s:string;x:byte);
var reg:registers;
  pom:string;
begin
 with reg do begin
  ah:=$0a;
  ds:=seg(pom);
  dx:=ofs(pom)-1;
  end;
 mem[reg.ds:reg.dx]:=x+1;
 
 msdos(reg);
 s:=pom;
end;
 
begin
 ClrScr;
 Write('Zadaj meno:');
 ReadInput(st,10);
 
 ClrScr;
 Writeln('Tvoje meno je:',st);
 ReadLn;
end.