Vstupný súbor prekopíruje do výstupného s tým že TABulátory zmení na 8 medzier

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu

Program: Trdbf.pas
Subor exe: Trdbf.exe

Vstupný súbor prekopíruje do výstupného s tým že TABulátory zmení na 8 medzier. Tento text potom bude vypadať v každom editore rovnako.
{ TRDBF.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Konvertuje znak TAB na osem medzier.               }
{ syntax: trdbf.exe [zdroj] [ciel] [/smer] (prepinace)       }
{ zdroj - subor odsahujuci zdrojovi text s TAB, alebo bez TAB pri  }
{     spatnej konverzii                     }
{ ciel - subor ktory ma vzniknut konverziov TAB znakov na medzery }
{                                  }
{ /smer                               }
{  /t - konvertuj tam TAB -> iny znak oddelovaca          }
{  /s - konvertuj sem iny znak oddelovaca -> TAB          }
{                                  }
{ nepovinne prepinace                       }
{  /w:[znak] - znak ktory ma nahradit TAB             }
{  /o:[znak] - znak ktory sa ma nahradit znakom /w:[znak]     }
{     /n - nepis nic na obrazovku               }
{                                  }
{ Datum:28.11.1996               http://www.trsek.com }
 
program sem_tem_TXT;
uses crt,dos;
const EOF_F=#26;
 
var ch:char;
  conv:boolean;
  oddel,TAB:char;       { odelovac miesto TAB }
  meno_z,meno_d:string;    { mena konvertovania z->do }
  poms:string;        { pomocny retazec }
  i:integer;         { to iste }
  nepis:boolean;       { pisat/nepisat text na obrazovka }
 
procedure help;
begin
 WriteLn;
 WriteLn('Help trans TXT (with TAB) -> TXT (with word ; , etc.)');
 WriteLn('                    Software by the best program`s man TRSEK');
 WriteLn('-------------------------------------------------------------------------------');
 WriteLn('without param - help');
 Writeln;
 WriteLn('syntax: trdbf.exe [zdroj] [ciel] [/smer] {prepinace}');
 WriteLn;
 WriteLn(' zdroj - subor odsahujuci zdrojovi text s TAB, alebo bez TAB pri ');
 WriteLn('     spatnej konverzii');
 WriteLn(' ciel - subor ktory ma vzniknut konverziov TAB znakov na ine znaky');
 WriteLn;
 WriteLn(' /smer');
 WriteLn('     /t - konvertuj tam TAB -> iny znak oddelovaca ');
 WriteLn('     /s - konvertuj sem iny znak oddelovaca -> TAB');
 WriteLn;
 WriteLn(' nepovinne prepinace');
 WriteLn(' /w:[znak] - znak ktory ma nahradit TAB');
 WriteLn(' /o:[znak] - znak ktory sa ma nahradit znakom /w:[znak]');
 WriteLn('     /n - nepis nic na obrazovku');
 halt(0);
end;
 
function LZero(w : Word) : String;
var s : String;
begin
 Str(w:0,s);
 if Length(s) = 1 then s := '0' + s;
 LZero := s;
end;
 
procedure chyba(err:byte);
var f:text;
  y,m,d,dow : Word;
  h,mi,s,hund : Word;
begin
 GetDate(y,m,d,dow);
 GetTime(h,mi,s,hund);
 
 Assign(f,'trans.err');
 ReWrite(f);
 if conv then WriteLn(f,'U,',oddel:1,',',d:2, '.', m:2, '.', y:4,',',LZero(h),':',LZero(m),':',LZero(s),',',err:3)
     else WriteLn(f,'D,',oddel:1,',',d:2, '.', m:2, '.', y:4,',',LZero(h),':',LZero(mi),':',LZero(s),',',err:3);
 close(f);
 
 if (err<>0) then begin
  WriteLn('Ty pnaku nastala chyba c.',err);
  case err of
   2: WriteLn('Popis: Nemozem otvorit subor pravdepodobne neexistuje.');
   3: WriteLn('Popis: Nemozem zapisovat do suboru.');
   4: WriteLn('Popis: Subor neobsahuje ziadne data.');
   else
   WriteLn('Neviem co sa mohlo stat.');
   end;
  end;
 
 halt(err);
end;
 
procedure convertuj(meno_z,meno_d:string;conv:boolean;oddel:char);
var f,g:file;
  buf:pointer;
  dlzka,precitane:word;
  kolko,i:word;
  ch:^char;
begin
 if (MaxAvail>65535) then dlzka:=65535
           else dlzka:=MaxAvail;
 if (dlzka>1024) then dlzka:=dlzka-1024;  { pre istotu }
 GetMem(buf,dlzka);
 
 Assign(f,meno_z);
 {$I-}
 ReSet(f,1);
 {$I+}
 if IOResult<>0 then chyba(2);
 
 Assign(g,meno_d);
 {$I-}
 ReWrite(g,1);
 {$I+}
 if IOResult<>0 then chyba(3);
 
 repeat
 {$I-}
 BlockRead(f,buf^,dlzka,precitane);
 {$I+}
 if IOResult<>0 then chyba(4);
 ch:=buf;kolko:=0;
 for i:=1 to precitane do begin
   if conv then begin
     if (ch^=TAB) then ch^:=oddel;
    end
    else begin
     if (ch^=oddel) then ch^:=TAB;
    end;
    ch:=Ptr(Seg(ch^),Ofs(ch^)+1);
    if (ch^=EOF_F) then i:=precitane;
    inc(kolko);
    end;
 BlockWrite(g,buf^,kolko);
 until (Eof(f));
 
 FreeMem(buf,dlzka);
 Close(f);
 Close(g);
end;
 
begin
 { Default nastavenia }
 oddel:=';';conv:=true;nepis:=false;TAB:=#9;
 
 if (ParamCount>=1) then meno_z:=ParamStr(1)
          else help;
 
 if (ParamCount>=2) then meno_d:=ParamStr(2)
          else help;
 
 for i:=3 to ParamCount do begin
   poms:=ParamStr(i);
   if (UpCase(poms[2])='T') then conv:=true;
   if (UpCase(poms[2])='S') then conv:=false;
   if (UpCase(poms[2])='W') then oddel:=poms[4];
   if (UpCase(poms[2])='O') then TAB:=poms[4];
   if (UpCase(poms[2])='N') then nepis:=true;
  end;
 
 if not(nepis) then begin
  WriteLn;
  WriteLn('Trans TXT (with TAB) -> TXT (with word ; , etc.)');
  WriteLn('------------------------------------------------');
  end;
 
 Convertuj(meno_z,meno_d,conv,oddel);
 if not(nepis) then WriteLn('O.K. - o.b.');
 Chyba(0);
end.