Program spomedzi zadaných bodov určí 3 tak aby v rovine utvorili trojuholník s čo najväčším obsahom

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Bodtroj.pas
Súbor exe: Bodtroj.exe
Súbor ubuntu: Bodtroj

Program spomedzi zadaných bodov určí 3 tak aby v rovine utvorili trojuholník s čo najväčším obsahom.
{ BODTROJ.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vytvorte program, ktory spomedzi danych bodov v rovine najde tri }
{ urcujuce trojuholnik s najvacsim obsahom.             }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program trojuholnik_v_rovine;
const MAX=100;
var bod:array[1..2,1..MAX] of real;  { vsetky body }
  sbod:array[1..3] of integer;    { najdene body }
  obsah:real;
  poc:integer;
  i:integer;
  b1,b2,b3:integer;
  a,b,c:real;
  pom:real;
 
 
{ pomocou pytagorovej vety vypocitame dlzku strany }
function Dlzka(b1,b2:integer):real;
var a,b:real;
begin
 a:=bod[1,b1]-bod[1,b2];
 b:=bod[2,b1]-bod[2,b2];
 Dlzka:=sqrt(a*a+b*b);
end;
 
 
{ pomocou dlzok stran vypocitame obsah }
{ pouzijeme Heronov vzorec }
function VypObsah(a,b,c:real):real;
var s:real;
begin
 s:=(a+b+c)/2;
 VypObsah:=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
end;
 
 
begin
 WriteLn('Spomedzi zadanych bodov v rovine zistim trojuholnik');
 WriteLn('ktory ma najvacsi obsah.');
 WriteLn;
 Write('Zadaj pocet bodov v rovine (max=',MAX,'):');
 ReadLn(poc);
 
 WriteLn('Zadaj suradnice bodov');
 { zadavanie jednotlivych bodov }
 for i:=1 to poc do
 begin
  Write('Bod ',i,'-x='); ReadLn(bod[1,i]);
  Write('Bod ',i,'-y='); ReadLn(bod[2,i]);
 end;
 
 { priklad pre testovanie }
 poc:=7;
 bod[1,1]:=1; bod[2,1]:=1;
 bod[1,2]:=1; bod[2,2]:=4;
 bod[1,3]:=3; bod[2,3]:=2;
 bod[1,4]:=3; bod[2,4]:=4;
 bod[1,5]:=5; bod[2,5]:=1;
 bod[1,6]:=5; bod[2,6]:=2;
 bod[1,7]:=5; bod[2,7]:=4;
 
 obsah:=0;
 { urobime vsetky kombinacie }
 for b1:=1 to poc do
  for b2:=1 to poc do
  for b3:=1 to poc do
   { rozne body }
   if((b1<>b2) and (b1<>b3) and (b2<>b3))then
    begin
    a:=Dlzka(b1,b2);
    b:=Dlzka(b2,b3);
    c:=Dlzka(b3,b1);
    pom:=VypObsah(a,b,c);
 
    if(obsah < pom)then
     begin
      sbod[1]:=b1;
      sbod[2]:=b2;
      sbod[3]:=b3;
      obsah:=pom;
     end;
    end;
 
 { konecne }
 if(obsah=0)then
  WriteLn('Nenasiel som ziaden trojuholnik')
 else
 begin
  WriteLn('Maximalny obsah trojuholnika je=',obsah:0:3,' a maju ho tieto body.');
  WriteLn('[',bod[1,sbod[1]]:0:3, ',',bod[2,sbod[1]]:0:3, ']');
  WriteLn('[',bod[1,sbod[2]]:0:3, ',',bod[2,sbod[2]]:0:3, ']');
  WriteLn('[',bod[1,sbod[3]]:0:3, ',',bod[2,sbod[3]]:0:3, ']');
 end;
 
 ReadLn;
end.