Načítanie údajov o zamestnancoch (meno, priezvisko, plat a odpracované rovky)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: mersi
Program: Zamest.pas
Súbor exe: Zamest.exe

Zostavte program, ktorý bude vykonávať nasledujúce činnosti
- načítanie údajov N zamestnancov (meno, priezvisko, plat a odpracované rovky)
- zistenie priemerného platu
- zistenie najnizšieho a najvyššieho platu
- zistenie priemernej odpracovanej doby v rokoch
- zapísanie zistených údajov do textového súboru ,,vystupy.txt"
{ ZAMEST.PAS                  Copyright (c) mersi }
{                                  }
{ Zostavte program, ktorý bude vykonávať nasledujúce činnosti:   }
{ - načítanie údajov N zamestnancov (meno, priezvisko, plat     }
{  a odpracované rovky)                      }
{ - zistenie priemerného platu                   }
{ - zistenie najnizšieho a najvyššieho platu            }
{ - zistenie priemernej odpracovanej doby v rokoch         }
{ - zapísanie zistených údajov do textového súboru ,,vystupy.txt"  }
{                                  }
{ Author: mersi                           }
{ Date : 11.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program ZAMEST;
uses  Crt;
const  NMAX=120;
type  ZAMESTN=record
     MENO:string;
     PRIEZV:string;
     PLAT:real;
     DOBA:integer;
     end;
 
    ZAMESTNANCI=array[1..NMAX] of ZAMESTN;
var   N,i,C,V:integer;
    ZAM:ZAMESTNANCI;
    PPLAT,PMIN,PMAX,PLATC:real;
    PDOBA,CDOBA:integer;
    SUB:text;
    S:string;
begin
    {Vnulovanie hodnot a obrazovky}
    ClrScr;
    PPLAT:=0;
    PLATC:=0;
    PMIN:=0;
    PMAX:=0;
    PDOBA:=0;
    CDOBA:=0;
 
    {Načítanie počtu nač. zamestnancov}
    Writeln('Zadajte pocet nacitavanych zamestnancov (Maximalne 120): ');
    repeat
        Readln(S);
        Val(S,V,C);
        if (C<>0) or (N<0) or (N>200) then
            begin
            Writeln('Zadali ste nespravnu hodnotu: ');
            Write('Zadajte pocet zamestnancov este raz: ');
            end;
        N:=V;
 
    until (N>0) and (N<=200) and (C=0);
    for i:=1 to N do
        begin
            Write('Zadajte meno zamestnanca: ');
            Readln(ZAM[i].MENO);
 
            Write('Zadajte priezvisko zamestnanca: ');
            Readln(ZAM[i].PRIEZV);
 
            Write('Zadajte plat zamestnanca (musi byt vacsi ako nula): ');
            {Repeat
                Readln(S);
                Val(S,V,C);}
                Readln(ZAM[i].PLAT);
                PLATC:=PLATC+ZAM[i].PLAT;
                if i=1 then PMIN:=ZAM[i].PLAT;
                if ZAM[i].PLAT<PMIN then PMIN:=ZAM[i].PLAT;
                if ZAM[i].PLAT>PMAX then PMAX:=ZAM[i].PLAT;
                {if (V<0) or (C<>0)
                then
                    begin
                    Writeln('Zadali ste nespravnu hodnotu !');
                    Write('Zadajte plat este raz: ');
                    end;
            until (C<>0) or (V>0); }
            Write('Zadajte pocet odpracovanych rokov: ');
            Readln(ZAM[i].DOBA);
 
            CDOBA:=CDOBA+ZAM[i].DOBA;
 
        end;
        PDOBA:=CDOBA div N;
        PPLAT:=PLATC/N;
 
        assign(SUB,'zamestnanci.txt');
        rewrite(SUB);
        for i:=1 to N do
            begin
            Writeln(SUB,'Meno: ',ZAM[i].MENO);
            Writeln(SUB,'Priezvisko: ',ZAM[i].PRIEZV);
            Writeln(SUB,'Plat: ',ZAM[i].PLAT);
            Writeln(SUB,'Odpr. roky: ',ZAM[i].DOBA);
            end;
        Writeln(SUB,'Najnizsi plat: ',PMIN);
        Writeln(SUB,'Najvyssi palt: ',PMAX);
        Writeln(SUB,'Priem. plat: ',PPLAT);
        Writeln(SUB,'Priem. odrp. roky: ',PDOBA);
        Close(SUB);
    Writeln('Pre ukoncenie programu stlacte ENTER !');
    Readln;
end.