Prehľadávanie knižníc materiálov 3D Studia

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: 3dsearch.pas
Súbor exe: 3dsearch.exe

Prehľadávanie knižníc materiálov 3D Studia. Zistí ktoré bitmapy v 3DStudio sú zbytočné a ktoré chýbajú.
{ 3DSEARCH.PAS                           }
{ Prehľadávanie knižníc materiálov 3D Studia.            }
{ Zistí ktoré bitmapy v 3DStudio sú zbytočné a ktoré chýbajú.    }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Prehladavanie_kniznic_materialov_3D_Studia;
{ze ktore bitmapy su zbytocne a ktore chybaju}
uses Dos;
const MLIPath='D:\3DSTUDIO\MATLIBS';
   MapPath='D:\3DSTUDIO\MAPS1';
   TempPath='C:\TEMP';
   MaxPocetBitmap=500;
   PocetTypov=4;
   Pripustne:array[1..PocetTypov] of string[4]=('.CEL','.GIF','.JPG','.TGA');
   ZnakyNazvu=['a'..'z','A'..'Z','0'..'9','_'];
 
var DirInfoMli,DirInfoMap:SearchRec;
  Bitmapy:array[1..MaxPocetBitmap] of record
   Nazov:string[12];
   Bolo:boolean;
  end;
  Aktual,AktPocet,x,y,z,Vysl:word;
  Pouzite:boolean;
  f:file;
  s,t:string;{v tomto retazci bude prehladavanie,"t" pomocny}
  fOut:text;
 
BEGIN
 Assign(fOut,TempPath+'\3dsearch.txt');
 Rewrite(fOut);
 writeln(fOut,'Bitmapy, ktore MatLib-y potrebuju a nemaju ich:');
 writeln(fOut,'------------------------------------------');
{ ----- nacitanie adresara do pola "Bitmapy" ----- }
 ChDir(MapPath);
 FindFirst('*.*',AnyFile,DirInfoMap);
 AktPocet:=1;
 while DosError=0 do begin
  with Bitmapy[AktPocet] do begin
   Nazov:=DirInfoMap.Name;
   Bolo:=False;
   if Nazov[1]<>'.' then Inc(AktPocet);
   for x:=1 to Length(Nazov) do Nazov[x]:=UpCase(Nazov[x]);
  end;
  FindNext(DirInfoMap);
 end;
 Dec(AktPocet);{v AktPocet je posledny aktualny nazov bitmapy}
{ ----- spracovanie matlibov ----- }
 ChDir(MliPath);
 FindFirst('*.MLI',AnyFile,DirInfoMLI);
 while DosError=0 do begin
  Assign(f,DirInfoMLI.Name);
  Reset(f,1);
  s[0]:=#140;
  for x:=1 to 140 do s[x]:=#0;
  BlockRead(f,s,140,Vysl);
  while Vysl>=128 do begin
   for y:=1 to PocetTypov do begin
    x:=Pos(Pripustne[y],s);
    if x>0 then begin {máme príponu}
     z:=x-1;
     while s[z] in ZnakyNazvu do Dec(z);
     Inc(z);     {z ukazuje na zaciatok mena}
     t:=Copy(s,z,x-z+4);
     Pouzite:=False;
     for Aktual:=1 to AktPocet do
      if t=Bitmapy[Aktual].Nazov then begin
       Bitmapy[Aktual].Bolo:=True;
       Pouzite:=True;
      end;
     if not Pouzite then begin
      writeln(fOut,t,' ');
     end;
    end;
   end;
   Move(s[128],s[1],12);
{   for x:=13 to 140 do s[x]:=#0;}
   BlockRead(f,s[13],128,Vysl);
  end;
  Close(f);
  FindNext(DirInfoMLI);
 end;
 writeln(fOut);
 writeln(fOut,'Bitmapy, ktore nie sú pouzívane MatLib-mi:');
 writeln(fOut,'------------------------------------------');
 for Aktual:=1 to AktPocet do
  if not Bitmapy[Aktual].Bolo then writeln(fOut,Bitmapy[Aktual].Nazov,' ');
 writeln;
 Close(fOut);
END.