Backpropagation algoritmus na vykreslovanie grafiky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Backprop.pas
Súbor exe: Backprop.exe
Potrebné: Maingr.pasEgavga.bgi

Backpropagation algoritmus na vykreslovanie grafiky.
{ BACKPROP.PAS                           }
{ Backpropagation algoritmus na vykreslovanie grafiky.       }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Backpropagation_algoritmus;
uses Crt,MainGr;
var Vaha:array[2..3,0..2,0..2] of real; { vrstva, zdroj. por., ciel. por. }
  Hodnota:array[1..3,0..2] of real;  { vrstva, por. cislo vo vrstve }
  Chyba:array[1..3,0..2] of real;   { sp„tne propagovanie chyby }
  i,j,k:integer;
  Vystup,x:real;
 
procedure Ucenie;
begin
{ ----- aplikacia vzoru ----- }
 for i:=0 to 2 do begin
  x:=Hodnota[1,0]*Vaha[2,i,0]+ { i,0 / 0,i }
    Hodnota[1,1]*Vaha[2,i,1]+
    Hodnota[1,2]*Vaha[2,i,2];
  Hodnota[2,i]:=1/(1+Exp(-x));
 end;
 x:=Hodnota[2,0]*Vaha[3,i,0]+
   Hodnota[2,1]*Vaha[3,i,1]+
   Hodnota[2,2]*Vaha[3,i,2];
 Hodnota[3,0]:=1/(1+Exp(-x));
{ ----- chyba ----- }
 Chyba[3,0]:=(Vystup-Hodnota[3,0]) * Exp(-x) / (1+Exp(-x)) / (1+Exp(-x));
 for i:=0 to 2 do
  Vaha[3,i,0]:=Vaha[3,i,0] + Chyba[3,0] * Hodnota[3,0];
 for i:=0 to 2 do begin
  x:=Hodnota[2,0]*Vaha[3,i,0]+
    Hodnota[2,1]*Vaha[3,i,1]+
    Hodnota[2,2]*Vaha[3,i,2];
  Chyba[2,i]:=Chyba[3,0] * Vaha[3,i,0] * Exp(-x) / (1+Exp(-x)) / (1+Exp(-x));
 end;
 for i:=0 to 2 do
  for j:=0 to 2 do
   Vaha[2,i,j]:=Vaha[2,i,j] + Chyba[2,j] * Hodnota[2,j]; {!!!!!}
 WriteLn(#13#10#13#10'----- Vahy od vstupu do skrytej vrstvy: -----');
 for i:=0 to 2 do begin
  for j:=0 to 2 do Write(Vaha[2,i,j]:0:5,' ');
  WriteLn;
 end;
 WriteLn('----- Vahy zo skrytej vrstvy do vystupu: -----');
 for i:=0 to 2 do Write(Vaha[3,i,0]:0:5,' ');
 WriteLn(#13#10'----- Vystup -----'#13#10,Hodnota[3,0]:0:5);
end;
 
BEGIN
 for i:=2 to 3 do
  for j:=0 to 2 do
   for k:=0 to 2 do
    Vaha[i,j,k]:=Random(100)/30;
 
 for k:=0 to 599 do begin { 100 iteracii pre kazdu vzorku }
  CakajNaVOI;
  ClrScr;
  case k div 100 of
   0:begin
    Hodnota[1,0]:=1; Hodnota[1,1]:=-1;Hodnota[1,2]:=1; Vystup:=1; Ucenie;
   end;
   1:begin
    Hodnota[1,0]:=-1;Hodnota[1,1]:=-1;Hodnota[1,2]:=1; Vystup:=-1;Ucenie;
   end;
   2:begin
    Hodnota[1,0]:=1; Hodnota[1,1]:=1; Hodnota[1,2]:=-1;Vystup:=1; Ucenie;
   end;
   3:begin
    Hodnota[1,0]:=-1;Hodnota[1,1]:=1; Hodnota[1,2]:=-1;Vystup:=-1;Ucenie;
   end;
   4:begin
    Hodnota[1,0]:=1; Hodnota[1,1]:=-1;Hodnota[1,2]:=-1;Vystup:=1; Ucenie;
   end;
   5:begin
    Hodnota[1,0]:=-1;Hodnota[1,1]:=-1;Hodnota[1,2]:=-1;Vystup:=1; Ucenie;
   end;
  end;
 end;
END.