Demo grafickej palety farieb pre grafické karty Trident

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
tritridv.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Tritridv.pas
Súbor exe: Tritridv.exe
Potrebné: Hlavny8.msfCb.mpCista.mp3-3-2.mp

Demo grafickej palety farieb pre grafické karty Trident.
{ tritridv.pas                           }
{ Demo grafickej palety farieb pre graficke karty Trident.     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Vytvorenie_farebnej_palety;
uses MainGr;
type TPaleta=array[0..767] of byte;
const RozX=19;RozY=12;
   Odt:array[0..11] of byte=(0,0,0,1,0,0,1,0,2,0,1,1);
{optimalne pridavanie farbovych zloziek pri emulacii 256 odtienov sivej}
   Rozkl:array[0..3,0..3] of byte=((0,2,1,3),(0,1,2,3),(0,1,3,2),(1,0,2,3));
{optimalne porozhadzovanie nepravych odtienov sivej}
   Nadpisy:array[1..4] of string[50]=(
    'Toto je paleta R-G-B v pomere 3-3-2.','Emul`acia 256 odtie~nov sivej.',
    'E~ste mal`e vylep~senie v realistickosti.','Paleta 6-2 pre Jas-Odtie~n.');
var Paleta,PaletaCB,PaletaCista:TPaleta;
  f:file of TPaleta;
  i,j,k,l,iPlus1,iPlus2:integer;
  FP:pointer;
BEGIN
{ ----- vytvorenie ciernobielej palety: CB.mp ----- }
 Assign(f,'CB.mp');
 ReWrite(f);
 for i:=0 to 63 do
  for j:=0 to 11 do
   if i+Odt[j]<64 then PaletaCB[i*12+j]:=i+Odt[j]
           else PaletaCB[i*12+j]:=63;
 Write(f,PaletaCB);
 Close(f);
{ ----- paleta s 6 bitmi pre jas a 2 bity farba: 0=R,1=G,2=B,3=biela: Cista.mp ----- }
 Assign(f,'Cista.mp');
 ReWrite(f);
 FillChar(PaletaCista,768,#0);
 for i:=0 to 63 do PaletaCista[i*3]:=i;       {odtiene cervenej}
 for i:=64 to 127 do PaletaCista[i*3+1]:=i-64;   {zelenej}
 for i:=128 to 191 do PaletaCista[i*3+2]:=i-128;  {modrej}
 for i:=192 to 255 do begin             {bielej}
  PaletaCista[i*3]:=i-192;
  PaletaCista[i*3+1]:=i-192;
  PaletaCista[i*3+2]:=i-192;
 end;
 Write(f,PaletaCista);
 Close(f);
{ ----- paleta s 3 bitmi pre R, 3 pre G a 2 pre B zlozku: 3-3-2.mp ----- }
 Assign(f,'3-3-2.mp');
 ReWrite(f);
 for i:=0 to 255 do begin
  Paleta[i*3]:=(i shr 5) * 255 div 28;        {R}
  Paleta[i*3+1]:=((i shr 2) and $07) * 255 div 28;  {G}
  Paleta[i*3+2]:=(i and $03) * 255 div 12;      {B}
 end;
 Write(f,Paleta);
 Close(f);
{ ----- demo s tymito paletami ----- }
 InicializujGrafiku;
 NacitajFont('Hlavny8.msf',FP);
 NastavPaletu(@Paleta);
 for k:=0 to 3 do
  for i:=0 to 7 do
   for j:=0 to 7 do begin
    Color:=i*32+j*4+k;
    VyplnPlochu(i*RozX+(k div 2)*160,j*RozY+(k mod 2)*100,RozX,RozY);
   end;
 VypisPO(160-LengthPixel(FP,Nadpisy[1]) div 2,3,FP,Nadpisy[1],15);
 ReadLn;
 ZmazObrazovku;
 NastavPaletu(@PaletaCB);
 for Color:=0 to 255 do CiaraZvisla(Color,0,200);
 VypisPO(160-LengthPixel(FP,Nadpisy[2]) div 2,3,FP,Nadpisy[2],11);
 ReadLn;
 for j:=0 to 63 do
  for i:=0 to 49 do
   for k:=0 to 3 do
    for l:=0 to 3 do
     PolozBod(j*4+k,i*4+l,j*4+Rozkl[l,k]);
 VypisPO(160-LengthPixel(FP,Nadpisy[3]) div 2,3,FP,Nadpisy[3],11);
 ReadLn;
 ZmazObrazovku;
 NastavPaletu(@PaletaCista);
 for i:=0 to 3 do
  for j:=0 to 63 do begin
   Color:=j+i*64;
   VyplnPlochu(j*5,i*50,5,50);
  end;
 VypisPO(160-LengthPixel(FP,Nadpisy[4]) div 2,3,FP,Nadpisy[4],15);
 ReadLn;
 ZavriGrafiku;
END.