Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale

Program: Grafmove.pas
Súbor exe: Grafmove.exe
Potrebné: Egavga.bgiAritmet.pas

Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia. Vykreslovaciu funkciu si program vyžiada z klávesnice.
{ aritmet.pas        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Unit na vyhodnotenie aritmetickeho vyrazu za pomoci rekurzii podla }
{ stavby vyrazu.                           }
{                                  }
{ Datum:17.09.2005               http://www.trsek.com }
 
unit aritmet;
 
interface
uses crt;
 
var S: string;       { vyhodnocovany vyraz }
  vys: real;       { vysledok vyrazu }
  pError: integer;    { pozicia chyby }
 
function Vyhodnot(S:string;x,y:real): real;
 
 
implementation
 
{ Vyhodnocovany vyraz je vo vstupnom parametry S}
function Vyhodnot(S:string;x,y:real): real;
var poz:integer;  { vyhodnocovana pozicia }
 
 function Vyraz(var S: string): real;
  forward;
 
 
 { zmaz prvy znak }
 procedure DeleteOne(var S:string);
 begin
  inc(poz);
  Delete(S,1,1);
 end;
 
 
 {zmaze zbytocne mezery}
 procedure BezMezer(var s:string);
 begin
  while(s[1]=' ') do DeleteOne(s);
 end;
 
 
 { ulozi si chybovy stav }
 procedure PutError;
 begin
  { ak uz neaka chyba je tak nic }
  if( pError=0 )then
    pError:=poz;
 end;
 
 
 { zisti cele cislo, take co sa sklada iba z 0..9 }
 function CeleCislo(var S:string):integer;
 var H:integer;
 begin
  H := 0;
 
  while S[1] in ['0'..'9'] do
  begin
   H := H * 10 + ord(S[1]) - ord('0');
   DeleteOne(S);
   BezMezer(S);
  end;
 
  CeleCislo:=H;
 end;
 
 
 { prevrati na desatinu cast }
 function Desatine(H:real):real;
 begin
  while(Int(H)>0) do
   H := H/10;
 
  Desatine := H;
 end;
 
 
 { zisti cislo int/real }
 { prisiel sem lebo string zacial cislom 0..9 }
 function MakeNumber(var S:string):real;
 var H: real;    {skutocne cislo}
 begin
  H := CeleCislo(S);
 
  { bude desatina cast, realne cislo }
  if(S[1] = '.')then
  begin
   DeleteOne(S);
 
   H := H + Desatine( CeleCislo(S));
  end;
 
  { cislo s exponentom }
  if(UpCase(S[1]) = 'E')then begin
   DeleteOne(S);
 
   { kladny exponent }
   if(S[1]='+')then begin
     DeleteOne(S);
     H:=H * Exp(CeleCislo(S)*Ln(10));
   end;
 
   { zaporny exponent }
   if(S[1]='-')then begin
     DeleteOne(S);
     H:=H / Exp(CeleCislo(S)*Ln(10));
   end;
 
   { ziadny exponent }
   if(S[1] in ['0'..'9'])then
     H:=H * Exp(CeleCislo(S)*Ln(10));
  end;
 
  MakeNumber := H;
 end;
 
 
 { vykona funkciu }
 function MakeFunc(name:string; H:real):real;
 var K:boolean;  { pozna taku funkciu }
 begin
  K:=true;
 
  if(name='SIN'  )then begin MakeFunc := sin(H); K:=false; end;
  if(name='COS'  )then begin MakeFunc := cos(H); K:=false; end;
  if(name='INT'  )then begin MakeFunc := int(H); K:=false; end;
  if(name='ABS'  )then begin MakeFunc := abs(H); K:=false; end;
  if(name='SQRT' )then begin MakeFunc := sqrt(H); K:=false; end;
  if(name='LN'  )then begin MakeFunc := ln(H);  K:=false; end;
  if(name='LOG'  )then begin MakeFunc := ln(H)/ln(10); K:=false; end;
  if(name='TAN'  )then begin MakeFunc := sin(x)/cos(x); K:=false; end;
  if(name='COTAN' )then begin MakeFunc := cos(x)/sin(x); K:=false; end;
  if(name='ARCTAN')then begin MakeFunc := arctan(H); K:=false; end;
 
  { taku fuknciu nema definovanu }
  if(K)then
   PutError;
 
 end;
 
 
 { zistuje nazvy funkcii }
 function FindFunc(var S:string):real;
 var name: string;
   H: real;
 begin
  FindFunc := 0;
  name := '';
 
  while S[1] in ['A'..'z'] do
  begin
   name := name + UpCase(S[1]);
   DeleteOne(S);
  end;
 
  BezMezer(S);
  { skoncil text }
  { ak bude pokracovat text je to funkcia, inac konstanta }
  if S[1] = '(' then
   begin
   DeleteOne(S);    {zrusit levou zavorku}
   FindFunc := MakeFunc(name, Vyraz(S));
 
   { ocakavam pravu zatvorku }
   if S[1] <> ')' then
     PutError
   else
     DeleteOne(S);    {zrusit pravou zavorku}
   end
  else
   { je to x alebo y }
   if name<>'' then
   begin
    if( name='X' )then FindFunc:=x;
    if( name='Y' )then FindFunc:=y;
   end;
 
 end;
 
 
 { funkcia na vyhodnotenie faktoru }
 { faktorom je ciselna hodnota alebo vyraz v zatvorkach }
 function Faktor(var S: string): real;
 var M:integer;
 begin
  BezMezer(S);
 
  { vyraz nesmie zacinat pravou zatvorkou }
  if S[1] = ')' then
   PutError;
 
  if S[1] = '(' then
   begin
   DeleteOne(S);    {zrusit levu zatvorku}
   Faktor := Vyraz(S);
 
   { ocakavam pravu zatvorku }
   if S[1] <> ')' then
     PutError
   else
     DeleteOne(S);    {zrusit pravou zavorku}
   end
  else {ciselna konstanta}
   begin
   BezMezer(S);
 
   { je to zaporne cislo? }
   M:=1;
   if( S[1]='-' )then
    begin
     M:=-1;
     DeleteOne(S);
    end;
 
   { Faktor nesmie zacinat znamienkom }
   if( S[1] in ['+','-','*','/'])then
     PutError;
 
   if(S[1] in ['0'..'9'])then
    { hladaj cislo }
    Faktor := M*MakeNumber(S)
   else
    { hladaj nazov funkcie }
    Faktor := FindFunc(S);
   end;
 end;
 
 
 { funkcia na vyhodnocuje jeden clen }
 { clenom je faktor alebo soucin/podiel viacerych faktorov }
 function Clen(var S: string): real;
 var C: real;    { clen }
   FC: real;    { aby som mohol kontrolovat ze nedeli nulov }
 begin
  BezMezer(S);
  C := Faktor(S);
 
  BezMezer(S);
  while S[1] in ['*','/'] do
  begin
   if S[1] = '*' then    {sucin faktorov}
    begin
    DeleteOne(S);
    C := C * Faktor(S);
   end;
 
   if S[1] = '/' then    {podiel faktorov}
    begin
    DeleteOne(S);
    FC := Faktor(S);
 
    if(FC<>0)then C := C/FC
         else PutError;
   end;
  end;
 
  Clen := C
 end;
 
 
 { funkcia na vyhodnotenie vyrazu }
 function Vyraz(var S: string): real;
 var V: real;    {hodnota vyrazu}
 begin
  V := Clen(S);
  BezMezer(S);
 
  while S[1] in ['+','-'] do
  begin
   if S[1] = '+' then    {sucet clenov}
    begin
    DeleteOne(S);
    V := V + Clen(S);
   end;
 
   if S[1] = '-' then    {rozdiel clenov}
    begin
    DeleteOne(S);
    V := V - Clen(S);
   end;
  end;
 
  Vyraz := V
 end;
 
 
 begin
  pError := 0;
  poz  := 1;
 
  S := S + '$';        {technicky trik pre koniec }
  Vyhodnot := Vyraz(S);
 
  BezMezer(S);
 
  { zostala neaka zatvorka, alebo iny znak ? }
  if( S[1]<>'$' )then
    PutError;
 end;
 
 
begin
end.