Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale

Program: Grafmove.pas
Súbor exe: Grafmove.exe
Potrebné: Egavga.bgiAritmet.pas

Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia. Vykreslovaciu funkciu si program vyžiada z klávesnice.
{ GRAFMOVE.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program vykreslí graf funkcie y=10*sin(x)/cos(y) v 3D priestore  }
{ pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti(X,Y,Z),}
{ prípadne zvačšovať zmenšovať mierku zobrazenia.          }
{ Vykreslovaciu funkciu si program vyžiada z klávesnice.       }
{                                  }
{ Datum:13.07.2013               http://www.trsek.com }
 
program graf_move;
uses crt,dos,graph,aritmet;
 
const KROK=5;   { sirka sietky a zaroven KROK_X, KROK_Y }
   KU=0.05;  { krok otacania v stupnoch }
   PI=3.1425;
 
 
var gd,gm:integer;
  x_zac, x_kon:real;    { rozsah x-ovej osi }
  y_zac, y_kon:real;    { rozsah y-ovej osi }
  z_zac, z_kon:real;    { rozsah z-ovej osi }
  alpha1,beta1:real;
  xo, yo:real;
  alpha,beta,gama,delta:real;
  fnc:string;       { vyhodnocovana funkcia }
  ch :char;
 
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }
 
 
{ prepocita suradnice na mierku zvolenu uzivatelom }
function MierkaX(x:real; smer:byte):real;
var p1,p2:real;
begin
 p1:=GetMaxX div 2;
 p2:=x_kon-x_zac;
 
 if( smer=1 )then
  MierkaX:=x*p1/p2
 else
  MierkaX:=x*p2/p1;
end;
 
 
{ prepocita suradnice na mierku zvolenu uzivatelom }
function MierkaY(x:real; smer:byte):real;
var p1,p2:real;
begin
 p1:=GetMaxY div 3;
 p2:=y_kon-y_zac;
 
 if( smer=1 )then
  MierkaY:=x*p1/p2
 else
  MierkaY:=x*p2/p1;
end;
 
 
{ prepocita suradnice na mierku zvolenu uzivatelom }
function MierkaZ(x:real; smer:byte):real;
var p1,p2:real;
begin
 p1:=GetMaxY div 3;
 p2:=z_kon-z_zac;
 
 if( smer=1 )then
  MierkaZ:=x*p1/p2
 else
  MierkaZ:=x*p2/p1;
end;
 
 
{ prevod z cisla na retazec }
function ToStr(x:real):string;
var s:string;
 err:integer;
begin
 if((x>0) and (x<1))then
  Str(x:2:3,s)
 else
  Str(x:2:0,s);
 
 ToStr:=s;
end;
 
 
{ definicia funkcie }
function funcXY(x,y:real;var corr:boolean):real;
var vys: real;
begin
 corr:=false;
 funcXY:=0;
 
 x:=MierkaX(x,2);
 y:=MierkaY(y,2);
 
 vys:=Vyhodnot(fnc,x,y);
 
 { iba ak nieje ziadna chyba }
 if(pError=0)then
 begin
  corr:=true;
  funcXY:=MierkaZ(vys,1);
 end
end;
 
 
{ GetX - vypocita x suradnicu vramci prevodu 3D->2D }
procedure GetXY(x,y,z:real;var xr1,yr1:real);
var XX0,YY0,ZZ0:real;
  XX,YY,ZZ:real;
begin
 XX:=x;
 YY:=(y*cos(alpha)+z*sin(alpha));
 ZZ:=(-y*sin(alpha)+z*cos(alpha));
 
 XX0:=XX;
 YY0:=YY;
 ZZ0:=ZZ;
 
 XX:=(XX0*cos(beta)-ZZ0*sin(beta));
 YY:=YY0;
 ZZ:=(XX0*sin(beta)+ZZ0*cos(beta));
 
 XX0:=XX;
 YY0:=YY;
 ZZ0:=ZZ;
 
 XX:=(XX0*cos(gama)-YY0*sin(gama));
 YY:=(XX0*sin(gama)+YY0*cos(gama));
 ZZ:=ZZ0;
 
 xr1:=(xo-YY*cos(beta1*pi/180)+XX*cos(alpha1*pi/180));
 yr1:=(yo+YY*sin(beta1*pi/180)+XX*sin(alpha1*pi/180)+ZZ);
end;
 
 
{ vykresli ciaru transformovanu 3D na 2D }
procedure mline(x1,y1,z1,x2,y2,z2:real);
var xr1,yr1:real;
  xr2,yr2:real;
  kresli:boolean;
begin
 kresli:=true;
 
 { prepocet x,y suradnic }
 GetXY(x1,y1,z1,xr1,yr1);
 GetXY(x2,y2,z2,xr2,yr2);
 
 { ak by bola ciara mimo obrazovku }
 if(( xr1<0 ) or (xr2<0) or
   ( yr1<0 ) or (yr2<0)) then kresli:=false;
 
 { ak by bola ciara mimo obrazovku }
 if(( xr1>GetMaxX ) or (xr2>GetMaxX) or
   ( yr1>GetMaxY ) or (yr2>GetMaxY)) then kresli:=false;
 
 if( kresli )then
   line( round(xr1), round(yr1), round(xr2), round(yr2));
end;
 
 
{ program na vyvolene cisla mierky }
function VyvolCislo(d:real):real;
var rad:integer;
begin
 rad:=0;
 d:=d/5;
 
 { budeme zmensovat az po rad 10 }
 while(d>10) do begin
  inc(rad);
  d:=d/10;
 end;
 
 { budeme zvacsovat az po rad 10 }
 while(d<1) do begin
  dec(rad);
  d:=d*10;
 end;
 
 if(d<2)then d:=1;
 if((d>=2) and (d<4))then d:=2.5;
 if((d>=4) and (d<6))then d:=5;
 if((d>=6) and (d<8))then d:=7.5;
 if(d>8)then d:=10;
 
 { spat }
 while(rad>0) do begin
  dec(rad);
  d:=d*10;
 end;
 
 while(rad<0) do begin
  inc(rad);
  d:=d/10;
 end;
 
 VyvolCislo:=d;
end;
 
 
{ nakresli osovy kriz }
procedure oskriz;
var i,krok_i:real;
   xr1,yr1:real;
begin
 { ideme kreslit mierku x }
 SetColor(Red);
 mline( 0,0,0, GetMaxX div 2,0,0 );  { os x }
 
 i:=0;
 krok_i:=VyvolCislo(x_kon-x_zac);
 
 repeat
  mline( MierkaX(i,1),3,0, MierkaX(i,1),-3,0);
  GetXY( MierkaX(i,1),-12,0, xr1,yr1);
  OutTextXY( round(xr1), round(yr1), ToStr(i));
 
  i:=i+krok_i;
 until (i>=x_kon);
 
 
 { ideme kreslit mierku y }
 SetColor(Green);
 mline( 0,0,0, 0,GetMaxY div 3,0 );  { os y }
 
 i:=0;
 krok_i:=VyvolCislo(y_kon-y_zac);
 
 repeat
  mline( 3, MierkaY(i,1),0, -3, MierkaY(i,1),0);
  GetXY( -20, MierkaY(i,1),0, xr1,yr1);
  OutTextXY( round(xr1), round(yr1), ToStr(i));
 
  i:=i+krok_i;
 until (i>=y_kon);
 
 { os y len vykreslime }
 SetColor(Yellow);
 mline( 0,0,0, 0,0,GetMaxY div 3 );  { os z podobne ako y lebo je kratsia }
 
 SetColor(White);
end;
 
 
{ vykresli obe grafy }
procedure KresliGraf;
var x,y :real;
  z1,z2:real;
  c1,c2:boolean;
  x1,y1,x2,y2:real;
begin
 y:=0;
 
 repeat
  x:=0;
 
  repeat
   z1 := funcXY(x,y,c1);       { zaciatocny bod }
   z2 := funcXY(x+KROK,y,c2);     { ciara vpravo  }
   if(c1 and c2 )then         { ak sa da nakreslit }
     mline( x,y,z1, x+KROK,y,z2 );
 
   z2 := funcXY(x,y+KROK,c2);     { ciara nahor  }
   if(c1 and c2 )then         { ak sa da nakreslit }
     mline( x,y,z1, x,y+KROK,z2 );
 
   x:=x+KROK;
  until (x>=(GetMaxX/2));
 
  y:=y+KROK;
 until (y>=(GetMaxY/3));
end;
 
 
{ vypise uvodny help }
procedure Help;
begin
 writeln('Graf viewer');
 writeln('-----------');
 writeln('1,2      - otacanie v osi x');
 writeln('3,4      - otacanie v osi y');
 writeln('5,6      - otacanie v osi z');
 writeln('Vlavo, Vpravo - zvacsovanie, zmensovanie osi x,y');
 writeln('Hore, Dole  - zvacsovanie, zmensovanie osi z');
 writeln('ESC      - koniec');
 writeln('-------------------------------------------------');
 writeln('Stlac klaves');
end;
 
 
{ vyziada od uzivatela funkciu }
procedure VyziadajFunc;
begin
 writeln;
 writeln('Zadaj funkciu ktoru mam zobrazovat');
 write('f(x,y)=');
 fnc:='sin(x+y)';
 readln(fnc);
end;
 
 
{ hlavny program }
begin
 Help;
 VyziadajFunc;
 
 { inicializacia grafickej karty }
 gd := Detect;
 
 RegisterBGIdriver(@egavga_dr);
 gd:=9;gm:=1;
 
 InitGraph(gd, gm,' ');
 if( GraphResult <> grOk )then
 begin
  WriteLn('Chyba pri inicalizacii grafickej karty. Asi chyba egavga.bgi.');
  halt(1);
 end;
 
 { uhly zobrazenia 3D os kriza }
 alpha1:=0;
 beta1 :=135;
 
 alpha:=2.5;
 beta :=25.0;
 gama :=12.5;
 delta:=0.0;
 
 { definujeme koncove body }
 x_zac := 0;
 y_zac := 0;
 z_zac := 0;
 x_kon := 10;
 y_kon := 10;
 z_kon := 10;
 
 xo:=200;
 yo:=250;
 
 { pre zaciatok }
 ch:=#10;
 
 repeat
  { zvacseni, zmensenie grafu }
  if( ch='P' )then begin
           x_zac:=x_zac*2; x_kon:=x_kon*2;
           y_zac:=y_zac*2; y_kon:=y_kon*2;
           z_zac:=z_zac*2; z_kon:=z_kon*2;
           end;
  if( ch='H' )then begin
           x_zac:=x_zac/2; x_kon:=x_kon/2;
           y_zac:=y_zac/2; y_kon:=y_kon/2;
           z_zac:=z_zac/2; z_kon:=z_kon/2;
           end;
 
  { otacenie osi z }
  if( ch='1' )then alpha:=alpha-KU;
  if( ch='2' )then alpha:=alpha+KU;
 
  if( ch='3' )then beta:=beta-KU;
  if( ch='4' )then beta:=beta+KU;
 
  if( ch='5' )then gama:=gama-KU;
  if( ch='6' )then gama:=gama+KU;
 
  if( ch='7' )then delta:=delta-KU;
  if( ch='8' )then delta:=delta+KU;
 
  ClearDevice;
  OsKriz;
  KresliGraf;
 
  ch := readkey;
  { precitame sede klavesy }
  if( ch=#0 )then ch:=readkey;
 
 until (ch = #27); {ESC}
 
 { zatvorime graficku kartu }
 CloseGraph;
end.