Program napodobňuje hru milionár

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
milion.pngProgram: Milion.pas
Súbor exe: Milion.exe
Potrebné: Egavga.bgiLevel.1Level.2Level.3Level.4Level.5Level.6Level.7Level.8Level.9Level.10

Program napodobňuje hru milionár. Jednotlivé otázky sa definujú v textových súboroch Level.1 až Level.10. Pričom v súbore s koncovkou 1 sú najlahšie otázky a v 10 najťažšie. Príklad ktorý je priložený obsahuje otázky z programovania.
{ MILION.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program napodobnuje hru milionar.                 }
{ Jednotlive otazky sa definuju v textovych suboroch.        }
{                                  }
{ Datum:19.01.2005              http://www.trsek.com }
 
program hra_milionar;
uses crt,dos,graph,mycrt;
 
const MENA='milion.txt';
 
   peniaze:array[1..10] of integer=
   (5,10,15,50,75,100,150,300,500,1000);
 
var grDriver:Integer;
   grMode:Integer;
      q:char;     { stlaceny klaves   }
 
 
{ kolko to je korun ma level }
function cena(level:integer):string;
begin
 if(level=0)then
  cena:='0'
 else
  cena:=Cislo(peniaze[level],4)+' 000';
end;
 
 
{ vykresli graf vysledkov }
procedure vysledky;
var meno:string;
  level:integer;
    f:text;
    i:integer;
begin
 grDriver := Detect;
 InitGraph(grDriver, grMode,' ');
 outtextxy(140,5,'Vysledkova listina jednotlivych hracov');
 
 { nakreslime os }
 line(80,18,80,450);
 
 { nastavime vzor vyplnovania }
 SetFillStyle(SolidFill, Green);
 
 { zacneme citat subor }
 assign(f,MENA);
 reset(f);
 i:=0;
 
 { vycitame vsetkych sutaziacich, ale maximalne 24 }
 while(not(eof(f)) and (i<24))do
 begin
  inc(i);
  readln(f,meno);
  readln(f,level);
 
  { meno hraca }
  outtextxy(5,i*18+6,meno);
 
  { jeho score }
  bar3d(80,i*18,80+level*55,(i+1)*18,0,TopOff);
  outtextxy(level*55+10,i*18+6,Cena(level));
 end;
 
 { zatvorime subor }
 close(f);
 
 { vypiseme spravu }
 outtextxy(140,465,'Pre navrat do menu stlac klaves <Enter>');
 readln;
 
 { zatvoriem grafiku }
 CloseGraph;
end;
 
 
{ vyberie zo suboru jednu otazku a tu vypise }
function VypisOtazku(level:integer):integer;
var f:text;
 otazka:string;
   odp:array[1..4] of string;
   por:array[1..4] of integer;
   x,i:integer;
begin
 { otvorime subor }
 assign(f,'level.'+ Cislo(level,0));
 reset(f);
 
 { nahodne vygeneruje otazku od 1-3 }
 x:=trunc(random(3));
 
 { precita subor az po otazku }
 for i:=1 to (x*6)+1 do
   readln(f,otazka);
 
 { vyprazdni pole poradi otazok }
 for i:=1 to 4 do por[i]:=0;
 
 { zamiesa odpovede }
 for i:=1 to 4 do begin
  x:=trunc(random(4))+1;
 
  { najde dalsieho vhodneho kandidata }
  while(por[x]<>0) do begin
   if(por[x]<>0)then x:=x+1;
   if(x>4)then x:=1;
  end;
 
  { nasiel }
  por[x]:=i
 end;
 
 { precita mozne odpovede }
 readln(f,odp[por[1]]);
 readln(f,odp[por[2]]);
 readln(f,odp[por[3]]);
 readln(f,odp[por[4]]);
 
 { zatvorime subor }
 close(f);
 
 { vypiseme otazku }
 writexy(10,10,otazka);
 
 { vypiseme odpovede }
 writexy(12,12,'a. '+ odp[1]);
 writexy(12,13,'b. '+ odp[2]);
 writexy(12,14,'c. '+ odp[3]);
 writexy(12,15,'d. '+ odp[4]);
 writexy(10,17,'Stlac a,b,c,d');
 
 { prva odpoved v subore je vzdy spravna }
 VypisOtazku:=por[1];
end;
 
 
{ vyopise ake je skore }
procedure VypisScore(level:integer);
var i:integer;
begin
 writexy(60,6,' Peniaze');
 writexy(60,7,'--------');
 
 for i:=1 to 10 do begin
  if(i=level)then farba(red,yellow)
        else farba(black,yellow);
 
  writexy(60,18-i,Cena(i));
 end;
 
 farba(black,yellow);
end;
 
 
{ hra milionar }
procedure milionar;
var odp:integer;
   ch:char;
 level:integer;
  konc:boolean;
  meno:string;
begin
 randomize;
 level:=0;
 konc:=false;
 
 { opytame sa ako sa vola }
 clrscr;
 write('Zadaj svoje meno:');
 readln(meno);
 
 repeat
  clrscr;
  writexy(30,2,'VEDOMOSTNY KVIZ');
  writexy(30,4,'hrac:'+meno);
  VypisScore(level);
 
  odp:=VypisOtazku(level+1);
 
  { cakaj na klaves }
  ch:=readkey;
 
  { klavesa ESC konci }
  if(ch=#27)then konc:=true;
 
  { neuhadol - konci, uhadol - dalsi level }
  if((ord(ch)-ord('a'))<>(odp-1))then
   begin
    konc:=true;
    writexy(10,17,'Zle spravna odpoved je: '+chr(odp+96));
   end
  else
   begin
   inc(level);      { dalsi level }
   VypisScore(level);   { vypis skore }
   end;
 
  { ak uhadol aj poslednu otazku konci }
  if(level=10)then
    konc:=true;
 
 until (konc);
 
 { skore zapiseme do suboru }
 Zapis(MENA,meno,level);
 
 { este ho nechame nech si to pozrie }
 writexy(10,18,'Vyhral si:'+cena(level)+' Sk');
 writexy(10,20,'Pre navrat do menu stlac klaves <Enter>');
 ch:=readkey;
end;
 
 
{ zaciatok programu }
BEGIN
 
 repeat
  clrscr;
 
  farba(black,red);
  writexy(26,10,'Ponuka cinnosti:');
 
  writexy(26,11,'1. Hra Milionar');
  writexy(26,12,'2. Prezriet vysledky');
  writexy(26,13,'3. Koniec');
 
  q:=readkey;        { precita stlaceni eklavesu }
  if(q='1') then milionar;  { spusti hru   }
  if(q='2') then vysledky;  { ukaze vysledky }
 
 until(q='3');        { q=3 koniec   }
END.