Výpočet parametrov predpätej skrutky podľa ČSN 014010

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
skrutka.pngProgram: Skrutka.pas
Súbor exe: Skrutka.exe
Súbor ubuntu: Skrutka
Potrebné: Tabulky.pas

Tak to už ani nieje pravda že tento program prežil rok 2000. Vznikol ešte na strednej škole. V 1990 som ho naprogramoval so svojím najlepším kamarátom dnes už Ing. Richardom Helmeczym. Program vypočíta rozmery predpätej skrutky. Dnes už to dokáže každý CADovský systém zameraný na strojné projektovanie, ale toto Vám vypíše každý krok výpočtu a to je teda pomoc. Sám viem že zadanie mi trvalo 3 dni len kvôli tomu, že na konci výpočtu som zistil chybu a musel som začať znova. Najzaujímavejšie je romantické chápanie odčítavanie hodnôt z grafov.
{ SKRUTKA.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program na vypocet predpatej skrutky podla definovanych hodnot.  }
{ Uzivatelske prostredie, vypocet s poskytovanim medzivysledkov.  }
{ Vyzaduje TABULKY.PAS. Vypocet podla STK2 a Strojnickych tabuliek. }
{                                  }
{ Datum:04.08.1992               http://www.trsek.com }
 
program skrutka;
 
uses crt,dos,trsek,tabulky;
 
type text1=text;
 
const
     c0=262;d1=294;e=330;f1=350;g=392;a=440;h=492;c1=530;
 melodia:array[1..24] of integer=
     (f1,e,d1,a,f1,e,d1,a,c0,e,d1,a,c0,e,d1,a,c0,e,d1,e,c0,e,d1,e);
    tx:array[1..2,1..7] of integer =
     ((21,20,11,13,6,9,8),(56,56,37,49,48,44,56));
   poz:array[1..2] of integer =(24,60);
   vzpa:array[1..6] of integer =(6,8,10,14,16,19);
   dtxt:array[1..2,1..3] of string =
     (('kN','kN',''),('mm','mm',''));
   txt:array[1..2,1..7] of string =
     (('F=','Fp=','Dop. cislic=','Zatazenie:',
     'Mat. spoj. casti:','Driek skrutky:','Posobisko sily:'),
     ('Da=','Lk=','pocet stykovych ploch=','Smer sily:','Utahovanie:','Stykova plocha:','CSN'));
   text:array[1..2,4..7,1..4] of string =
     ((('staticke','dynamicke','',''),
      ('hlinik','siva liatina','ocel tr.11','ocel tr.12'),
      ('normalny ','zoslabeny','',''),
      ('A','B','C','D')),
      (('v osi','kolmo na os','',''),
      ('rucne','momen. klucom','mot. skrutkovac',''),
      ('hladka','hruba','',''),
      ('021101','021143','021103','021174')));
   dlz:array[1..2,1..7] of integer =
     ((6,6,1,9,12,9,1),(6,6,2,11,15,6,6));
 
var x,y,xp,yp,i,dld,zacp,vzp,Gd,Gm,dl:integer;
  d,Fd,Md,Rp02,Sia,Ku,Kkd,da,Ap,d2,d3,As,fi,k2,dFo,Fomax,Fs:real;
  Fk,Mu,Si,Mz,Tk,Sred,Kk,F,p,pd,dFs,Kc,Sa,Fo,Fp:real;
  czad:array[1..2,1..8] of real;
  tzad:array[1..2,1..8] of string;
  dnu,vyp,von,nav,hel,krok:boolean;
  s:string;
  Lst : text1;
 
function znak(x,y:integer):char;
 var regs:registers;
 begin
  gotoxy(x,y);
  with regs do
      begin
      bh:=0;
      ah:=8;
      intr($10,regs);
      znak:=chr(al);
      end;
 end;
procedure tlac;
var s:string;
  d:char;
 begin
  assign(lst,'prn');
        rewrite(lst);
        s:='';
       for y:=2 to 23 do begin
                 for x:=2 to 78 do begin d:=znak(x,y);
                          s:=s+d;
                          end;
                 {$I-}
                 writeln(lst,s);s:='';
                 {$I+}
                end;
       writeln(lst,'                               TrSek & RiSOft');
       close(lst);
 end;
 
procedure konci;
begin
 farba(0,15);
 clrscr;
 farba(1,15);
 write(' Predpata skrutka Copyright (c). software by TRSEK & riSOft Corporation. ');
end;
 
procedure help;
begin
farba(1,15);
gotoxy(2,10);write(' F -sila, zatazujuca skrutku  Fp-sila predpatia medzi skrutka a materialom');
gotoxy(2,11);write(' Lk-vzdialenost od hlavy skrutky po zaskrutkovanu cast (zvycajne 0,2 F)');
gotoxy(2,12);write(' Da-priemer materialu pod hlavou skrutky (napr. puzdro Da=1,5d)');
gotoxy(2,13);write(' Dopl.cislica - doplnkova cislica 0ö9 (4D,5D,5S,6S,8E,8G,10G,10K,11K,12K)');
gotoxy(2,14);write(' Poc. styk. ploch -pocet ploch od hlavy po zaskrutkovanu cast (minimalne 1)');
gotoxy(2,15);write(' zatazenie -sposob zatazenia skrutky       material -spojovacich casti');
gotoxy(2,16);write(' driek skrutky - vysokopevnostna (zoslabeny) alebo obycajna(normalny driek)');
gotoxy(2,17);write(' posobisko sily - prevadzkovej sily  a) obycajna b) sila posobi priblizne ');
gotoxy(2,18);write('    v rovine hlavy skrutky c) sila posobi medzi hlavou a zaskrutkovanim');
gotoxy(2,19);write('    d) sila posobi az pod zaskrutkovanou castou');
gotoxy(2,20);write(' smer sily - sila posobi v osi alebo kolmo na os   CSN -na urcenie dlzky');
gotoxy(2,21);write(' stykova plochy -drsnost stykovych ploch    utahovanie -sposob utahovania');
farba(1,14);
gotoxy(2,10);write(' F');gotoxy(33,10);write('Fp');
gotoxy(2,11);write(' Lk');
gotoxy(2,12);write(' Da');
gotoxy(2,13);write(' Dopl.cislica');
gotoxy(2,14);write(' Poc. styk. ploch');
gotoxy(2,15);write(' zatazenie');gotoxy(51,15);write('material');
gotoxy(2,16);write(' driek skrutky');
gotoxy(2,17);write(' posobisko sily');
gotoxy(2,20);write(' smer sily');gotoxy(57,20);write('CSN');
gotoxy(2,21);write(' stykova plocha');gotoxy(49,21);write('utahovanie');
farba(1,15);
end;
 
function tlacidlo:char;
 var s:char;
   d:integer;
begin
 tlacidlo:=' ';
 dnu:=false;
 vyp:=false;
 hel:=false;
 von:=false;
 krok:=false;
 s:=readkey;
 if(s in ['0'..'9']) then begin tlacidlo:=s; dnu:=true; end;
 if s=#0 then s:=readkey;
 case ord(s) of
  72 : y:=y-1;
  75 : x:=x-1;
  80 : y:=y+1;
  77 : x:=x+1;
  13 : dnu:=true;
  59 : help;
  60 : vyp:=true;
  61 : begin vyp:=true;krok:=true;end;
  62 : nav:=true;
  65 : begin tlac;s:=readkey;end;
  68 : begin;konci;halt(1);end;
 end;
 if x<1 then x:=2;
 if x>2 then x:=1;
 if y<1 then y:=7;
 if y>7 then y:=1;
end;
 
function treada(x,y,d:integer;ch:char):real;
var c1:integer;
   c:real;
begin
 KurzorZap(True);
 s:=tread(x,y,d,'',ch,ch);
 KurzorZap(False);
 repeat
 val(s,c,c1);
 if not(c1=0) then begin if length(s)>=c1 then delete(s,c1,1)
                  else s:='';
          end;
 until (c1=0) or (s='');
 treada:=c;
end;
 
procedure vymen(x,y:integer);
begin
 i:=round(czad[x,y]);i:=i+1;
 if (i=5) or (text[x,y,i]='') then begin czad[x,y]:=1;tzad[x,y]:=text[x,y,1];end
                else begin czad[x,y]:=i;tzad[x,y]:=text[x,y,i];end;
 gotoxy(poz[x],y+1);write(tzad[x,y]);
end;
 
procedure twrite(x,y:integer;s:string;d:integer);
begin
 if length(s)<d then for i:=length(s) to d do s:=s+' ';
 if length(s)>d then delete(s,d,length(s)-d);
 gotoxy(poz[x],y+1);write(s);
end;
 
procedure disp;
begin
 gotoxy(6,23);write(' F1 -Help F2 -Vypocet F3 -Krok F4 -Navrat F7 -Tlac F10 -Koniec');
end;
 
procedure uvod;
 var a:integer;
 begin
  textbackground(9);textcolor(15);
  kurzorzap(false);
  window(1,1,80,25);clrscr;
  for a:=2 to 79 do begin gotoxy(a,1);write(chr(205)); end;
  for a:=2 to 79 do begin gotoxy(a,24);write(chr(205)); end;
  for a:=1 to 23 do begin
     gotoxy(1,a);write(chr(179));
     gotoxy(79,a);write(chr(179));
            end;
  gotoxy(1,1);write(chr(213));
  gotoxy(79,1);write(chr(184));
  gotoxy(1,24);write(chr(212));
  gotoxy(79,24);write(chr(190));
  gotoxy(1,22);write(chr(195));
  for a:=2 to 78 do write(chr(196));
  gotoxy(79,22);write(chr(180));
  disp;
  gotoxy(8,25);
  write('Vypocet predpatej skrutky podla R.Kriz a spol. STK I   Trsek & RiSOft');
 end;
 
procedure obraz;
var ch:char;
 begin
  uvod;
  farba(1,15);
  for i:=1 to 20 do begin
    gotoxy(2,1+i);write('                                      ');
    end;
  for x:=1 to 2 do for y:=1 to 3 do begin
   gotoxy(tx[x,y],y+1);write(txt[x,y]);twrite(x,y,tzad[x,y],dlz[x,y]);
   gotoxy(poz[x]+dlz[x,y]+1,y+1);write(dtxt[x,y]);
   end;
  for x:=1 to 2 do for y:=4 to 7 do begin
   gotoxy(tx[x,y],y+1);write(txt[x,y],' ',tzad[x,y]);
   end;
   x:=1;y:=1;xp:=1;yp:=1;
   farba(13,15);
   twrite(x,y,tzad[x,y],dlz[x,y]);
  repeat
  ch:=tlacidlo;
  if (dnu=true) and (y<4) then begin
                 czad[x,y]:=treada(poz[x],y+1,dlz[x,y],ch);
                 if (y=3) then str(czad[x,y]:2:0,tzad[x,y])
                         else str(czad[x,y]:6:2,tzad[x,y]);
                 end;
  if (dnu=true) and (y>3) then vymen(x,y);
  farba(9,15);
  twrite(xp,yp,tzad[xp,yp],dlz[xp,yp]);
  farba(13,15);
  twrite(x,y,tzad[x,y],dlz[x,y]);
  xp:=x;yp:=y;
  until vyp ;
 end;
 
procedure chyba;
begin
 gotoxy(5,23);
 write('    Nemam dalej zadane hodnoty,alebo nastala chyba vypoctu.    ');
 tlacidlo;
 farba(1,15);
 disp;
 d:=30;nav:=true;
end;
 
 
function volbaprie(f,DC:integer):real;
var k,p:integer;
 
begin
 if DC=0 then DC:=-1;
 k:=round((DC+1)/2)+1;
 if czad[2,4]=2 then p:=3
        else if czad[1,4]=1 then p:=1
                  else p:=2;
 for i:=1 to 11 do begin
   if d<MetrickeZavity[i,1] then begin
        volbaprie:=MetrickeZavity[i,1];
        exit;
        end;
   end;
 chyba;
 volbaprie:=30;
end;
 
function dovsila(d:real;DC:integer):real;
 begin
 for i:=1 to 14 do if d<=tab14[i,1] then begin
                     dovsila:=tab14[i,pomoc[DC]+1];
                     exit
                     end;
 end;
 
procedure zvucka;
var ret:string;
begin
 ret:=' Ż Software by TRSEK & RiSoftŽ ';
 farba(1,15);
 for i:=1 to 22 do
  begin
   sound(melodia[i]);delay(300);
   gotoxy(67-i,25);write(copy(ret,1,12+i));
  end;
 nosound;
end;
 
function umoment(d:real;dc:integer):real;
begin
 for i:=1 to 14 do if d<=tab14[i,1] then begin
                     umoment:=tab14[i,pomoc[dc]+7];
                     exit;
                     end;
end;
 
procedure zaver;
begin
 gotoxy(2,2);write('     F=        *ld=          Rp02=           ');
 gotoxy(2,3);write('    Fp=         í=           As=           ');
 gotoxy(2,4);write('     d=        k2=           Ku=           ');
 gotoxy(2,5);write('    Fd=        Md=           pd=           ');
 gotoxy(2,6);write('         *Fo=*ldůíůk2=        Fomax  Fd          ');
 gotoxy(2,7);write('   Fomax=ku[Fp+(1-í)F+*Fo]=                       ');
 gotoxy(2,8);write('         Fs=Fomax+íůF=          Fs  Fk          ');
 gotoxy(2,9);write('          Fk=As.Rp02=                       ');
 gotoxy(2,10);write('       Mu=0.18ůFomaxůd=          Mu  Md          ');
 gotoxy(2,11);write('          ë=Fomax/As=                       ');
 gotoxy(2,12);write('       Mz=0.12ůFomaxůd=                       ');
 gotoxy(2,13);write('      âk=Mz/(0.2ů(d3)^3)=                       ');
 gotoxy(2,14);write('        ëred=űëý+3ůâký=         Kkd  Kk   Kkd=     ');
 gotoxy(2,15);write('         Kk=Rp02/ëred=                       ');
 gotoxy(2,16);write('        Ap=Źă(daý-Dý)=          p  pd          ');
 gotoxy(2,17);write('           p=Fs/Ap=                       ');
 gotoxy(2,18);write('   Dyn. namahane:  *Fs=íůF=                       ');
 gotoxy(2,19);write('         ńëa=*Fs/2ůAs=         Kcd  Kc   Kcd=1.4ö4   ');
 gotoxy(2,20);write('              ëA=                       ');
 gotoxy(2,21);write('           Kc=ëA/ëa=                       ');
end;
 
function tdef(c,c1,p:integer):integer;
begin
 if c=1 then if c1=1 then tdef:=5+p*2
           else tdef:=5+p*4
    else if c1=1 then tdef:=5+p*4
           else tdef:=5+p*8;
end;
 
function unpevnost(DC:integer;d:real):real;
begin
 if d<10 then unpevnost:=tab15[pomoc[dc],3];
 if (d>=10) and (d<=16) then unpevnost:=tab15[pomoc[dc],4];
 if d>16 then unpevnost:=tab15[pomoc[dc],5];
end;
 
function pbezpe(d:real):real;
begin
 for i:=1 to 8 do
   if (tab9[1,i]<=d) and (d<=tab9[1,i+1]) then pbezpe:=tab9[2,i];
end;
 
function ud2(d:real):real;
begin
for i:=1 to 11 do begin
   if metrickezavity[i,1]>=d then begin
          ud2:=metrickezavity[i,2];
          exit;
          end;
   end;
end;
 
function ud3(d:real):real;
begin
for i:=1 to 11 do begin
   if metrickezavity[i,1]>=d then begin
          ud3:=metrickezavity[i,3];
          exit;
          end;
   end;
end;
 
function tlak(ut,mat:integer):real;
begin
 if ut=2 then ut:=1;
 if ut=3 then ut:=2;
 tlak:=tab16[mat,ut];
end;
 
procedure pwrite(h:real;ret:string);
 begin
 zacp:=zacp+1;
 gotoxy(32,zacp);write(h:5:2,' ',ret);
 end;
 
function vyhovuje(x,y:real;ret:string;c:real):boolean;
begin
 vzp:=vzp+1;
 if c=2 then begin
 gotoxy(54,vzpa[vzp]);
 if x<y then begin write('<');
       gotoxy(45,vzpa[vzp]+1);write(x:5:2,' ',ret);
       gotoxy(54,vzpa[vzp]+1);write('< ',y:5:2,' ',ret);
       gotoxy(66,vzpa[vzp]+1);write(' Vyhovuje ');
       vyhovuje:=true;
       end
    else begin write('>');
       gotoxy(45,vzpa[vzp]+1);write(x:5:2,' ',ret);
       gotoxy(54,vzpa[vzp]+1);write('> ',y:5:2,' ',ret);
       gotoxy(66,vzpa[vzp]+1);write(' Nevyhovuje ');
       vyhovuje:=false;
       end;
  if krok then begin
       repeat
       tlacidlo;
       until krok or nav;
       end;
  end;
 end;
 
function nasob(c:real):real;
begin
 case round(c) of
 1:nasob:=0.5;
 2:nasob:=0.7;
 3:nasob:=0.5;
 4:nasob:=0.3;
 end;
end;
 
function diagram(lk:real;mat,us:integer;d,da:real):real;
var p,p2:integer;
begin
 us:=us-1;
 p:=round(int(lk/(2*d)));
 if mat=4 then mat:=3;
 if Da/d<=1.5 then p2:=1;
 if ((Da/d)>1.5) and ((Da/d)<=3) then p2:=2;
 if Da/d>3 then p2:=3;
 if (us=1) and (mat=1) then mat:=3;
 if (us=1) and (mat=3) then mat:=1;
 diagram:=obr88[p2,p+1,mat+us*3];
end;
 
function dlzka(d,lk:real):integer;
begin
 i:=round(lk+2*d+0.5);
 if i<=22 then i:=round(2*int(i/2));
 if (i>22) and (i<=80) then i:=round(5*int(i/5));
 if (i>80) and (i<=200) then i:=round(10*int(i/10));
 if i>200 then i:=round(20*int(i/20));
 dlzka:=i;
end;
 
function podprie(d:real):real;
begin
 for i:=1 to 11 do begin
   if metrickezavity[i,1]>=d then begin
          podprie:=metrickezavity[i,4];
          exit;
          end;
   end;
end;
 
begin
  clrscr;
  uvod;
  nav:=false;
  for x:=1 to 2 do for y:=1 to 3 do begin
   tzad[x,y]:='';
   czad[x,y]:=0;
   end;
  for x:=1 to 2 do for y:=4 to 7 do begin
   tzad[x,y]:=text[x,y,1];
   czad[x,y]:=1;
   end;
  obraz;
  d:=0;
  repeat
  repeat
  repeat
  repeat
  repeat
  repeat
  repeat
  d:=volbaprie(round(czad[1,1]),round(czad[1,3]));
  Fd:=dovsila(d,round(czad[1,3]))*1000;
  Md:=umoment(d,round(czad[1,3]));
  dld:=tdef(round(czad[2,4]),round(czad[2,6]),round(czad[2,3]));
  Rp02:=tab10[3,round(czad[1,3])+1];
  Sia:=unpevnost(round(czad[1,3]),d);
  Ku:=tab13[round(czad[2,5])];
  Kkd:=pbezpe(d);
  da:=podprie(d);
  fi:=diagram(czad[2,2],round(czad[1,5]),round(czad[1,6]),d,czad[2,1])*nasob(czad[1,7]);
  k2:=(1/obr90(round(czad[2,2]),round(d),round(czad[2,1]),round(czad[1,5])))*10000;
  pd:=tlak(round(czad[2,5]),round(czad[1,5]));
  Fp:=czad[1,2]*1000;
  F:=czad[1,1]*1000;
  farba(1,15);
  Zaver;
  if czad[1,4]=1 then begin gotoxy(2,18);write('               ');
         for i:=1 to 3 do begin
           gotoxy(2,18+i);
           write('                                      ');
           end;
           end;
  gotoxy(14,2);write(F/1000:5:2,' kN');
  gotoxy(14,3);write(Fp/1000:5:2,' kN');
  gotoxy(14,4);write(d:5:0,' mm');
  gotoxy(14,5);write(Fd/1000:5:1,' kN');
  gotoxy(33,2);write(dld);
  gotoxy(33,5);write(Md:5:1,' Nm');
  gotoxy(56,2);write(Rp02:4:0,' MPa');
  gotoxy(57,4);write(Ku:2:1);
  gotoxy(57,5);write(pd:2:1,'MPa');
  gotoxy(33,3);write(fi:4:3);
  gotoxy(68,14);write(Kkd:5:2);
  d2:=ud2(d);
  d3:=ud3(d);
  As:=3.14/16*(d2+d3)*(d2+d3);
  gotoxy(57,3);write(as:5:2,' mmý');
  gotoxy(33,4);write(k2:6:2,' mm/N');
  zacp:=5;vzp:=0;
  dFo:=dld*fi*k2;
  pwrite(dFo/1000,'kN');
  Fomax:=ku*(Fp+(1-fi)*F+dFo);
  pwrite(Fomax/1000,'kN');
  until vyhovuje(Fomax/1000,Fd/1000,'kN',2) or nav;
  Fs:=Fomax+(F*fi);
  pwrite(Fs/1000,'kN');
  Fk:=As*Rp02;
  pwrite(Fk/1000,'kN');
  until vyhovuje(Fs/1000,Fk/1000,'kN',2) or nav;
  Mu:=0.18*Fomax*d;
  pwrite(Mu/1000,'Nm');
  until vyhovuje(Mu/1000,Md,'Nm',2) or nav;
  Si:=Fomax/As;
  pwrite(Si,' MPa');
  Mz:=0.12*Fomax*d;
  pwrite(Mz/1000,'Nm');
  Tk:=Mz/(0.2*d3*d3*d3);
  pwrite(Tk,'MPa');
  Sred:=sqrt((si*si)+(3*tk*tk));
  pwrite(Sred,'MPa');
  Kk:=Rp02/Sred;
  pwrite(Kk,'');
  until vyhovuje(Kkd,Kk,'',2) or nav;
  Ap:=(Pi*(da*da-1.21*d*d))/4;
  pwrite(Ap,'mmý');
  p:=Fs/Ap;
  pwrite(p,'MPa');
  until vyhovuje(p,pd,'MPa',2) or nav;
  if czad[1,4]=2 then begin dFs:=fi*F;
               pwrite(dFs/1000,'kN');
               Sa:=dFs/(2*As);
               pwrite(sa,'MPa');
               if sa=0 then Kc:=10
                   else Kc:=Sia/Sa;
               pwrite(Sia,'MPa');
               pwrite(Kc,'');
               end;
  until (vyhovuje(1.4,Kc,'',czad[1,4])) or nav;
  if czad[1,4]=1 then begin gotoxy(2,18);write('               ');
         for i:=1 to 3 do begin
           gotoxy(2,18+i);
           write('                                      ');
           end;
           end;
  gotoxy(3,23);
  dl:=dlzka(d,czad[2,2]);
  write('       Navrhujem : Skrutka M ',d:2:0,' * ',dl,' CSN ',
  text[2,7,round(czad[2,7])],'.',czad[1,3]:1:0,'        ');
  tlacidlo;
  if nav then begin disp;obraz;nav:=false;d:=0;end;
 until von;
 konci;
end.