Hra Videostop v pascale podľa slávneho televízneho programu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
videostop.pngProgram: Videostop.pas
Súbor exe: Videostop.exe
Potrebné: Anicka.bmpVideo.dat

Tento program bol vytvorený podľa hry ktorá sa hrávala v známom súťažnom programe Videostop s Jánom Rosákom. Obsahuje veľa fínt, ako prilinkovaný EGAVGA.BGI (nepotrebuje tento súbor pretože je priamo v EXE), prilinkovaný BMP súbor anicka.bmp kde je venovanie, zastavovanie tlačidlom na myši takže to super vyzerá. No a nakoniec všetky potrebné veci ako ceny, počet bodov a rýchlosť vyčítava zo súboru video.dat ak existuje. Ak neexistuje tak sa program riadi preddefinovanými hodnotami.

Parametre s ktorými je možné program spustiť
/h - help
/u - bez úvodného chaosu
/s - bez zvuku
/b20 - s počtom pokusov 20
/d - vytvorenie súboru s výhrami Video.dat
{ VIDEOSTO.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Na motiv klasickej pocitacovej hry zo zabavnej relacie VIDEOSTOP. }
{ V subore video.dat su vsetky potrebne nastavenia.         }
{                                  }
{ Datum:08.11.1995               http://www.trsek.com }
 
program videostop(input,output);
 
uses crt,dos,graph,trsek;
type tfarby=0..16;
 
   rgbCol= record
   red:byte;
   green:byte;
   blue:byte;
   default:byte;
   end;
 
const { *** Definicia farieb pre 10 grafickych kariet *** }
   far:array[1..10,0..15] of tfarby =
   ((0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15),
   (0,1,2,3,2,2,6,7,8,11,14,1,0,0,0,0),
   (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15),
   (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15),
   (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15),
   (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15),
   (0,0,0,3,0,0,0,0,0,9,10,11,15,13,0,1),
   (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15),
   (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15),
   (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15));
 
   { *** Vypisovat nazov programu *** }
   nazov:array[1..9] of char =
   ('V','I','D','E','O','S','T','O','P');
 
   { *** Vypisovat PREMIA ak uhadol 3 rovnake *** }
   prem:array[1..6] of char =
   ('P','R','E','M','I','A');
 
   { *** Kde su umiestnene body kocky na obrazovke *** }
   bod:array[1..2,1..7] of integer =
   ((30,90,30,60,90,30,90),(35,35,65,65,65,95,95));
 
   { *** Podla bodu, ktore vykreslovat ma kocke so & *** }
   hod:array[1..6,1..7] of byte=
   ((0,0,0,1,0,0,0),(0,1,0,0,0,1,0),(0,1,0,1,0,1,0),
    (1,1,0,0,0,1,1),(1,1,0,1,0,1,1),(1,1,1,0,1,1,1));
 
   { *** Kolko bodov maju jednotlive ceny *** }
   bceny:array[1..8] of integer=
   (0,50,100,500,1000,1500,2000,32000);
 
   { *** Ake ceny su *** }
   ceny:array[1..7] of string=
   ('Fen','Zehlicka','Radio','Friteza','Vysavac','Hi-Fi veza',
    'Satelit');
 
   { *** Ake karty obsuhujem *** }
   karty:array[1..10] of string=
   ('CGA','CGA','EGAVGA','EGAVGA','EGAVGA','IBM8514','HERC','ATT',
    'EGAVGA','PC3270');
 
   { *** Vyplne jednotlivych boxov *** }
   pattern:array[1..4] of fillpatterntype=
       (($ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff),
        ($36,$49,$55,$22,$22,$55,$49,$36),
        ($66,$99,$66,$99,$66,$99,$66,$99),
        ($7e,$bd,$db,$e7,$e7,$db,$bd,$7e));
 
   { *** Aku hudbu hrat pri vyhrach, prehrach, premii *** }
   dlz_hud_p=8;                 { dlzka hudby pri premii }
   hudba_p:array[1..dlz_hud_p,1..2] of integer=
   ( (100,200),(200,100),(250,100),(100,200),
    (100,200),(200,100),(250,100),(100,200));
 
   dlz_hud=3;                 { dlzka hudby obycajnej }
   hudba:array[1..3,1..dlz_hud,1..2] of integer=
   ( ( (600, 30),(200, 40),( 0, 0) ),   { *** Obycajne tuk,tuk *** }
    ( (100,100),(200,100),(300,100) ),   { *** Obycajne uhadnutie *** }
    ( (100,150),(200,150),(300,150) ));   { *** Zle uhadol *** }
   dpause=300;                { *** Default pause *** }
   velkobr=3722;               { *** Velkost BMP suboru *** }
 
var i,body,pocpo,pokus,pause:integer;
  black,blue,green,cyan,red,magenta,brown,lightgray,darkgray,lightblue,
  lightgreen,lightcyan,lightred,lightmagenta,yellow,white:integer;
  pok:array[1..28] of integer;
  por:array[1..3] of integer;
  gd,gm:integer;               { *** Kvoli grafickej karty *** }
  error:integer;               { *** Co gr chyba *** }
  kx,ky,px,py:real;
  par:string;
  ch:char;
  beep : Boolean;
  text_u_b : Boolean;
  mous : Boolean;               { *** Ma mys A/N *** }
  put_mous : Boolean;             { *** Stlacil mys A/N *** }
  old_put_mous : Byte;            { *** Co bolo stlacene predtym *** }
  oldp,p:pointer;               { *** Kvoli obrazku *** }
  cesta:string;
 
 
procedure EGAVGA_dr; external;
{$L EGAVGA.OBJ }
 
procedure get_mys_but;
var Reg:Registers;
begin
 if mous then begin
   Reg.AX:=$0003;
   Reg.BX:=$0001;
   Intr($33,Reg);
   if (Reg.BX=1) and (old_put_mous=0) then put_mous:=true;
   old_put_mous:=Reg.BX;
   end;
end;
 
 
{ *** Zinicializuje mys, ak existuje *** }
function init_mys:Boolean;
var Reg:Registers;
begin
 Reg.AX:=0;
 Intr($33,Reg);
 if Reg.AX=0 then init_mys:=false
       else init_mys:=true;
end;
 
 
{ *** Procedure tDelay ako nahrada *** }
procedure tDelay(de:integer);
var i:integer;
begin
 for i:=1 to de do begin
   delay(1);
   get_mys_but;
   end;
end;
 
 
{ *** A co takto aj readkey, aj keypressed pre mys *** }
function tReadKey:char;
var Reg:Registers;
  von:char;
begin
 von:=#0;
 repeat
 if mous then begin
   Reg.AX:=$0003;
   Reg.BX:=$0001;
   Intr($33,Reg);
   if (Reg.BX=1) and (old_put_mous=0) then von:=#13;
   if (Reg.BX=2) and (old_put_mous=0) then von:=#27;
   old_put_mous:=Reg.BX;
   end;
 if KeyPressed then von:=readkey;
 until (von<>#0);
 tReadKey:=von;
end;
 
 
{ *** Funkcia zistuje klaves, alebo stlacenie mysi *** }
 
function tKeyPressed:Boolean;
var Keyp:Boolean;                { *** Stlacil klaves Ano/Nie *** }
begin
 Keyp:=KeyPressed;
 if keyp then begin
   ch:=tReadkey;
 
   if (ch=#27) then              { *** Esc = koniec *** }
    begin
    closegraph;
    window(1,1,80,25);
    koniec('VideoStop v.3.1','95');
    halt(0);
    end;
 
   if (ch in [#62,#72,#80]) then begin
   if (ch=#62) then beep:=not(beep);   { *** F4 Sound On/Off *** }
   if (ch=#72) then pause:=pause-20;
   if (ch=#80) then pause:=pause+20;
   if (pause<0) then pause:=10;
   Keyp:=false;
   end;
 
   end;
 tKeyPressed:=Keyp;
 
 if put_mous then begin
   tKeyPressed:=true;
   put_mous:=false;
  end;
end;
 
 
procedure tread(var b:byte);
begin
 p:=Ptr(Seg(p^),Ofs(p^)+1);
 b:=byte(p^);
end;
 
 
function get_size:word;
var Sub:SearchRec;
begin
 FindFirst(paramstr(0),Archive or AnyFile or Hidden or ReadOnly,sub);
 get_size:=sub.size;
end;
 
{ *** Vykresli Dakujem anicke *** }
procedure dakujem( xd,yd:integer );
var frgb:file of byte;
   f:file;
   ch:byte;
   x,y,i:integer;
   NumRead:word;
   rgbcolor:array[0..255] of rgbCol;
 
begin
 assign(f,paramstr(0));
 reset(f,1);
 getmem(p,3722);oldp:=p;
 seek(f,word(get_size-velkobr+118));
 BlockRead(f,p^,3604,NumRead);
 close(f);
 
 x:=0;y:=53;
 
 repeat
  tread(ch);
  inc(x);
  putpixel(x+xd,y+yd,ch div 16);
  inc(x);
  if (x>=132) then begin
   for i:=1 to 2 do tread(ch);
   x:=0;y:=y-1;
  end
  else putpixel(x+xd,y+yd,ch mod 16);
 until (y<1);
 
 freemem(oldp,3722);
end;
 
 
{ *** Vykresli ramcek s okrajom cervenej farby *** }
procedure Box( xl,yl,xp,yp,color,vzor : Integer);
begin
 SetFillPattern(pattern[1],RED);
 Bar(xl-2,yl-2,xp+2,yp+2);
 
 SetFillPattern(pattern[vzor],color);
 Bar(xl,yl,xp,yp);
end;
 
 
{ *** Hrat zvuky, alebo nie *** }
procedure tsound(i:integer);
begin
 if beep then sound(i);
end;
 
 
{ *** Podklad hry videostop. Ak typ=0 cely, ak typ=1 iba text VIDEOSTOPu *** }
procedure uvod( typ:integer );
var i:integer;
begin
 SetBKColor(lightgray);             { *** Celkovy podklad hry *** }
 SetFillStyle(8,yellow);
 
 if typ=0 then begin              { *** Chce cely podklad *** }
 bar(0,0,640,480);
 
 SetTextStyle(0,0,2);              { *** Okno software by TRSEK *** }
 Box(25,450,470,476,black,1);
 SetColor(blue);
 OutTextXY(55,456,'Software by TRSEK Corp.');
 
 SetFillStyle(0,cyan);
 Box(20,20,260,140,black,1);          { *** Okno score *** }
 Box(285,20,430,140,darkgray,1);        { *** Okno pokusy *** }
 Box(13,158,437,312,red,4);          { *** Okno kocky *** }
 Box(15,160,435,310,black,1);         { *** V nom dalsie o 2 mensie okno *** }
 
 Box(25,170,145,300,magenta,4);        { *** Kocka 1 *** }
 Box(165,170,285,300,magenta,4);        { *** Kocka 2 *** }
 Box(305,170,425,300,magenta,4);        { *** Kocka 3 *** }
 end;
 
 SetFillStyle(0,cyan);
 Box(25,335,470,435,white,1);         { *** Okno vyhra *** }
 Box(495,20,600,405,green,3);         { *** Okno Videostop/Premia *** }
 
 box(490,420,622,475,green,1);
 dakujem(491,421);
 
 SetColor(yellow);
 SetTextStyle(0,0,4);              { *** Do posledneho okna text videostop *** }
 for i:=1 to 9 do OutTextXY(538,5+40*i,nazov[i]);
 SetColor(blue);
 for i:=1 to 9 do OutTextXY(540,3+40*i,nazov[i]);
                        { *** Nadefinuj si pocet bodov *** }
 if (pocpo>0) and (pocpo<30) then body:=pocpo-1
               else
               begin
                body:=round(random(5))+9;
                pocpo:=body+1;
               end;
end;
 
 
{ *** Hraj hudbu 0- nedavaj nosound 1-davaj nosound za kazdym *** }
procedure hraj_hudbu( tt,typ:Integer );
var i:integer;
begin
 for i:=1 to dlz_hud do begin
   if (hudba[tt,i,2]<>0) then begin   { *** Iba ak je nenulova dlzka *** }
    tsound(hudba[tt,i,1]);
    tDelay(hudba[tt,i,2]);
    end;
   if typ=0 then nosound;
  end;
 nosound;
end;
 
 
{ *** Vystraja pri premii *** }
procedure premia;
var i,ii:integer;
begin
 Box(495,20,600,405,red,3);
 
 for ii:=1 to 3 do begin
   SetTextStyle(0,0,4);SetColor(white);
   for i:=1 to 6 do OutTextXY(535,60*i-10,prem[i]);
   tDelay(100);
   SetTextStyle(0,0,4);SetColor(green);
   for i:=1 to 6 do OutTextXY(535,60*i-10,prem[i]);
   tDelay(100);
 
   for i:=1 to dlz_hud_p do begin
   if (hudba_p[i,2]<>0) then begin   { *** Iba ak je nenulova dlzka *** }
    tsound(hudba_p[i,1]);
    tDelay(hudba_p[i,2]);
    end;
   end;
   nosound;
 
   tDelay(100);
  end;
 
 tDelay(500);
 uvod(1);                { *** Znaovu zavolaj uvod *** }
end;
 
 
{ *** Vykresli kocku na pozicii, hodnota cis *** }
procedure kocka( poz,cis,tt:integer);
var i:integer;
begin
 por[poz]:=cis;
 Box(-115+poz*140,170,5+poz*140,300,white,1);
 get_mys_but;
 SetColor(magenta);
 SetTextStyle(0,0,3);
 get_mys_but;
 for i:=1 to 7 do
 if (hod[cis,i]=1) then begin
   OutTextXY((poz-1)*140+16+bod[1,i],156+bod[2,i],chr(3));
   get_mys_but;
   end;
 if tt=0 then tDelay(pause);
 hraj_hudbu(1,1);
end;
 
 
{ *** Spravne uhadol, vypise co vyhral *** }
procedure vyhral(v:integer);
begin
 Box(25,335,470,435,white,1);
 SetColor(darkgray);
 SetTextStyle(0,0,5);
 OutTextXY(50,365,ceny[v]);
 SetTextStyle(0,0,3);
 SetColor(red);
end;
 
 
{ *** Nahodny vyber cisla *** }
function cislo:integer;
var s:string;
begin
 pokus:=pokus+1;
 if (pokus>56) then pokus:=pokus-28;
 if (pokus=1) then randomize;
 if (pokus>28) then cislo:=pok[pokus-28]
        else begin
          pok[pokus]:=random(6)+1;
          cislo:=pok[pokus];
          end;
end;
 
 
{ *** Bodovanie podla toho ci uhadol, alebo nie *** }
procedure bodovanie(body:integer);
var s:string;
  i:integer;
begin
 pocpo:=pocpo-1;            { Zniz pocet pokusov }
 Box(285,20,430,140,lightred,1);
 SetTextStyle(0,0,7);
 SetColor(darkgray);
 str(pocpo/100:2:2,s);
 delete(s,1,2);
 OutTextXY(310,57,s);
 
 Box(20,20,260,140,black,1);
 str(body/10000:4:4,s);
 delete(s,1,2);
 OutTextXY(35,57,s);
 for i:=1 to 7 do if (body>bceny[i]) and (body<bceny[i+1]) then vyhral(i);
end;
 
 
function kontrola:integer;
begin
 if (por[1]=por[2]) and (por[2]=por[3]) then begin
                      kontrola:=body*3;
                      premia;
                      end
   else if (por[1]=por[2]) or (por[2]=por[3]) or (por[3]=por[1]) then
                      begin
                      kontrola:=body*2;
                      hraj_hudbu(2,0);
                      end
                   else begin
                      kontrola:=round(body/2-0.5);
                      hraj_hudbu(3,1);
                      end;
end;
 
 
{ koniec hry }
function zaver:boolean;
begin
 SetTextStyle(0,0,2);
 OutTextXY(50,413,'Chces este raz [../N]');
 ch:=tReadkey;
 if (ch='N') or (ch='n') or (ch=#27) then zaver:=true
                   else zaver:=false;
end;
 
 
{ *** Uvodna textova obrazovka *** }
procedure text_uvod;
var s:string;
begin
 farba(0,15);
 clrscr;
 farba(blue,yellow);
 open_win(7,1,75,24,'VideoStop',1);
 textcolor(white);
 gotoxy(20,3);
 s:=' ';
 for i:=1 to 9 do s:=s+nazov[i]+' ';
 s:=s+' ver. 3.0';
 write(s);
 textcolor(yellow);
 for i:=1 to 7 do begin
  gotoxy(20,i+4);write(ceny[i]);
  str(bceny[i]:4,s);
  gotoxy(45,i+4);write(s);
 end;
 
 textcolor(lightgray);
 gotoxy(4,13);write('  Zdravim Vas pri mojej verzii, ktora bola vypracovana');
 gotoxy(4,14);write('  podla znamej sutaznej hry, a na vsetky doteraz zname');
 gotoxy(4,15);write('  graficke karty. Prajem Vam prijemnu zabavu bez namaceni.');
 gotoxy(4,17);write('  ovladanie: pokracuj (medzera, lave tlacitko mysi)');
 gotoxy(4,18);write('  ---------- koniec (ESC, prave tlacitko mysi) zvuk (F4)');
 gotoxy(4,19);write('       sipka hore,dole (rychlost hry)');
 gotoxy(50,23);write('Software by TRSEK');
 textcolor(yellow);
 gotoxy(4,21);write('Moja adresa: Zdeno Sekerak, Trnkov 18, Presov, 08212, Slovakia');
 
 textcolor(green);
 s:=chr(3)+' ';
 for i:=1 to 9 do s:=s+nazov[i];
 s:=s+' '+chr(3);
 
 repeat
 for i:=1 to 7 do begin
  s:=copy(s,2,length(s))+copy(s,1,1);
  gotoxy(4,i+4);write(s);kurzorzap(false);
  tsound(i*100);tDelay(20);nosound;
  end;
 for i:=1 to 7 do begin
  s:=copy(s,2,length(s))+copy(s,1,1);
  gotoxy(53,i+4);write(s);kurzorzap(false);
  tsound(i*300);tDelay(20);nosound;
  end;
 until tKeyPressed;
 
end;
 
 
{ *** Nadefinuj farby podla grafiskych kariet *** }
procedure defarby(t:integer);
begin
  black   :=far[t,0]; blue    :=far[t,1];
  green   :=far[t,2]; cyan    :=far[t,3];
  red    :=far[t,4]; magenta   :=far[t,5];
  brown   :=far[t,6]; lightgray  :=far[t,7];
  darkgray :=far[t,8]; lightblue  :=far[t,9];
  lightgreen:=far[t,10]; lightcyan  :=far[t,11];
  lightred :=far[t,12]; lightmagenta:=far[t,13];
  yellow  :=far[t,14]; white    :=far[t,15];
end;
 
 
{ *** Nadefinuj graficku kartu *** }
procedure defkartu;
{var error:integer;}
begin
 error:=grOk;
 if RegisterBGIdriver(@egavga_dr) < 0 then error:=-1;
 gd:=detect;
 detectgraph(gd,gm);
 initgraph(gd,gm,'');
 if graphresult<>0 then error:=-1;
 
 if Error <> grOk then begin
    textcolor(white);textbackground(black);
    window(1,1,80,24);
    clrscr;
    writeln(' Chyba pri inicializacii grafickej karty.');
    repeat until tKeyPressed;
    halt(0);
    end;
 kx:=getmaxx/640;ky:=getmaxy/480;
 px:=0;py:=0;
 defarby(gd);
end;
 
 
{ *** Vrat cislo z retazca *** }
function vali(s:string):integer;
var v,err:integer;
begin
 val(s,v,err);
 while ( (length(s)>0) and (err<>0) ) do begin
     delete(s,err,1);
     val(s,v,err);
    end;
 vali:=v+1;
end;
 
 
{ *** Vyber dalsi z config bez komentara *** }
function dalsi( var f:text ): string;
var s:string;
begin
 repeat
 readln(f,s);
 until not((s[1]=';') and not(eof(f)) );
 dalsi:=s;
end;
 
 
{ *** Vyber potrebne ceny z disku *** }
procedure zdisku;
var f:text;
  s:string;
  a:integer;
begin
 pause:=dpause;
 assign(f,cesta+'video.dat');
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}
 if ioresult=0 then begin
 for i:=1 to 7 do begin
  ceny[i]:=copy(dalsi(f),1,10);
  bceny[i]:=vali(dalsi(f));
  if (i>1) then
    if bceny[i-1]>bceny[i] then bceny[i]:=bceny[i-1]+1;
  end;
 
  repeat
  s:=dalsi(f);
  if copy(s,1,4)='POK=' then pocpo:=vali(s);
  if copy(s,1,4)='DEL=' then pause:=vali(s);
  until (eof(f));
 
  close(f);
 end;
end;
 
 
{ *** Vytvorenie default suboru VIDEO.DAT *** }
procedure default;
var f:text;
  i:integer;
begin
 writeln('Vytvaram default subor VIDEO.DAT');
 Assign(f,cesta+'video.dat');
 ReWrite(f);
 for i:=1 to 7 do begin
   writeln(f,ceny[i]);
   writeln(f,bceny[i]);
   end;
 writeln(f,'POK=12');
 writeln(f,'DEL=',dpause);
 close(f);
 halt(0);
end;
 
 
{ *** Help - ak zadal ako parameter programu /h *** }
procedure help;
begin
 writeln;
 writeln('Videostop ver 3.1');
 writeln('-----------------');
 writeln;
 writeln('Parametre:');
 writeln(' /h  - tento help');
 writeln(' /u  - bez uvodneho chaosu');
 writeln(' /s  - bez zvuku');
 writeln(' /b20 - s poctom pokusov 20');
 writeln(' /d  - vytvorenie default suboru VIDEO.DAT');
 writeln('                           Software by TRSEK');
 halt(0);
end;
 
{ *** S akymi parametrami bol spustany *** }
procedure get_param;
var  i:integer;
  par:string;
begin
 text_u_b:=true;
 beep:=true;
 for i:=1 to ParamCount do begin
   par:=paramstr(i);
   if (par='/u') or (par='/U') then text_u_b:=false;
   if (UpCase(par[2])='B') then pocpo:=vali(par);
   if (par='/s') or (par='/S') then beep:=false;
   if (par='/h') or (par='/H') then help;
   if (par='/d') or (par='/D') then default;
  end;
end;
 
{ *** Odkial spustil Videostop *** }
procedure get_cesta;
var i:integer;
begin
 i:=length(cesta);
 while ((i>1) and (cesta[i]<>'\')) do dec(i);
 cesta:=copy(cesta,1,i);
end;
 
BEGIN
 cesta:=paramstr(0);
 get_cesta;
 mous:=init_mys;
 put_mous:=false;
 
 defarby(9);                  { Aby textovy uvod bolo vydiet }
 get_param;
 zdisku;                    { *** Bez uvodu *** }
 if text_u_b then text_uvod;
 defkartu;
 
 repeat
 uvod(0);                   { *** Kazdy uvod nadefinuje aj pocbo *** }
 vyhral(1);
 bodovanie(body);
 pokus:=0;
 ch:=tReadkey;
 if ch=#27 then begin
   closegraph;
   window(1,1,80,25);
   koniec('VideoStop v.3.1','95');
   halt(0);
   end;
 
 kocka(1,cislo,1);kocka(2,cislo,1);kocka(3,cislo,1);
 repeat
  repeat
  clear_keyb;
  get_mys_but;
  kocka((pokus mod 3)+1,cislo,0);
  get_mys_but;
  until tKeyPressed;
  body:=kontrola;
  randomize;
  bodovanie(body);
  pokus:=0;
 until (ch=#27) or (body<1) or (pocpo<1);
 until zaver;
 closegraph;
 window(1,1,80,25);
 koniec('VideoStop v.3.1','95');
END.