Ondrejove zápalky<\b>
Ondrej sa od mladi rád hrával so zápalkami

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale

Program: Zapalky.pas
Súbor exe: Zapalky.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Ondrejove zápalky<\b>
Ondrej sa od mladi rád hrával so zápalkami. Staval z nich všakovaké podivuhodné umelecké dielka a rád ich rozdával svojim kamarátom. Aby tie dielka lepšie vyzerali, potreboval rôzne druhy zápaliek - s hnedou hlavičkou, so zelenou, celé červené a mnoho iných druhov. Z dlhej chvíle si z nich začal skladať na stole mnohouholníky. Na stole má 4 druhy zápaliek - modré, zelené, červené a ružové. Všetky druhy zápaliek majú rovnakú dĺžku. Len tak si zmyslel, že modré zápalky bude dávať len v smere zhora nadol, zelené len zľava doprava, červené len zľava dole doprava hore a ružové len zľava hore doprava dole. Teraz ho trápi, či možno zo všetkých zápaliek, ktoré má na stole, postaviť jeden veľký mnohouholník.
Úloha<\b>
Napíšte program, ktorý dostane na vstupe 4 čísla A, B, C, D - počty modrých, zelených, červených a ružových zápaliek a zistí, či sa dá z nich postaviť mnohouholník. Ak sa dá, vypíšte aj farby zápaliek v poradí, v akom sú uložené na jeho obvode. Ak je možností, ako poukladať zápalky, viacero, vypíšte ľubovoľnú z nich. Podľa zadania<\b> http://www.ksp.sk
{ ONDREJOVE_ZAPALKY.PAS   Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Riesenie problemu z ksp.sk                    }
{ Napíšte program, ktorý dostane na vstupe 4 čísla A,B,C,D - počty }
{ modrých, zelených, červených a ružových zápaliek a zistí,     }
{ či sa dá z nich postavi mnohouholník. Ak sa dá, vypíšte aj farby }
{ zápaliek v poradí, v akom sú uložené na jeho obvode.       }
{ Ak je možností, ako pouklada zápalky, viacero, vypíšte žubovožnú }
{ z nich.                              }
{                                  }
{ Datum:13.07.2013               http://www.trsek.com }
 
program Ondrejove_zapalky;
uses crt,dos,graph;
 
type TPole = array[1..40] of integer;
   TPoleXY = array[1..40,1..2] of integer;
 
var m,z,c,r:byte;
   pole:TPole;
  upole:TPoleXY;
  mam:boolean;
  GraphDriver, GraphMode:integer;
 
 
{ skontrolujem ci sa zapalky nebudu krizovat }
{ tento test by bolo vhodne este doplnit }
function TestTah(por:byte):boolean;
var i:integer;
begin
 TestTah:=true;
 for i:=1 to por-1 do begin
  if((upole[i,1]=upole[por,1]) and
    (upole[i,2]=upole[por,2])) then
    TestTah:=false;
 end;
end;
 
 
{ procedura spaja gotoxy a write }
procedure writexy(x,y:integer; s:string);
begin
 gotoxy(x,y);
 write(s);
end;
 
 
{ vykresli vysledok }
procedure Vykresli(por:byte;pole:TPole);
var i:integer;
  x,y:integer;
 krok:integer;
begin
 cleardevice;
 
 x:=Trunc(GetMaxX/2); y:=Trunc(GetMaxY/2);
 krok:=30;
 
 for i:=1 to por do begin
  { modra hore }
  if( pole[i]=1 )then begin
    line(x,y,x,y-krok);
    y:=y-krok;
  end;
 
  { modra hore }
  if( pole[i]=11 )then begin
    line(x,y,x,y+krok);
    y:=y+krok;
  end;
 
  { zelena vpravo }
  if( pole[i]=2 )then begin
    line(x,y,x+krok,y);
    x:=x+krok;
  end;
 
  { zelena vlavo }
  if( pole[i]=12 )then begin
    line(x,y,x-krok,y);
    x:=x-krok;
  end;
 
  { cervena hore }
  if( pole[i]=3 )then begin
    line(x,y,x+krok,y-krok);
    x:=x+krok; y:=y-krok;
  end;
 
  { cervena dole }
  if( pole[i]=13 )then begin
    line(x,y,x-krok,y+krok);
    x:=x-krok; y:=y+krok;
  end;
 
  { ruzova dole }
  if( pole[i]=4 )then begin
    line(x,y,x+krok,y+krok);
    x:=x+krok; y:=y+krok;
  end;
 
  { ruzova hore }
  if( pole[i]=14 )then begin
    line(x,y,x-krok,y-krok);
    x:=x-krok; y:=y-krok;
  end;
 end;
end;
 
 
{ otestuje spravnost vygenerovaneho riesenia }
procedure Otestuj(por:byte;pole:TPole);
var i:integer;
 x,y:integer;
 ok:boolean;
begin
 x:=0; y:=0;
 ok:=true;
 
 { nastavuje pomyselne suradnice x,y }
 { najprv zapise do pola a potom zavola test }
 for i:=1 to por do begin
  { modra hore }
  if( pole[i]=1 )then begin
    inc(y);
    upole[i,1]:=x;
    upole[i,2]:=y;
  end;
 
  { modra dole }
  if( pole[i]=11 )then begin
    dec(y);
    upole[i,1]:=x;
    upole[i,2]:=y;
  end;
 
  { zelena vpravo }
  if( pole[i]=2 )then begin
    inc(x);
    upole[i,1]:=x;
    upole[i,2]:=y;
  end;
 
  { zelena vlavo }
  if( pole[i]=12 )then begin
    dec(x);
    upole[i,1]:=x;
    upole[i,2]:=y;
  end;
 
  { cervena hore }
  if( pole[i]=3 )then begin
    inc(x); inc(y);
    upole[i,1]:=x;
    upole[i,2]:=y;
  end;
 
  { cervena dole }
  if( pole[i]=13 )then begin
    dec(x); dec(y);
    upole[i,1]:=x;
    upole[i,2]:=y;
  end;
 
  { ruzova dole }
  if( pole[i]=4 )then begin
    inc(x); dec(y);
    upole[i,1]:=x;
    upole[i,2]:=y;
  end;
 
  { ruzova hore }
  if( pole[i]=14 )then begin
    dec(x); inc(y);
    upole[i,1]:=x;
    upole[i,2]:=y;
  end;
 
  { tak a teraz skontrolujem ci sa zapalky nebudu krizovat }
  { ak je false tak by kludne mohla skoncil procedura }
  if( TestTah(i)=false )then begin
    ok:=false;
    break;
  end;
 end;
 
 { ak nikdy nezmenil ok na false tak je dobre }
 if( ok )then
  Vykresli(por,pole);
 
 { tento ich len vykresli stlac TAB a pocka na stlacenie }
 if( ok )then
  if((x=0) and (y=0))then
  begin
   OutTextXY(10,10,'Stlac TAB');
   repeat until (readkey=#9);
  end;
end;
 
 
{ rekurzivna procedura ktora vygeneruje vsetky }
{ mozne usporiadania zapaliek }
procedure Gener(m,z,c,r,por:byte; pole:TPole);
begin
 inc(por);
 
 { pridame modru ak este su }
 if( m>0 )then begin
  pole[por]:=1;
  Gener(m-1,z,c,r,por,pole);
  pole[por]:=11;
  Gener(m-1,z,c,r,por,pole);
 end;
 
 { pridame zelenu ak este su }
 if( z>0 )then begin
  pole[por]:=2;
  Gener(m,z-1,c,r,por,pole);
  pole[por]:=12;
  Gener(m,z-1,c,r,por,pole);
 end;
 
 { pridame cervenu ak este su }
 if( c>0 )then begin
  pole[por]:=3;
  Gener(m,z,c-1,r,por,pole);
  pole[por]:=13;
  Gener(m,z,c-1,r,por,pole);
 end;
 
 { pridame ruzovu ak este su }
 if( r>0 )then begin
  pole[por]:=4;
  Gener(m,z,c,r-1,por,pole);
  pole[por]:=14;
  Gener(m,z,c,r-1,por,pole);
 end;
 
 { ak dosiel az a vycerpal vsetky zapalky  }
 { otestuje ci z tohoto intervalu to pojde }
 if((m=0) and (z=0) and (c=0) and (r=0))then
   Otestuj(por-1,pole);
end;
 
begin
 ClrScr;
 mam := false;
 m:=2;z:=2;c:=2;r:=2;
 WriteLn('Ondrejove zapalky');
 {
 Write('Zadaj pocet modrych zapaliek:');  ReadLn(m);
 Write('Zadaj pocet zelenych zapaliek:'); ReadLn(z);
 Write('Zadaj pocet cervenych zapaliek:'); ReadLn(c);
 Write('Zadaj pocet ruzovych zapaliek:'); ReadLn(r);
 }
 
 DetectGraph( GraphDriver, GraphMode );
 GraphDriver := Detect;
 InitGraph( GraphDriver, GraphMode, '' );
 
 Gener(m,z,c,r,0,pole);
 OutTextxy(10,10,'Stlac enter');
 repeat until keypressed;
 CloseGraph;
 
 if( mam=false )then
   WriteLn('Z tychto zapaliek sa mnohouholnik postavit neda');
end.