Algoritmus

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Postupnosť krokov, ktoré definujú postupnú transformáciu vstupných údajov na výstupné.