GetMem

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Alokuje blok paměti určené velikosti.

Deklarace
procedure GetMem(var P: Pointer; Size: Word);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
P je proměnná jakéhokoli pointrového typu. Size je výraz udávající v bajtech velikost dynamické proměnné, která se má alokovat. Na nově vytvořenou proměnnou se lze odkazovat konstrukcí P^.
Pokud není v haldě (heap) pro alokaci nové proměnné dostatek volného místa, dojde k běhové (run-time) chybě.
Omezení
Naráz lze v haldě bezpečně alokovat blok o maximální velikosti 65.528 bajtů (64K-$8).


Viz také
Dispose
FreeMem
Mark
New
Release


Vzorový příklad

{FreeMem.PAS}
{Vzorový příklad pro FreeMem, GetMem a MaxAvail.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 type
  TFriendRec = record
         Name: string[30];
         Age : Byte;
        end;
 var
  p: pointer;
 begin
  if MaxAvail < SizeOf(TFriendRec) then
   Writeln('Málo paměti')
  else
  begin
   { Přiděluje paměť v haldě }
   GetMem(p, SizeOf(TFriendRec));
   { ...}
   { ...Používá paměť... }
   { ...}
   { Když je hotov, pak ji uvolní }
   FreeMem(p, SizeOf(TFriendRec));
  end;
 end.