Ukáže jak še robi v grafike vof asembleru

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
demo2.pngZrobil: Ľuboš Saloky
Program: Demo2.pas
Subor exe: Demo2.exe
Mušiš mac: Demo.dat

Ukáže jak še robi v grafike vof asembleru.
{ demo2.pas                             } 
{ Ukážka grafickej práce v asembleri.                }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program MukoSoft_demo_2;
{const kruh:array[0..41] of word=(0,5,8,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32,33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,
                 38,39,39,39,40,40,40,40,40,0);}
{const hviezda:array[1..100] of byte=(0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,
                   0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,
                   0,0,0,1,3,3,1,0,0,0,
                   0,0,1,3,4,4,3,1,0,0,
                   1,2,3,4,5,5,4,3,2,1,
                   1,2,3,4,5,5,4,3,2,1,
                   0,0,1,3,4,4,3,1,0,0,
                   0,0,0,1,3,3,1,0,0,0,
                   0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,
                   0,0,0,0,1,1,0,0,0,0);
const zdroj:array[1..104] of word=(20,20, 140,22, 190,12, 225,7, 290,13,
                  5,27, 45,32, 100,37, 192,21, 256,29,
                  32,43, 69,57, 124,49, 181,33, 289,41,
                  17,60, 46,71, 152,65, 249,75, 221,68,
                  22,81, 31,83, 162,72, 208,80, 268,72,
                  45,103, 72,109, 164,92, 263,108, 288,92,
                  14,124, 68,118, 122,109, 180,100, 200,120,
                  56,139, 109,141, 159,129, 261,122, 302,128,
                  12,151, 29,145, 160,151, 238,140, 284,153,
                  46,172, 92,181, 109,162, 167,185, 223,173,
                  268,187, 302,179);
const ciel:array[1..104] of word=(50,40, 62,40, 74,40, 86,40,
                 44,48, 56,48, 68,48, 80,48, 92,48,
                 38,56, 50,56, 62,56, 74,56, 86,56, 98,56,
                 32,64, 44,64, 56,64, 68,64, 80,64, 92,64, 104,64,
                 26,72, 38,72, 50,72, 62,72, 74,72, 86,72, 98,72, 110,72,
                 32,80, 44,80, 56,80, 68,80, 80,80, 92,80, 104,80,
                 38,88, 50,88, 62,88, 74,88, 86,88, 98,88,
                 44,96, 56,96, 68,96, 80,96, 92,96,
                 50,104, 62,104, 74,104, 86,104);}
{offsety v premennej a: 0 hviezda, 100 zdroj, 308 ciel,516 kruh,39790 pom}
var PocetHviezd,AktualnaHviezda,CisloSnimku:word;
  PosunFarby:byte;
  f:file;
  Meno:string;
  a:array[0..63999] of byte;
procedure CakajVOI;assembler;{znici DX,AL}
asm
       mov dx,03DAh
@vz1:     in al,dx
       and al,08h
       jnz @vz1
@vz2:     in al,dx
       and al,08h
       jz @vz2
end;
procedure KresliHviezdu;assembler;{znici AX,BX,CX,DX,SI,DI}
asm
       mov bx,39792
       add bx,AktualnaHviezda
       lea si,a
       add bx,offset a    {adresa Y-sur. ->BX}
       mov al,0       {vynasob 320}
       mov ah,byte[bx]
       mov dh,0
       mov dl,ah
       shl dx,6
       add ax,dx
       sub bx,2
       add ax,[bx]      {pripocitaj X-sur.}
       mov di,ax
       mov dl,10
       mov cx,10
@D2ProcC1:  lodsb
       cmp PosunFarby,0
       je @D2PPreskoc
       cmp al,0
       je @D2PNekresli
       add al,PosunFarby
@D2PPreskoc: mov [es:di],al
@D2PNekresli:inc di
       loop @D2ProcC1
       add di,310
       dec dl
       mov cx,10
       jnz @D2ProcC1
end;
BEGIN
 meno:='demo.dat'+#0;
 asm
{ ----- inicializacia ----- }
       cld
       mov PosunFarby,0
       mov PocetHviezd,208   {nasobky 4}
       mov AktualnaHviezda,208 {nasobky 4}
       mov CisloSnimku,1
       mov ax,3D00h{otvorenie suboru}
       lea dx,meno
       inc dx
       int 21h
       mov bx,ax
       mov ax,4200h{Seek na poziciu 64000}
       mov cx,0
       mov dx,64000
       int 21h
       mov ah,3Fh {citanie dat}
       lea dx,a
       mov cx,600
       int 21h
       mov ah,3Eh {zavretie suboru}
       int 21h
       lea si,a[100]
       mov cx,104
{ ----- kopirovanie z indexu 100 na 39790 (pomocne pole) ----- }
@D2IniC1:  mov ax,word[si]
       mov word[si+39690],ax
       add si,2
       loop @D2IniC1
       mov ax,0A000h
       mov es,ax
       mov ax,0013h
       int 10h
 
{ ----- vykreslenie hviezd ----- }
@D2E1C1:   sub AktualnaHviezda,4
       call KresliHviezdu
       cmp AktualnaHviezda,0
       jne @D2E1C1
{----- rozsvietenie hviezd ----- }
       mov cl,1
@D2E2C1:   mov dx,03C8h        {nastav paletu}
       mov bl,1
       mov bh,cl
@D2E2C2:   mov al,bl
       out dx,al
       inc dx
       mov al,bh
       out dx,al
       out dx,al
       xor al,al
       out dx,al
       dec dx
       inc bl
       add bh,cl
       cmp bl,10
       jbe @D2E2C2
       call CakajVOI
       call CakajVOI
       call CakajVOI
       inc cl
       cmp cl,12
       jbe @D2E2C1
{ ----- animacia ----- }
       mov AktualnaHviezda,0
@D2E3C1:   lea si,a[308]      {rozdiel suradnic}
       add si,AktualnaHviezda
       mov ax,[si]
       lea si,a[100]
       add si,AktualnaHviezda
       sub ax,[si]
       imul CisloSnimku     {vynasob cislom snimku}
       jns @D2E2Preskoc
       mov al,ah        {vydel 256 (poctom snimkov)}
       mov ah,0FFh
       jmp @D2E2Dalej
@D2E2Preskoc:mov al,ah
       mov ah,0
@D2E2Dalej: add ax,[si]       {pripocitaj k povodnej polohe}
       lea di,a[39790]
       add di,AktualnaHviezda
       mov [di],ax       {a uloz novu polohu}
       add AktualnaHviezda,2
       cmp AktualnaHviezda,208
       jb @D2E3C1
       call CakajVOI
@D2E3C2:   sub AktualnaHviezda,4  {vykresli hviezdy v novej polohe}
       call KresliHviezdu
       cmp AktualnaHviezda,0
       jne @D2E3C2
       mov ah,1
       int 16h
       jnz @D2E4Zac
       inc CisloSnimku
       cmp CisloSnimku,255
       jbe @D2E3C1
{ ----- kreslenie slnka: nastavenie farieb na nulu ----- }
       mov cx,64
       mov dx,03C8h
@D2E4Zac:  mov al,cl
       add al,10
       out dx,al
       inc dx
       xor al,al
       out dx,al
       out dx,al
       out dx,al
       dec dx
       loop @D2E4Zac
{ ----- kreslenie slnka ----- }
       lea si,a[516]
       mov di,11908
       mov al,10
       add si,2
       mov cx,[si]
@D2E4C1:   cmp byte[es:di],4 {horna polovica}
       ja @D2E4Nepis1
       mov word[es:di],ax
       mov ah,al
       add al,2
       cmp al,74
       jb @D2E4Nepis1
       sub al,61
@D2E4Nepis1: add di,2
       loop @D2E4C1
       add di,320
       sub di,[si]
       sub di,[si+2]
       add si,2
       mov cx,[si]
       cmp word[si],0
       jnz @D2E4C1
       sub si,2
       sub di,40
       mov cx,[si]
@D2E4C2:   cmp byte[es:di],4{dolna polovica}
       ja @D2E4Nepis2
       mov word[es:di],ax
       mov ah,al
       add al,2
       cmp al,74
       jb @D2E4Nepis2
       sub al,61
@D2E4Nepis2: add di,2
       loop @D2E4C2
       add di,320
       sub di,[si]
       sub di,[si-2]
       sub si,2
       mov cx,[si]
       cmp word[si],0
       jnz @D2E4C2
{ ----- slnko: rozjasnievanie ----- }
       mov bx,63
@D2E4C4:   mov cx,bx
       mov dx,03C8h
@D2E4C3:   mov al,74
       sub al,cl
       out dx,al
       inc dx
       mov al,64
       sub al,bl
       out dx,al
       out dx,al
       xor al,al
       out dx,al
       dec dx
       loop @D2E4C3
       call CakajVOI
       dec bx
       jnz @D2E4C4
{ ----- nastavenie farieb pre oblohu ----- }
       mov dx,03C8h
       mov cx,64
@D2E5C2:   mov al,cl
       add al,74
       out dx,al
       inc dx
       xor al,al
       out dx,al
       out dx,al
       mov al,cl
       cmp al,32
       ja @D2E5Nezvys
       add al,32
@D2E5Nezvys: out dx,al
       dec dx
       loop @D2E5C2
{ ----- nastavenie farby paprskov ----- }
       mov al,1
       out dx,al
       inc dx
       mov al,63
       out dx,al
       out dx,al
       xor al,al
       out dx,al
{ ----- kreslenie oblohy ----- }
       xor bx,bx
       mov di,0
       xor dh,dh
@D2E5C1:   mov dl,[es:di]
       cmp al,115
       jbe @D2E5Menej
       ja @D2E5Viac
@D2E5Menej: mov dh,1
       jmp @D2E5Pokr
@D2E5Viac:  xor dh,dh
@D2E5Pokr:  cmp dl,dh
       ja @D2E5Nepis
       mov al,[cs:bx]
       shr al,2
       add al,75
       mov [es:di],al
@D2E5Nepis: inc bx
{ !!!!! Nasledujuce cislo mozes zvysit, az bude dlhsi program !!!!! }
       cmp bx,2500
       jb @D2E5Nenuluj
       xor bx,bx
@D2E5Nenuluj:inc di
       cmp di,64000
       jbe @D2E5C1
{ ----- let lietadla:nastavenie farieb pre smog ----- }
       mov dx,03C8h
       mov cl,140
@D2E6C4:   mov al,cl
       out dx,al
       inc dx
       sub al,140
       out dx,al
       out dx,al
       out dx,al
       dec dx
       inc cl
       cmp cl,204
       jb @D2E6C4
 
{ ----- let lietadla:kreslenie smogu ----- }
       mov dx,44479
       mov di,44479
       mov bx,1
@D2E6C1:   mov cx,bx
       cmp cx,320
       jb @D2E6Skok3
       not cx
       add cx,460
@D2E6Skok3: cmp cx,140
       jb @D2E6C2
       mov cx,139
@D2E6C2:   mov ah,byte[cs:si]
       shr ah,2
       add ah,140
       mov byte[es:di],ah{horna polovica smogu}
       inc si
       add di,319
{ !!!!! Nasledujuce cislo mozes zvysit, az bude dlhsi program !!!!! }
       cmp si,2030
       jb @D2E6Skok1
       mov si,0
@D2E6Skok1: loop @D2E6C2
       add di,1
       cmp di,44479
       ja @D2E6Skok4
       push ax
       mov ax,44480
       sub ax,di
       add di,ax
       add di,ax
       pop ax
@D2E6Skok4: mov cx,bx
       cmp cx,379
       jb @D2E6Skok5
       mov cx,1
@D2E6Skok5: cmp cx,320
       jb @D2E6Skok6
       not cx
       add cx,382{tu}
@D2E6Skok6: cmp cx,60
       jb @D2E6C3
       mov cx,61
@D2E6Skok7:
@D2E6C3:   mov ah,byte[cs:si]
       shr ah,2
       add ah,140
       mov byte[es:di],ah{dolna polovica smogu}
       inc si
       add di,321
{ !!!!! Nasledujuce cislo mozes zvysit, az bude dlhsi program !!!!! }
       cmp si,2030
       jb @D2E6Skok2
       mov si,0
@D2E6Skok2: loop @D2E6C3
       sub dx,320
       mov di,dx
       inc bx
       push dx
       call CakajVoi
       pop dx
       cmp bx,140
       jb @D2E6C1
       add dx,319
       mov di,dx
       cmp bx,459
       jb @D2E6C1
 
{ ----- ukoncenie programu ----- }
@D2Koniec:  mov ah,0
       int 16h
       mov ax,3
       int 10h
 end;
END.