Aká je pravdepodobnosť, že prieskumy verejnej mienky majú interval spoľahlivosti 2%

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Pvm.pas
Subor exe: Pvm.exe

Aká je pravdepodobnosť, že prieskumy verejnej mienky majú interval spoľahlivosti 2%. Riešenie simulaciou. Alokuje sa 8 * 50000 byte (= 3.200.000 volicov), náhodne vyplní jednickami, aby ich bolo 25% (to je skúmaný jav), potom vyberaj vzorky po 1.000 kusoch a skúmaj, či vzorka obsahuje jedničky v intervale 23 - 27 %. Zaznamenaj počet takýchto vzoriek.
{ pvm.pas                              }
{ Aka je pravdepodobnost, ze prieskumy verejnej mienky maju interval}
{ spolahlivosti 2%? Riesenie simulaciou.              }
{ Alokuje sa 8 * 50000 byte (= 3.200.000 volicov), nahodne vypln  }
{ jednickami, aby ich bolo 25% (to je skumany jav), potom vyberaj  }
{ vzorky po 1.000 kusoch a skumaj, ci vzorka obsahuje jednicky   }
{ v intervale 23 - 27 %. Zaznamenaj pocet takychto vzoriek.     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Prieskumy_verejnej_mienky;
uses Crt;
const PResp=1000; {pocet respondentov prieskumu}
type TPole=array[0..49999] of byte;
var p:array[0..7] of ^TPole;
  ch:char;
  i,j:integer;
  l,m,n:longint;
  Segment,Offset,Bit:word;
  Suma,Vedla:real;
  f:file;
  Trefa:boolean;
BEGIN
 ClrScr;
 for i:=0 to 7 do GetMem(p[i],50000);
 repeat
  WriteLn(#13#10'Program PVM'#13#10'Hlavne menu:'#13#10'------------'#13#10#13#10+
      '1 - generovanie nazorov obyvatelstva (3.200.000 volicov)'#13#10+
      '2 - vypocet pravdepodobnosti, ze prieskum ma odchylku 2%'#13#10+
      '0 - koniec programu');
  repeat
   ch:=ReadKey;
  until ch in ['1','2','0'];
  case ch of
   '1':begin
{ ----- inicializacia generovania vzorky ----- }
    Randomize;
    Write('Inicializujem (9) : ');
    for Segment:=0 to 7 do begin
     Write('°');
     for Offset:=0 to 49999 do p[Segment]^[Offset]:=0; {mazanie}
    end;
{ ----- nahodne generovanie ----- }
    Write('°'#13#10'Generujem nazory (8): ');
    for Segment:=0 to 7 do begin
     for Offset:=0 to 49999 do
      for Bit:=0 to 7 do
       if Random(4)=0 then Inc(p[Segment]^[Offset],1 shl Bit);
     Write('Ë>');
    end;
{ ----- kontrola ----- }
    Write(#13#10'Kontrola nazorov (8): ');
    l:=0;
    for Segment:=0 to 7 do begin
     for Offset:=0 to 49999 do
      for Bit:=0 to 7 do
       if p[Segment]^[Offset] and (1 shl Bit)>0 then Inc(l);
     Write('Âą');
    end;
    WriteLn(' ',l,' z 3200000 su za (1), ost. proti (0)');
{ ----- dopracovanie vzorky ----- }
    Write('Dopracuvam nazory...');
    if l<800000 then { pridanie jednotiek }
     for m:=1 to 800000-l do
      repeat
       Trefa:=False;
       Segment:=Random(8);
       Offset:=Random(50000);
       Bit:=Random(8);
       if p[Segment]^[Offset] and (1 shl Bit)=0 then begin
        Inc(p[Segment]^[Offset],1 shl Bit);
        Trefa:=True;
       end;
      until Trefa;
    if l>800000 then { odobratie jednotiek }
     for m:=1 to l-800000 do
      repeat
       Trefa:=False;
       Segment:=Random(8);
       Offset:=Random(50000);
       Bit:=Random(8);
       if p[Segment]^[Offset] and (1 shl Bit)>0 then begin
        Dec(p[Segment]^[Offset],1 shl Bit);
        Trefa:=True;
       end;
      until Trefa;
{ ----- 2. kontrola ----- }
    Write(#13#10'Kontrola nazorov (8): ');
    l:=0;
    for Segment:=0 to 7 do begin
     for Offset:=0 to 49999 do
      for Bit:=0 to 7 do
       if p[Segment]^[Offset] and (1 shl Bit)>0 then Inc(l);
     Write('Âą');
    end;
    WriteLn(' ',l,' z 3200000 su jednotky');
{ ----- zapis vzorky ----- }
    Writeln('Zapisujem nazory ... ');
    Assign(f,'vzorka.dat');
    Reset(f,50000);
    for i:=0 to 7 do BlockWrite(f,p[i]^,1);
    Close(f);
    WriteLn('Nazory boli uspesne vygenerovane.');
   end; {case 1}
{ ----- prieskumy ----- }
   '2':begin
    Assign(f,'vzorka.dat'); { citanie vzorky }
    Reset(f,50000);
    for i:=0 to 7 do BlockRead(f,p[i]^,1);
    Close(f);
    Randomize;
    WriteLn('Kolko prieskumov vykonat?');
    ReadLn(n);
    Write('Prebieha vypocet (10): ');
    Vedla:=0;
    for l:=1 to n do begin
     Suma:=0;
     for i:=1 to PResp do begin
      Segment:=Random(8);
      Offset:=Random(50000);
      Bit:=Random(8);
      if p[Segment]^[Offset] and (1 shl Bit)>0 then Suma:=Suma+1;
     end;
     if (Suma<PResp*0.23) or (Suma>PResp*0.27) then Vedla:=Vedla+1;
     if l mod (n div 10)=0 then Write('°');
    end;
    WriteLn(#13#10'Dobrych prieskumov bolo ',100-100*Vedla/n:0:2,' percent.');
   end;
  end; {case}
 until ch='0';
{ ----- ukoncenie programu ----- }
 WriteLn(#13#10' MukoSoft zaklad programu pre zistenie pravdepodobnosti, ze prieskum'+
     #13#10'na vzorke 0.03 % pri rozlozeni nazorov 25 % / 75 % dosiahne interval'+
     #13#10'spolahlivosti 2 %.');
 for i:=0 to 7 do FreeMem(p[i],50000);
END.