Beziérové krivky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Vision16.pas
Subor exe: Vision16.exe
Mušiš mac: Egavga.bgi

Beziérové krivky.
{ vision16.pas                           }
{ Bezierove krivky.                         }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Bezierove_krivky;
uses Graph,Crt;
type s=array[0..79,0..479]of byte;
const gd:integer=9;
   gm:integer=2;
   pocet=4;
   a:array[1..pocet,1..2]of integer=((300,100),(200,420),(20,220),(620,435));
   mazanie=10;   {rychlost mazania v Snieziku}
   dlzka=20;    {dlzka ciar v Snieziku}
   Cierne=40;    {Velkost ciernych ploch v Hmle a v Snieziku}
   Hustotaciar=2;  {Hustota ciar v SmejĂşcich sa farbĂĄch}
   pocethviezd=280; {pocet hviezd}
var x,y,z,barx,bary,col,count:integer;
  t:real;
  pom,pom2:array[1..200,1..2]of integer;
  smery:array[1..pocet,1..2]of integer;
  l:s;
  f:file of s;
  pokus:array[1..400,1..4]of integer;
  hviezda:array[0..pocethviezd,1..2] of integer;
 
procedure vypocet;
begin
 for z:=1 to 20 do begin
  pom[z,1]:=round((1-t)*(1-t)*(1-t)*a[1,1]+3*(1-t)*(1-t)*t*a[2,1]+3*(1-t)*t*t*a[3,1]+t*t*t*a[4,1]);
  pom[z,2]:=round((1-t)*(1-t)*(1-t)*a[1,2]+3*(1-t)*(1-t)*t*a[2,2]+3*(1-t)*t*t*a[3,2]+t*t*t*a[4,2]);
  t:=t+0.05;
 end;
end;
 
procedure Nakresli(pom1,pom2:word);
begin
 if l[x div 8,y]>=pom1 then begin
  PutPixel(x+pom2,y,4);
  l[x div 8,y]:=l[x div 8,y]-pom1;
 end;
end;
 
BEGIN
 initgraph(gd,gm,'');
 assign(f,'vision16.dat');
 reset(f);
 read(f,l);
 randomize;
 for y:=0 to 479 do begin
  for x:=0 to 639 do begin
   Nakresli(128,7);
   Nakresli(64,6);
   Nakresli(32,5);
   Nakresli(16,4);
   Nakresli(8,3);
   Nakresli(4,2);
   Nakresli(2,1);
   Nakresli(1,0);
  end;
 end;
 Delay(500);
 col:=1300;
 for x:=1 to pocet do begin
  smery[x,1]:=random(6)+5;
  smery[x,2]:=random(6)+5;
  if random(2)=1 then smery[x,1]:=-smery[x,1];
  if random(2)=1 then smery[x,2]:=-smery[x,2];
 end;
 vypocet;
 repeat
  t:=0;
  move(pom,pom2,sizeof(pom));
  vypocet;
  for x:=1 to pocet do begin
   a[x,1]:=a[x,1]+smery[x,1]+random(5)-2;
   a[x,2]:=a[x,2]+smery[x,2]+random(5)-2;
   smery[x,1]:=smery[x,1]+random(3)-1;
   smery[x,2]:=smery[x,2]+random(3)-1;
   if smery[x,1]>9 then smery[x,1]:=7;
   if smery[x,1]<-9 then smery[x,1]:=-7;
   if smery[x,2]>9 then smery[x,2]:=7;
   if smery[x,2]<-9 then smery[x,2]:=-7;
   if (a[x,1]<0) or (a[x,1]>639) then smery[x,1]:=-smery[x,1];
   if (a[x,2]<0) or (a[x,2]>479) then smery[x,2]:=-smery[x,2];
  end;
  SetColor(col div 100);
  for x:=1 to 19 do begin
   Line(pom[x,1],pom[x,2],pom[x+1,1],pom[x+1,2]);
  end;
  Inc(col);
 until col>3200;
 for z:=1 to 400 do begin
  x:=random(639);y:=random(479);
  pokus[z,1]:=x;
  pokus[z,2]:=y;
  pokus[z,3]:=x+random(dlzka)-dlzka div 2;
  pokus[z,4]:=y+random(dlzka)-dlzka div 2;
  Setcolor(random(15)+1);
  line(pokus[z,1],pokus[z,2],pokus[z,3],pokus[z,4]);
 end;
 count:=0;
 repeat
  SetColor(0);
  Line(pokus[1,1],pokus[1,2],pokus[1,3],pokus[1,4]);
  move(pokus[2,1],pokus[1,1],sizeof(pokus));
  x:=random(639);y:=random(479);
  pokus[400,1]:=x;
  pokus[400,2]:=y;
  pokus[400,3]:=x+random(dlzka)-dlzka div 2;
  pokus[400,4]:=y+random(dlzka)-dlzka div 2;
  SetColor(random(15)+1);
  line(pokus[400,1],pokus[400,2],pokus[400,3],pokus[400,4]);
  Inc(count);
 until count>30000;
 for x:=1 to pocethviezd do begin
  hviezda[x,1]:=random(580)+10;
  hviezda[x,2]:=random(420)+10;
 end;
 SetColor(0);
 for x:=0 to 320 do begin
  Line(x,x mod 240,640-x,x mod 240);
  Line(640-x,x mod 240,640-x,480-x mod 240);
  Line(640-x,480-x mod 240,x,480-x mod 240);
  Line(x,480-x mod 240,x,x mod 240);
 end;
 count:=0;
 repeat
  MoveTo(0,0);
  x:=0;
  while x<640 do begin
   for y:=1 to 2 do begin
    MoveTo(x,0);
    LineTo(639,(x*3)div 4);
    LineTo(639-x,479);
    LineTo(0,479-(x*3)div 4);
    LineTo(x,0);
    Inc(x,hustotaciar);
   end;
   MoveTo(320,(x*3) div 8);
   LineTo(320+x div 2,240);
   LineTo(320,479-(x*3) div 8);
   LineTo(320-x div 2,240);
   LineTo(320,(x*3) div 8);
  end;
  SetColor(GetColor+1);
  Inc(count);
 until count=10;
 count:=0;
 ClearDevice;
 repeat
  for z:=1 to 8 do
  begin
   for y:=0 to pocethviezd-1 do begin
    SetColor(y mod 15+1);
    if y=0 then SetColor(0);
    x:=(y+z) mod 8;
    MoveTo(hviezda[y,1]+15-2*x,15+hviezda[y,2]);
    Lineto(hviezda[y,1]+15,15-2*x+hviezda[y,2]);
    LineTo(hviezda[y,1]+15+2*x,15+hviezda[y,2]);
    LineTo(hviezda[y,1]+15,15+2*x+hviezda[y,2]);
    LineTo(hviezda[y,1]+15-2*x,15+hviezda[y,2]);
    SetColor(0);
    MoveTo(hviezda[y+1,1]+15-2*x,15+hviezda[y+1,2]);
    Lineto(hviezda[y+1,1]+15,15-2*x+hviezda[y+1,2]);
    LineTo(hviezda[y+1,1]+15+2*x,15+hviezda[y+1,2]);
    LineTo(hviezda[y+1,1]+15,15+2*x+hviezda[y+1,2]);
    LineTo(hviezda[y+1,1]+15-2*x,15+hviezda[y+1,2]);
   end;
  end;
  Inc(count);
 until count=10;
 CloseGraph;
 WriteLn('MukoSoft demo'#13#10'Lubos Saloky, 1996');
end.