Bar3D

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Nakreslí 3-D sloupec použitím aktuálního stylu vyplňování a barvy.

Deklarace
procedure Bar3D(x1, y1, x2, y2: Integer; Depth: Word; Top: Boolean);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Bar3D nakreslí vyplněný, trojrozměrný sloupec (hranol), přičemž používá vzorek a barvu definované procedurou SetFillStyle nebo SetFillPattern. Trojrozměrný obrys se vykreslí aktuálním stylem a barvou čáry, tak jak byly nastaveny procedurami SetLineStyle a SetColor. Depth (hloubka) je délka v pixelech trojrozměrného obrysu. Pokud parametr Top je TopOn, na sloupec se nasadí trojrozměrný vršek; pokud Top je TopOff, na sloupec se žádný vršek nenasadí (což umožňuje stavět sloupce na sebe ).
Typickou hloubku lze vypočítat jako 25% šířky sloupce:
Bar3D(X1, Y1, X2, Y2, (X2 - X1 + 1) div 4, TopOn);
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu.
Viz také

Bar

SetFillPattern
SetFillStyle
SetLineStyle


Vzorový příklad

{Bar3d.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Bar3D .}
uses Graph;
var
 Gd, Gm: Integer;
 Y0, Y1, Y2, X1, X2: Integer;
begin
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm,' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 Y0 := 10;
 Y1 := 60;
 Y2 := 110;
 X1 := 10;
 X2 := 50;
 Bar3D(X1, Y0, X2, Y1, 10, TopOn);
 Bar3D(X1, Y1, X2, Y2, 10, TopOff);
 Readln;
 CloseGraph;
end.