Randomize

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Inicializuje vestavěný generátor náhodných čísel náhodnou hodnotou.

Deklarace
procedure Randomize;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Náhodná hodnota se získá ze systémových hodin. Výchozí hodnota generátoru náhodných čísel je uložená v předdeklarované proměnné typu Longint, nazvané RandSeed.
Generátor náhodných čísel by se měl inicializovat voláním Randomize nebo přiřazením hodnoty do proměnné RandSeed.
Viz také
Random


Vzorový příklad

{Random.PAS}
{Vzorový příklad pro Random a Randomize.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 uses Crt;
 begin
   Randomize;
   repeat
     { Píše text v náhodných barvách }
     Writeln (Random(1000));
   until KeyPressed;
 end.