Program vytvorí prechod medzi dvoma farbami

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Makepal.pasGraphx.pasTextscr.pas
File exe: Makepal.exe

MAKEPAL - návod
 • tento program slouží k vytvoření různých VGA palet. Zajímavou možností je vytvoření plynulého přechodu mezi dvěma barvami.
 • program je nutné spouštět z příkazového řádku (jako parametr je vyžadován název souboru, kam bude paleta uložena) Např.: makepal.exe paleta1
 • pokud tento soubor již existuje bude přepsán!!!
 • vzniklý soubor je typový soubor. Typu array [0..255,0..2] of byte.
OVLÁDÁNÍ -
Mezi paložkami se pohybujete stiskem klávesy se znakem počátečního písmene zvolené položky (pro položku 1BARVA to je "1" atd.)
šipka nahoru - zvětšuje hodnotu položky
šipka dolů - zmenšuje hodnotu položky
položky:
 • 1BARVA - výběr 1. barvy (klávesa "1")
 • 2BARVA - vžběr 2. barvy (klávesa "2")
 • R - hodnota červené složky dané barvy (klávesa "R")
 • G - hodnota zelené složky dané barvy (klávesa "G")
 • B - hodnota modré složky dané barvy (klávesa "B")
 • "DANÁ BARVA" je ta, která byla vybrána naposled (pokud jste naposled stiskli "1" budete měnit složky 1. barvy)
 • TEXT - možnost nastavení barvy textu (může se stát, že na text na obrazovce vyjde černá barva a text se tak stane nečitelný - touto položkou lze barvu měnit)
 • "P...Process" - vytvoří plynulý přechod mezi 1. a 2. barvou
 • program se ukončí stiskem klávesy "ESC"
{ GRAPHX.PAS                Copyright (c) Ales Kucik }
{ Unit pro praci s grafickym rezimem v Pascalu.           }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
unit GraphX;
{$G+}
interface
 
const
 VGA=$a000;
 
type
  tVirtual = array [1..64000] of byte;
 
  tpal=array [0..255,0..2] of byte;
 
  bod3D=record
      x,y,z:integer;
  end;
 
  bod2D=record
      x,y:integer;
  end;
 
 
procedure SetVGA;
procedure SetText;
procedure Cls (col:byte; where:word);
procedure PutPixel (x,y :integer; col:byte; where:word);
procedure Flip (source,dest:word);
procedure SetPal(col,r,g,b:byte);
procedure GetPal(col:byte;var r,g,b:byte);
procedure getVGApal(var pal:tpal);
procedure setVGApal(pal: tpal);
function BIOSFont:pointer;
procedure XYText(const font: pointer;const x,y:word;
         const col:byte;const s:string; where:word);
procedure XYTextB(font:pointer; x,y:word;
         color:byte; s:string; where:word);
procedure WaitRetrace;
procedure LineH(x,y,d:integer; col:byte; where:word);
procedure LineV(x,y,d:integer; col:byte; where:word);
procedure Line(a,b,c,d:integer; col:byte; where:word);
 
procedure Pixel3D(var a,b:integer; x,y,z:integer);
 
 
implementation
 
procedure SetVGA; assembler;
asm
  mov ax,0013h
  int 10h
end;
 
procedure SetText; assembler;
asm
  mov ax,0003h
  int 10h
end;
 
procedure Cls; assembler;
asm
  push  es
  mov   cx, 32000;
  mov   es,[where];
  xor   di,di
  mov   al,[col]
  mov   ah,al
  rep   stosw
  pop   es
end;
 
procedure PutPixel; assembler;
asm
  mov   ax,[where]
  mov   es,ax
  mov   bx,[x]
  mov   dx,[y]
  mov   di,bx
  mov   bx,dx
  shl   bx,8
  shl   dx,6
  add   dx,bx
  add   di,dx
  mov   al,[col]
  stosb
end;
 
procedure Flip; assembler;
asm
  push  ds
  mov   ax, [Dest]
  mov   es, ax
  mov   ax, [Source]
  mov   ds, ax
  xor   si, si
  xor   di, di
  mov   cx, 32000
  rep   movsw
  pop   ds
end;
 
procedure SetPal; assembler;
asm
  mov   dx,3c8h
  mov   al,[col]
  out   dx,al
  inc   dx
  mov   al,[r]
  out   dx,al
  mov   al,[g]
  out   dx,al
  mov   al,[b]
  out   dx,al
end;
 
procedure GetPal;
begin
 port[$3c7]:= col;
 r:= port[$3c9];
 g:= port[$3c9];
 b:= port[$3c9];
end;
 
procedure getVGApal;
var
 loop:byte;
begin
 for loop:=0 to 255 do
  getpal(loop,pal[loop,0],pal[loop,1],pal[loop,2]);
end;
 
procedure setVGApal;
var
 loop:byte;
begin
 for loop:=0 to 255 do
  setpal(loop,pal[loop,0],pal[loop,1],pal[loop,2]);
end;
 
 
 
function BIOSFont;
var
 font:pointer;
begin
 asm
  push bp
  mov ax, 1130h
  mov bx, 0100h
  int 10h
  mov ax, bp
  pop bp
  mov word ptr[font],  ax
  mov word ptr[font+2], es
 end;
 BIOSFont:=font;
end;
 
procedure XYText; assembler;
var
 FirstChar,
 CharHeight  :Byte;
 CharNr,
 ScreenPTR  :Word;
 
asm
 push ds
 
 mov ax,where   { Setup ES:[BX] = X,Y to plot at }
 mov es,ax
 mov bx,x
 mov ax,y
 xchg ah,al
 add bx,ax
 shr ax,2
 add bx,ax
 lds di,font
 mov dl,[di]    { height of font goes into dh }
 mov CharHeight,dl
 inc di
 mov dl,[di]
 mov FirstChar,dl
 mov CharNr,0   { Ugh! Character counter, not a very }
         { good method, but I'm all out of registers :-( }
 
@nextchar:
 inc CharNr    { also skips lengthbyte! }
 push ds     { This I don't like, pushing and popping. }
 lds si,[S]    { But unfortunately I can't seem to find }
 add si,CharNr  { any spare registers? Intel, can you help? }
 lodsb      { load asciivalue into al }
 pop ds
 cmp al,0     { check for null-termination }
 je @exit     { exit if end of string }
 
 mov ScreenPTR,BX { save bx }
 mov dh,CharHeight
 xor ah,ah
 mov cl,firstchar { firstchar }
 sub al,cl    { al = currentchar - firstchar }
 mov si,ax    { di = scrap register }
 mul dh      { ax * fontheight }
 add ax,si    { ax + characters to skip }
 
 lds di,font   { This can be omptimized I think (preserve DI) }
 add di,3     { skip header }
 add di,ax    { Point into structure }
 mov cl,[di]   { get character width }
 
@nextline:
 mov ch,cl    { ch is the height counter. cl is the original. }
 inc di      { .. now points to bitmap }
 mov dl,[di]   { get bitmap byte }
 
@nextpixel:
 rol dl,1     { rotate bitmap and prepare for next pixel }
 mov al,dl    { mov bitmap into al for manipulation }
 and al,1     { mask out the correct bit }
 jz @masked    { jump if transperent }
 mov al,col
 mov byte ptr es:[bx],al { Set the pixel on the screen }
@masked:
 inc bx      { increment X-offset }
 dec ch      { are we done? last byte in character? }
 jnz @nextpixel  { nope, out with another pixel }
 add bx,320    { Go to next line on the screen }
 sub bx,cx    { X-alignment fixup }
 dec dh      { are we done with the character? }
 jnz @nextline
 mov bx,ScreenPTR { restore screen offset and prepare for next character }
 add bx,cx
 inc bx      { A little gap between the letters, thank you... }
 jmp @nextchar
 
@exit:
 pop ds
end;
 
procedure XYTextB; assembler;
var
 firstChar: byte;
 charNr,
 screenPTR: word;
 
 
asm
 push ds
 
 mov  ax, where   {vypocet pocatecni pozice}
 mov  es, ax     {es obsahuje segment obrazovky/pameti}
 mov  bx, x
 mov  ax, y
 xchg ah, al
 add  bx, ax
 shr  ax, 2
 add  bx, ax     {pozice je ulozena v bx}
 lds  di, font
 mov  charNr, 0
 mov  cl, color   {v cl je cislo barvy}
 
 
 @nextchar:
  inc charNr
  push ds
  lds si, [s]
  add si, charNr
  lodsb
  pop ds
  cmp al, 0
  je  @exit
 
  mov screenPTR, bx  {ulozime si bx}
  mov dh, 8
  xor ah, ah
  mul dh
  mov si, di
  add si, ax
 
 
 @nextline:
  lodsb
  mov ch, 8
  mov dl, al
 
 
 @nextpixel:
  rol dl, 1
  mov al, dl
  and al, 1
  jz  @masked
  mov byte ptr es:[bx], cl
 
 @masked:
  inc bx
  dec ch
  jnz @nextpixel
  add bx, 320
  sub bx, 8
  dec dh
  jnz @nextline
  mov bx, screenPTR
  add bx, 8
  inc bx
  jmp @nextChar
 
 @exit:
  pop ds
end;
 
procedure WaitRetrace; assembler;
label
 l1,l2;
 
asm
 mov dx,3DAh
 
l1:
 in  al,dx
 and al,08h
 jnz l1
l2:
 in  al,dx
 and al,08h
 jz  l2
end;
 
procedure LineH;
var loop:word;
begin
 for loop:=x to d+x do
  putpixel(loop,y,col,where);
end;
 
procedure LineV;
var loop:word;
begin
 for loop:=y to y+d do
  putpixel(x,loop,col,where);
end;
 
procedure Line;
 
 function sgn(a:real):integer;
 begin
  if a>0 then sgn:=1
  else
   if a<0 then sgn:=-1
   else sgn:=0;
 end;
 
var
 i,s,d1x,d1y,d2x,d2y,u,v,m,n:integer;
 
begin
 u:= c-a;
 v:= d-b;
 d1x:= sgn(u);
 d1y:= sgn(v);
 m:= abs(u);
 n:= abs(v);
 if not(m>n) then
  begin
   d2x:= 0;
   d2y:= d1y;
   i:=m;
   m:=n;
   n:=i;
  end
 else
  begin
   d2x:= d1x;
   d2y:= 0;
  end;
 s:= m shr 1;
 for i:=0 to m do
  begin
   putpixel(a,b,col,where);
   s:= s+n;
   if not(s<m) then
    begin
     s:= s-m;
     a:= a+d1x;
     b:= b+d1y;
    end
   else
    begin
     a:= a+d2x;
     b:= b+d2y;
    end;
  end;
end;
 
procedure Pixel3D;
var q:longint;
begin
 q:= z+300;
 a:= ((x shl 8) div q)+160;
 b:= ((y shl 8) div q)+100;
end;
 
end.