Program vytvorí prechod medzi dvoma farbami

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Makepal.pasGraphx.pasTextscr.pas
File exe: Makepal.exe

MAKEPAL - návod
 • tento program slouží k vytvoření různých VGA palet. Zajímavou možností je vytvoření plynulého přechodu mezi dvěma barvami.
 • program je nutné spouštět z příkazového řádku (jako parametr je vyžadován název souboru, kam bude paleta uložena) Např.: makepal.exe paleta1
 • pokud tento soubor již existuje bude přepsán!!!
 • vzniklý soubor je typový soubor. Typu array [0..255,0..2] of byte.
OVLÁDÁNÍ -
Mezi paložkami se pohybujete stiskem klávesy se znakem počátečního písmene zvolené položky (pro položku 1BARVA to je "1" atd.)
šipka nahoru - zvětšuje hodnotu položky
šipka dolů - zmenšuje hodnotu položky
položky:
 • 1BARVA - výběr 1. barvy (klávesa "1")
 • 2BARVA - vžběr 2. barvy (klávesa "2")
 • R - hodnota červené složky dané barvy (klávesa "R")
 • G - hodnota zelené složky dané barvy (klávesa "G")
 • B - hodnota modré složky dané barvy (klávesa "B")
 • "DANÁ BARVA" je ta, která byla vybrána naposled (pokud jste naposled stiskli "1" budete měnit složky 1. barvy)
 • TEXT - možnost nastavení barvy textu (může se stát, že na text na obrazovce vyjde černá barva a text se tak stane nečitelný - touto položkou lze barvu měnit)
 • "P...Process" - vytvoří plynulý přechod mezi 1. a 2. barvou
 • program se ukončí stiskem klávesy "ESC"
{ TEXTSCR.PAS               Copyright (c) Ales Kucik }
{ Unit pre pracu s obrazovkou v textovom mode.           }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
unit TextScr;
interface
uses Crt;
const
 page0= $0000;
 page1= $1000;
 page2= $2000;
 page3= $3000;
 
 page_size=$FA0;
 
 
var
 ActivePage:byte;
 VideoSeg:word;
 
procedure SetCursor(h,d:byte); {Cisla v intervalu 0..7}
procedure CursorOn;
procedure CursorOff;
procedure GetChar(var character:char; var attr:byte);
procedure SetActivePage(number:byte);
procedure WriteXY(x,y:byte; s:string);
procedure HWriteXY(x,y,z,c:byte; s:string);
procedure NormalWin(x1,y1,x2,y2:byte);
procedure ErrorMes(s:string);
 
{Prvni vraci znak a potom atribut}
 
function GetKey:word;
function GetTextMode:byte; {Vraci cislo textoveho modu}
function GetActivePage:byte;
 
 
implementation
 
 
procedure SetCursor; assembler;
asm
    mov    ah, 01b
    mov    cl, d
    mov    ch, h
    int    10h
end;
 
procedure CursorOn; assembler;
asm
    mov    ah, 01h
    mov    cl, 07h
    mov    ch, 06h
    int    10h
end;
 
procedure CursorOff; assembler;
asm
    mov    ah, 01h
    mov    cl, 20h
    mov    ch, 20h
    int    10h
end;
 
procedure GetChar(var character:char; var attr:Byte);
var l,h:byte;
begin
 asm
    mov   bh, 0h
    mov   ah, 8h
    int   $10
    mov   l, al
    mov   h, ah
 end;
 character:=chr(l);
 attr:=h;
end;
 
function GetTextMode;
var b:byte absolute 0:$0449;
begin
 GetTextMode:=b;
end;
 
procedure SetActivePage;
begin
 asm
    mov   ah, 05h
    mov   al, number
    int   10h
 end;
 ActivePage:=number;
end;
 
 
function GetActivePage:byte;
begin
  GetActivePage:=ActivePage;
end;
 
function GetKey:word;
var a:word;
begin
 a:=ord(readkey);
 if a=0 then a:=256+ord(readkey);
 getKey:=a;
end;
 
procedure WriteXY;
begin
 gotoxy(x,y);
 write(s);
end;
 
procedure HWriteXY;
var attr:byte;
begin
 gotoxy(x,y);
 attr:=textattr;
 write(s);
 textcolor(c);
 gotoxy(x+z-1,y);
 write(s[z]);
 textattr:=attr;
end;
 
procedure NormalWin;
var
 i,j:byte;
 
begin
 window(x1,y1,x2,y2);
 clrscr;
 gotoxy(2,1);
 write(#201);
 for i:=1 to x2-x1-3 do write(#205);
 write(#187);
 for i:=2 to y2-y1 do
  begin
   gotoxy(2,i);
   write(#186);
   gotoxy(x2-x1,i);
   write(#186);
  end;
 gotoxy(2,y2-y1+1);
 write(#200);
 for i:=1 to x2-x1-3 do write(#205);
 write(#188);
 window(1,1,80,25);
end;
 
procedure ErrorMes;
var
 x,l:byte;
 attr:byte;
begin
 attr:=TextAttr;
 textcolor(yellow);
 textbackground(red);
 l:=length(s);
 if l<28 then l:=28;
 x:=(80-l)div 2 -2;
 NormalWin(x,11,x+l+4,14);
 writeXY(x+2,12,s);
 l:=(l-28)div 2;
 writeXY(x+l+2,13,'Neco stiskni/Press something');
 TextAttr:=attr;
end;
 
begin
  ActivePage:=0;
  if GetTextMode=7 then VideoSeg:=$B000
  else VideoSeg:=$B800;
end.