You are the supreme counselor of the ruler of ancient Egypt Ramesse II

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
pyramidam.pngAuthor: Masopust (Empty Head)
Program: Pyramida.pasEndturnu.pasOknaunit.pasShow_pcx.pasSoftware.pasUnivgraf.pas
File exe: Pyramida.exe
need: Pyramida.pcxEndturnu.tpuOknaunit.tpuSoftware.tpuShow_pcx.tpuUnivgraf.tpu

You are the supreme counselor of the ruler of ancient Egypt Ramesse II. The ruler gave you the construction of his pyramid. You can choose one of the 8 provinces you will rule. You have 20 years to build the pyramid.
{ endturnu.pas             Copyright (c) Petr Masopust }
{ Unit pre hru pyramida.pas                     }
{ Urceny hlavne k ukladany a nacitani rozohratej hry na disk.    }
{                                  }
{ Datum:03.09.2018               http://www.trsek.com }
unit endturnu;
interface
const
 kukalchalli=1;
 superbus=2;
 koronuta=4;
 bigpolis=8;
 djpolis=16;
 svopakov=32;
 iqpolis=64;
 killpolis=128;
 
 zaclidi=1000;
 zacsypek=1000;
 zacpole=250;
 zacotroci=500;
 zacnastroje=100;
 zacpenize=100;
 
type
 jednaprovincie=record
          lidi: integer;
          pole: longint;
          sypky: longint;
          otroci: longint;
          nastroje: longint;
          penize: longint;
          stupnu: real;
         end;
 celahra=array[0..20]of jednaprovincie; {588 byte}
 zazrobsazene=array[0..3] of byte;
 saveload=record   {590 byte}
       jmeno:string[30];
       provhrace:byte;
       rok:byte;
       structure:celahra;
       z:zazrobsazene;
      end;
{cislo hracovy provincie z hlavniho programu}
{zobrazovaci procedura pro zazraky take {v ni nejlepe i beep}
{v trhu udelat prilakani lidi za penize}
 
var hp:byte;
  rok:byte;
  jmeno:string;
  lidinapolich,lidinanastrojich,lidinapyramide,lidinapenize:longint;
  otrokunapolich,otrokunanastrojich,otrokunapyramide,otrokunapenize:longint;
  error,zobrzazraku:procedure(s:string);
 
procedure endturn(var v:jednaprovincie);
procedure newgame(var v:jednaprovincie);
procedure save(var p:saveload);
procedure load(p:saveload;var pr:jednaprovincie);
 
implementation
var
  c:celahra;
  za:zazrobsazene;
 
procedure ochrana;
begin
 if rok > 20 then error('Spatny letopocet !');
 if c[rok].lidi <= 0 then error('Vymrela provincie !');
 if lidinapolich+lidinanastrojich+lidinapyramide+lidinapenize > c[rok].lidi then error('Mnoho lidi pracuje !');
 if otrokunapolich+otrokunanastrojich+otrokunapyramide+otrokunapenize > c[rok].otroci then error('Mas mene otroku !');
end;
 
function sgn(x:integer):shortint;
begin
 if x > 0 then sgn:=1 else
 if x < 0 then sgn:=-1 else
 sgn:=0;
end;
 
function IntToStr(a: Longint): String;
var
 St: string;
begin
 Str(a, St);
 IntToStr := St;
end;
 
procedure zazraky;
var i:byte;
begin
 repeat
  i:=random(31);
 until za[i div 8] and round(exp(ln(2)*(i mod 8))) <> round(exp(ln(2)*(i mod 8)));
 za[i div 8]:=za[i div 8] or round(exp(ln(2)*(i mod 8)));
 case i of
 1: begin
    zobrzazraku('Faraon omylem pohledl na mape'+#13+'na tvou provincii a daroval ti'+#13+'10 sypek obili.');
    inc(c[rok-1].sypky,10);
   end;
 4..5: begin
     c[rok-1].lidi:=c[rok-1].lidi div (i-2);
     zobrzazraku('Epidemie moru mezi obyvatelstvem!'+#13+
           'Mas nyni jen 1/'+inttostr(i-2)+' obyvatel !');
    end;
 6: begin
     c[rok-1].lidi:=c[rok-1].lidi * (i-4);
     zobrzazraku('Obrovska populacni vlna !'+#13+
           'Obyvatelstva je nyni '+inttostr(i-4)+'x vice !');
    end;
 8..9: if c[rok-1].stupnu > 2 then begin
     c[rok-1].stupnu:=c[rok-1].stupnu / (i-6);
     zobrzazraku('Tvoji provincii zasahlo'+#13+' velke zemetreseni !'+#13+
           'Zborila se ti 1/'+inttostr(i-6)+' pyramidy !');
    end;
    {$B-}
 10: if (rok >= 2) and (c[rok-1].stupnu - c[rok-2].stupnu >= 1) then begin
    zobrzazraku('Faraon je mile potesen tvymi'+#13+'vysledky a daroval ti 100 sypek'+#13+'plnych obili.');
    inc(c[rok-1].sypky,100);
   end;
 11..13: begin
      c[rok-1].pole:=c[rok-1].pole div (i-9);
      zobrzazraku('Nil se straslive rozvodnil !'+#13+
            'Mas nyni jen 1/'+inttostr(i-9)+' poli !');
     end;
 15..16: begin
      c[rok-1].pole:=c[rok-1].pole * (i-13);
      zobrzazraku('Novy zpusob obdelavani poli !'+#13+
            'Mas jich nyni '+inttostr(i-13)+'x vice !');
     end;
 17..18: begin
      c[rok-1].penize:=c[rok-1].penize * (i-15);
      zobrzazraku( 'Krach na egyptske burze !'+#13+
             'Mas nyni jen 1/'+inttostr(i-15)+' tragu !');
     end;
 19..20: begin
      c[rok-1].sypky:=c[rok-1].sypky * (i-17);
      zobrzazraku( 'Mimoradna cirkevni premie !'+#13+
             'Mas nyni '+inttostr(i-17)+'x vice sypek obili !');
     end;
 21..22: begin
      c[rok-1].penize:=c[rok-1].penize * (i-19);
      zobrzazraku( 'Tvym lidem se podarila velka'+#13+'financni transakce !'+#13+
             'Mas nyni '+inttostr(i-19)+'x vice penez !');
     end;
 23..25: begin
     c[rok-1].sypky:=c[rok-1].sypky div (i-21);
     zobrzazraku( 'Premnozeni krys !'+#13+
            'Sezraly Ti obili, takze ho'+#13+'mas nyni jen 1/'+inttostr(i-21)+' !');
    end;
 2..3,7,26..30: begin end;
 end;
end;
 
function hladkolik:byte;
var i,j:byte;
begin
 j:=0;
 for i:=0 to rok do if c[i].sypky <= 0 then inc(j);
 hladkolik:=j;
end;
 
procedure urobprovincii(i:byte);
var doplnek,dnastr:longint;
  koef:real;
begin
 case i of
 kukalchalli:begin
        c[rok-1].sypky:=c[rok-1].sypky-50;
        c[rok-1].nastroje:=c[rok-1].nastroje+25;
        c[rok-1].otroci:=c[rok-1].otroci+25;
       end;
 superbus:begin
       c[rok-1].lidi:=c[rok-1].lidi-25;
       c[rok-1].otroci:=0;
       c[rok-1].penize:=c[rok-1].penize+25;
      end;
 koronuta:begin
       c[rok-1].pole:=c[rok-1].pole-25;
       c[rok-1].sypky:=c[rok-1].sypky-25;
       c[rok-1].otroci:=c[rok-1].otroci+50;
      end;
 bigpolis:begin
       c[rok-1].lidi:=c[rok-1].lidi+50;
       c[rok-1].penize:=c[rok-1].penize-25;
       c[rok-1].nastroje:=c[rok-1].nastroje-25;
      end;
 djpolis:begin
      c[rok-1].nastroje:=c[rok-1].nastroje+25;
      c[rok-1].lidi:=c[rok-1].lidi+25;
      c[rok-1].sypky:=c[rok-1].sypky-50;
     end;
 svopakov:begin
       c[rok-1].pole:=c[rok-1].pole+25;
       c[rok-1].sypky:=c[rok-1].sypky+25;
       c[rok-1].otroci:=c[rok-1].otroci-50;
      end;
 iqpolis:begin
      c[rok-1].lidi:=c[rok-1].lidi+25;
      c[rok-1].penize:=c[rok-1].penize+75;
      c[rok-1].sypky:=c[rok-1].sypky-100;
     end;
 killpolis:begin
       c[rok-1].lidi:=c[rok-1].lidi-75;
       c[rok-1].otroci:=c[rok-1].otroci+50;
       c[rok-1].nastroje:=c[rok-1].nastroje+25;
      end;
 end;
  dnastr:=c[rok-1].nastroje;
  if dnastr > 0 then
  if dnastr <= (lidinanastrojich+otrokunanastrojich) then begin
   koef:=1+dnastr / (lidinanastrojich+otrokunanastrojich);
   dec(dnastr,round((koef-1) * (lidinanastrojich+otrokunanastrojich)));
  end else begin
   koef:=2;
   dec(dnastr,(lidinanastrojich+otrokunanastrojich));
  end else koef:=1;
  c[rok].nastroje:=c[rok-1].nastroje + round((lidinanastrojich+otrokunanastrojich)*koef);
 
  c[rok].lidi:=c[rok-1].lidi + ((c[rok-1].lidi + random(51) * sgn(random(5)-3)) div 100);
 
  doplnek:=lidinapolich+otrokunapolich;
  if doplnek = 0 then doplnek:=1;
  if dnastr > 0 then
  if dnastr <= (lidinapolich+otrokunapolich) then begin
   koef:=1+dnastr / (lidinapolich+otrokunapolich);
   dec(dnastr,round((koef-1) * (lidinapolich+otrokunapolich)));
  end else begin
   koef:=2;
   dec(dnastr,doplnek);
  end else koef:=1;
  if doplnek = 0 then doplnek:=1;
  c[rok].sypky:=c[rok-1].sypky + round(((lidinapolich+otrokunapolich*2)*koef) * (15+random(10))) div (doplnek * 5)
           - (c[rok-1].lidi+c[rok-1].otroci+doplnek div 5) div 5;
  if c[rok].sypky < 0 then begin
   c[rok-1].otroci:=c[rok-1].otroci - abs(c[rok].sypky)*10 + random(6) * sgn(random(5)-3);
   doplnek:=0;
   if c[rok-1].otroci < 0 then doplnek:=-c[rok-1].otroci;
   if doplnek > 0 then c[rok].lidi:=c[rok].lidi - doplnek;
   if c[rok].lidi > 0 then
   case hladkolik of
   1: begin
      zobrzazraku('V tve provincii vypukl hladomor,'+#13+'zemrelo '+inttostr(abs(c[rok].lidi-c[rok-1].lidi))+' lidi a '
            +inttostr(abs(c[rok].otroci-c[rok-1].otroci))+' otroku.'+#13+
            'Faraon se po dlouhem premlouvani'+#13+'dal obmekcit a dal ti jeste jednu'+#13+
            'sanci a k tomu 100 plnych sypek.');
      c[rok].sypky:=100;
    end;
  2: begin
     if c[rok].penize > 10 then begin
      zobrzazraku('V tve provincii vypukl OPET hladomor,'+#13+'zemrelo '+inttostr(abs(c[rok].lidi-c[rok-1].lidi))+
            ' lidi a'+#13+inttostr(abs(c[rok].otroci-c[rok-1].otroci))+' otroku. Faraon se po dlouhem premlouvani a'
            +#13+'primlouvani radcu (musel jsi je uplatit'+#13+
            'vsemi penezi) dal jeste obmekcit,'+#13+'ale priste se ti to uz nepovede !'+#13+
            'Mas tentokrat jen 50 plnych sypek.');
      c[rok].sypky:=50;c[rok].penize:=0;
     end else begin
      rok:=30;
      zobrzazraku('Bohuzel nemel jsi dostatek penez'+#13+'na uplaceni faraonovych radcu a proto'+#13+
            'te faraon nechal popravit !');
     end;
    end;
  3: begin
     rok:=30;
     zobrzazraku('Treti chybu ti faraon opravdu'+#13+
           'neprominul a byl jsi okamzite popraven !');
    end;
  end;
 end;
 
  c[rok].otroci:=c[rok-1].otroci + random(100)*sgn(random(5)-3);
  if c[rok-1].otroci < 0 then c[rok].otroci:=0;
  c[rok].penize:=c[rok-1].penize + (lidinapenize*2+otrokunapenize + random(21) * sgn(random(5)-3)) div 10;
  if rok > 1 then c[rok].penize:=round(c[rok].penize+(c[rok].penize-c[rok-1].penize)*0.1);
  c[rok].stupnu:=c[rok-1].stupnu + (lidinapyramide+otrokunapyramide*3+random(101)*sgn(random(5)-3)) / 1000;
  c[rok].pole:=c[rok-1].pole;
end;
 
procedure endturn(var v:jednaprovincie);
var i:byte;
begin
 c[rok]:=v;
 ochrana;
 inc(rok);
 zazraky;
 urobprovincii(hp);
 v:=c[rok];
end;
 
procedure newgame(var v:jednaprovincie);
var I:byte;
  s:string;
begin
 for i:=0 to 3 do za[i]:=0;
 rok:=0;
 with c[rok] do begin
  lidi:=zaclidi;
  sypky:=zacsypek;
  otroci:=zacotroci;
  nastroje:=zacnastroje;
  penize:=zacpenize;
  pole:=zacpole;
  stupnu:=0;
 end;
 endturn(c[rok]);
 v:=c[rok];
end;
 
procedure save(var p:saveload);
begin
 p.provhrace:=hp;
 p.rok:=rok;
 p.jmeno:=jmeno;
 p.structure:=c;
 p.z:=za;
end;
 
procedure load(p:saveload;var pr:jednaprovincie);
begin
 hp:=p.provhrace;
 rok:=p.rok;
 jmeno:=p.jmeno;
 c:=p.structure;
 pr:=c[rok];
 za:=p.z;
end;
 
begin
 randomize;
end.