Val

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Převede znakový řetězec na číselnou hodnotu.

Deklarace
procedure Val(S; var V; var Code: Integer);

kde:

 • S - proměnná typu string nebo typu PChar; musí to být posloupnost znaků, které tvoří číslo se znaménkem
 • V - proměnná celočíselného nebo reálného typu
 • Code - proměnná typu Integer
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Převede řetězcovou hodnotu (S) do její číselné reprezentace stejně, jako kdyby byla přečtena z textového souboru procedurou Read.
Viz také
Str


Vzorový příklad

{Val.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Val.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
var I, Code: Integer;
begin
{ Získání textu z příkazové řádky }
 Val(ParamStr(1), I, Code);
 { Chyba při konverzi na celé číslo? }
 if code <> 0 then
  Writeln('Chyba na pozici: ', Code)
 else
  Writeln('Hodnota = ', I);
 Readln;
end.