Read

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
 • U typového souboru přečte složku souboru do proměnné
 • U textového souboru přečte jednu nebo více hodnot do jedné nebo více proměnných
Deklarace
Typové soubory: procedure Read(F , V1 [, V2,...,Vn ] );
Textové soubory: procedure Read( [ var F: Text; ] V1 [, V2,...,Vn ] );


Režim
Windows, Reálný, Chráněný


Poznámky
V případě proměnné typu string
 • Read čte všechny znaky až po následující znak konce řádky, který však již není do proměnné zahrnut. Čtení řetězce ukončí také konec souboru (Eof(F) =True). Výsledný řetězec se přiřadí proměnné. Pokud je výsledný řetězec delší, než maximální délka dané řetězcové proměnné, uloží se pouze znaky v rozsahu délky proměnné, zbytek se ztrácí.
 • Následující Read začne čtení znakem konce řádky, který ukončil čtení řetězce.
 • Vícenásobná volání Readln používejte ke čtení po sobě jdoucích řetězců.
 • Je-li povolena rozšířená syntaxe, lze Read použít k načítání řetězců ukončených nulovým znakem do matic s výchozím indexem nula.
V případě celočíselné proměnné nebo proměnné typu real
 • Read přeskočí všechny mezery, tabelátory a znaky konce řádky, které numerický řetězec předcházejí.
 • Jestliže číselný řetězec nevyhovuje očekávanému formátu, nastane I/O chyba; jinak je hodnota přiřazena do proměnné.
 • Následující Read začíná na mezeře, tabelátoru nebo znaku konce řádky, který ukončil předchozí číselný řetězec.


Viz také
ReadKey
Readln
Write
Writeln


Vzorový příklad

{Eof.PAS}
{Vzorový příklad pro Eof, Read a Write (textové soubory).}

{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt, WinDos; }

var
 F: Text;
 Ch: Char;
begin
 { Vezmi jméno souboru z povelového řádku }
 Assign(F, ParamStr(1));
 Reset(F);
 while not Eof(F) do
 begin
  Read(F, Ch);
  Write(Ch);     { Výpis obsah souboru }
 end;
end.