Hra je podobna starsej hre supaplex.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
flupak.pngAuthor: BX
Program: Flupak.pas
File exe: Flupak.exe

Hra je podobna staršej hre supaplex. Ší­pkami sa pohybuješ a žerieš lí­stky. Na začiatku, ale musíš napí­sať koľko lístkov chceš vygenerovať.
{ FLUPAK.PAS                            }
{ Hra je podobna starsej hre supaplex.               }
{ Sipkami sa pohybujes a zeries listky, na zaciatku ale musis    }
{ napisat kolko listkov chces vygenerovat.             }
{ Author: BX                            }
{ Date : 5.8.2009               http://www.trsek.com }
 
program flupak;
uses crt,dos;
 
const chEnter = #13;
   chHore = #72;
   chDole = #80;
   chPravo = #77;
   chLavo = #75;
 
var stl,ria:byte;
  metrov,ZjedeneListy,pocetListov,PridaneListy:integer;
  i:integer;
  max:integer; { Pre pridavanie listov }
  x,y:array[1..150] of integer;
  zozrane:array[1..100] of boolean;
 
 
   { menu }
  mStl,mRia:byte;
  hSlovo:integer;
 
	 { moznosti }
  List:string;
  TList:integer;
	fSchema:integer;
 
procedure menu; forward;
procedure main; forward;
procedure koniec; forward;
procedure StartOhradka; forward;
 
procedure hide;
var reg:registers;
begin
   reg.ah:=1;
   reg.ch:=32;
   intr($10,reg);
end;
 
 { Moznosti }
 procedure moznosti; forward;
 
procedure StartOhradka;
var i,j:integer;
 
begin
   for i:=28 to 54 do
   begin
 
    gotoxy(i,8);
    write(#205);
    gotoxy(i,18);
    write(#205);
   end;
 
   for j:=9 to 17 do
   begin
 
    gotoxy(27,j);
    write(#186);
    gotoxy(55,j);
    write(#186);
 
   end;
 
   gotoxy(27,8);
    write('o');
   gotoxy(55,18);
    write('o');
   gotoxy(27,18);
    write('o');
   gotoxy(55,8);
    write('o');
end;
 
procedure VyberFarbyInica;
begin
   clrscr;
   StartOhradka;
 
   gotoxy(4,24);
   write('Sipkami (vpravo, vlavo) si vyber vzhlad programu. Enterom potvrd');
 
   gotoxy(31,10);
   write('Typ listu: ',List);
   gotoxy(31,12);
   write('o Farebna schema: ',TextAttr);
end;
 
procedure ZmenaFarby;
var VyberFarby:char;
 
begin
   VyberFarbyInica;
   repeat
   TextAttr:=fSchema;
 
   VyberFarby:=readkey;
 
   if(VyberFarby=chPravo) then
            begin
            fSchema:=fSchema+1;
			 if(fSchema=64) then fSchema:=80;
            TextAttr:=fSchema;
            gotoxy(47,12);
             write(TextAttr);
            VyberFarbyInica;
            end;
 
   if(VyberFarby=chLavo) then
            begin
            fSchema:=fSchema-1;
			 if(fSchema=79) then fSchema:=63;
            TextAttr:=fSchema;
            gotoxy(47,12);
             write(TextAttr);
            VyberFarbyInica;
            end;
 
   if(VyberFarby=chHore) then begin moznosti; end;
 
   if(VyberFarby=#27)or(VyberFarby=chEnter) then begin menu; end;
 
   until(VyberFarby=#27)or(VyberFarby=chHore)or(VyberFarby=chEnter);
end;
 
function TypListu(TL:integer):string;
begin
   TList:=TL;
   case TL of
        1 : begin List:=#1; write(List); end;
        2 : begin List:=#2; write(List); end;
        3 : begin List:=#3; write(List); end;
        4 : begin List:=#4; write(List); end;
        5 : begin List:=#5; write(List); end;
        6 : begin List:=#6; write(List); end;
        7 : begin List:=#14; write(List); end;
        8 : begin List:=#15; write(List); end;
        9 : begin List:=#176; write(List); end;
   end; { pre case }
end;
 
procedure Moznosti;
var VyberListu:char;
begin
   TextAttr:=fSchema;
   clrscr;
   StartOhradka;
 
   gotoxy(4,24);
   write('Sipkami (vpravo, vlavo) si vyber styl listu. Enterom potvrd');
 
   gotoxy(31,12);
   write('Farebna schema: ',TextAttr);
 
   gotoxy(31,10);
   write('o Typ listu: ',List);
 
   repeat
   VyberListu:=readkey;
 
   if(VyberListu=#77) then
    begin
       if(TList=9) then TList:=0;
      TList:=TList+1;
      gotoxy(44,10);
      TypListu(TList);
    end;
   if(VyberListu=#75) then
    begin
       if(TList=1) then TList:=10;
       TList:=TList-1;
       gotoxy(44,10);
       TypListu(TList);
    end;
 
   if(VyberListu=#27)or(VyberListu=chEnter) then begin menu end;
 
   if(VyberListu=chDole)then begin ZmenaFarby; end;
 
   until(VyberListu=#27)or(VyberListu=chEnter)or(VyberListu=chDole);
 
end;
 
 { koniec moznosti }
 
 { O programe }
procedure oPrograme;
begin
   {textbackground(green);
   textcolor(white);}
   clrscr;
   gotoxy(10,4);
   write('Programator: BX');
   gotoxy(10,5);
   write(' (www.nemamziadnustranku.sk)');
 
   gotoxy(10,8);
   write('Verzia programu: 2.1');
 
   gotoxy(10,12);
   writeln('Ovladanie: Sipky : Pohyb ');
   writeln(' ':20,'Tab  : Statistiky');
   writeln(' ':20,'A   : Pridat listy');
   {writeln(' ':20,'R   : Restartovat hru');}
   writeln(' ':20,'Esc  : Koniec');
 
   {textcolor(yellow);}
   gotoxy(7,20);
   write('Dufam ze sa vam moj vytvor paci :)');
 
   {textcolor(red);}
   gotoxy(50,24);
   write('sp',#132,#156,' -> Esc');
   readkey;
end;
 
 
{ start of program }
procedure start;
var startkl:char;
  x,y:byte;
  Chyba:boolean;
begin
   {textbackground(green);}
   clrscr;
   {textcolor(lightblue);}
   gotoxy(1,17);
   writeln('Ovladanie: Sipky : Pohyb ');
   writeln('      Tab  : Statistiky');
   writeln('      A   : Pridat listy');
   writeln('      R   : Restartovat hru');
   writeln('      Esc  : Koniec');
   {textcolor(white);}
   gotoxy(1,3);
   writeln('Hra je podobna starsej hre supaplex');
   writeln('Sipkami sa pohybujes a zeries listky, na zaciatku ale musis napisat');
   writeln('kolko listkov chces vygenerovat');
   delay(1000);
   gotoxy(5,12);
   write('Zadaj kolko listkov chces generovat(max=100): ');
   gotoxy(51,12);
   {$I-} readln(pocetListov); {$I+}
   Chyba:=IOResult<>0;
   if(pocetListov>100) or(PocetListov<0) or Chyba then begin
          gotoxy(50,14);
          TextColor(lightred);
          write('Vloz cislo od 0 do 100 !!!');
 
		  TextAttr:=fSchema;
 
          delay(1000);
          clrscr;
          {textcolor(white);}
          start;
          end;
 
   {gotoxy(20,12);
   write(' ':30);
   gotoxy(1,1);}
end;
 
 { menu }
 
function fSlovo(pSlovo:integer):string;
begin
   hSlovo:=pSlovo;
   if(pSlovo=1) then
           begin
            write('Nova Hra');
           end;
   if(pSlovo=2) then
           begin
            write('Moznosti');
           end;
   if(pSlovo=3) then
           begin
            write('O programe');
           end;
   if(pSlovo=4) then
           begin
            write('Koniec');
           end;
end;
 
procedure menu;
var smer:char;
 
begin
   mStl:=37; mRia:=10;
   hSlovo:=1;
   max:=100;
   PridaneListy:=0;
   metrov:=0;
   ZjedeneListy:=0;
   ZjedeneListy:=ZjedeneListy;
   clrscr;
 
   StartOhradka;
 
   gotoxy(1,1);
   writeln('Fupaplex, verzia 2.1');
   write('Enjoy the Game! ',#1);
 
   gotoxy(37,10);
   textbackground(lightred);
   write('Nova Hra');
   TextAttr:=fSchema;
 
   gotoxy(37,12);
   write('Moznosti');
 
   gotoxy(37,14);
   write('O programe');
 
   gotoxy(37,16);
   write('Koniec');
 
   repeat
 
   smer:=readkey;
 
   if(smer=chDole)or(smer=chEnter) then
            begin
              gotoxy(mStl, mRia);
              TextAttr:=fSchema;
              fSlovo(hSlovo);
               if(hSlovo=4)and(smer<>chEnter) then begin hSlovo:=0; mStl:=37; mRia:=8; end;
              mRia:=mRia+2;
              gotoxy(mStl, mRia);
              textbackground(lightred);
               fSlovo(hSlovo+1);
            end;
 
   if(smer=chHore)or(smer=chEnter) then
            begin
              gotoxy(mStl, mRia);
              TextAttr:=fSchema;
              fSlovo(hSlovo);
               if(hSlovo=1)and(smer<>chEnter) then begin hSlovo:=5; mStl:=37; mRia:=18; end;
              mRia:=mRia-2;
              gotoxy(mStl, mRia);
              textbackground(lightred);
              fSlovo(hSlovo-1);
			  TextAttr:=fSchema;
               if(smer=chEnter)and(mRia=10) then begin start; end;
               if(smer=chEnter)and(mRia=12) then begin moznosti; end;
			   if(smer=chEnter)and(mRia=14) then begin oPrograme; menu; end;
               if(smer=chEnter)and(mRia=16) then Koniec;
            end;
   until(smer=chEnter);
end;
 { koniec menu }
 
{ end of program }
procedure koniec;
begin
   TextAttr:=fSchema+2;
   clrscr;
   gotoxy(50,22);
   write('This program was made by BX');
   delay(500);
   halt;
end;
 
{ ohrada }
procedure ohrada;
var i:integer;
begin
 TextAttr:=fSchema;
 clrscr;
 TextAttr:=fSchema;
 write(chr(201)); for i:=2 to 79 do write(chr(205)); write(chr(187));
 for i:=2 to 22 do begin write(chr(186)); write(chr(186):79) end;
 write(chr(200)); for i:=2 to 79 do write(chr(205)); write(chr(188));
 TextAttr:=fSchema;
 { inicializacia flupaka na zaciatok }
   stl:=33;
   ria:=12;
   gotoxy(stl,ria);
   write('<');
	TextAttr:=fSchema;
end;
 
{ smer }
procedure dole;
begin
 if (ria<21) then begin
   inc(ria);
   gotoxy(stl,ria);
   TextAttr:=fSchema;
   write(#94);
   metrov:=metrov+1;
   TextAttr:=fSchema;
          end;
end;
 
procedure hore;
begin
 if (ria>2) then begin
   dec(ria);
   gotoxy(stl,ria);
   TextAttr:=fSchema;
   write('V');
   metrov:=metrov+1;
   TextAttr:=fSchema;
         end;
end;
 
procedure doprava;
begin
 if (stl<79) then begin
   inc(stl);
   gotoxy(stl,ria);
   TextAttr:=fSchema;
   write('<');
   metrov:=metrov+1;
   TextAttr:=fSchema;
          end;
end;
 
procedure dolava;
begin
 if stl>2 then begin
   dec(stl);
   gotoxy(stl,ria);
   TextAttr:=fSchema;
   write('>');
   metrov:=metrov+1;
   TextAttr:=fSchema;
        end;
end;
 
{ statistics }
procedure tabs;
begin
   gotoxy(10,24);
	TextAttr:=fSchema;
   if(metrov=1) then write('Presiel si ',metrov,' meter');
   if(metrov<=4)and(metrov>=2) then write('Presiel si ',metrov,' metre');
   if(metrov>=5)or(metrov=0) then write('Presiel si ',metrov,' metrov');
   delay(1000);
   gotoxy(10,24);
   write('                      ');
   gotoxy(10,24);
   write('Zjedol si: ',ZjedeneListy,'/',pocetListov+PridaneListy);
   delay(1000);
   gotoxy(10,24);
   write('                      ');
   gotoxy(stl,ria);
   TextAttr:=fSchema;
   write('<');
end;
 
{ inicializacia listov }
function VykreslenieListov(Pocet:integer):integer;
var i,j:integer;
begin
for i:=1 to Pocet do begin
 x[i]:=random(75)+2;
 y[i]:=random(20)+2;
 zozrane[i]:=false;
           end;
 
for j:=1 to Pocet do begin
            gotoxy(x[j],y[j]);
            write(List);
           end;
end;
 
 
{ Pridanie listov }
function pridat(xKolko:integer):integer;
var i,j:integer;
  Chyba:boolean;
begin
   xKolko:=PridaneListy;
   gotoxy(10,24);
   TextAttr:=fSchema;
   write('Kolko chces pridat? (max ',max-PocetListov,'): ');
 
   {$I-} readln(PridaneListy); {$I+}
 
   Chyba := IOResult <> 0;
 
 
 
   if Chyba or (max-PocetListov-PridaneListy<0) then begin { Ak nastane chyba, vykreslenie listov sa preskoci }
 
          gotoxy(45,24);
          textcolor(lightred);
          write('Nemozno vykreslit listy !!!');
					TextAttr:=fSchema;
          delay(1500);
          max:=max+PridaneListy;
 
                     end
  else begin { Ak chyba nenastane, vykreslia sa nove listy }
 
    for i:=(PocetListov+1) to (PocetListov+PridaneListy) do begin
    x[i]:=random(75)+2;
    y[i]:=random(20)+2;
    zozrane[i]:=false;
                        end;
 
    for j:=(PocetListov+1) to (PocetListov+PridaneListy) do begin
 
            if(PridaneListy>max) then break;
 
            gotoxy(x[j],y[j]);
            TextAttr:=fSchema;
            write(List);
 
                        end;
  end; { koniec pre else }
 
    max:=max-PridaneListy;
	TextAttr:=fSchema;
    gotoxy(10,24);
    write(' ':68); {vymazanie vety dole v pravo}
   TextAttr:=fSchema;
end;
 
{ pohyb }
procedure move;
var i,l,j:integer;
  klaves:char; { na pohyb }
begin
 
   VykreslenieListov(PocetListov);
   repeat
 
   klaves:=readkey;
   gotoxy(stl,ria);
   write(' ');
    case klaves of
           #80 : dole;
           #72 : hore;
           #75 : dolava;
           #77 : doprava;
           #27 : koniec;
           #9 : tabs;
           #97 : pridat(PridaneListy); 
 
    end;
   for i:=1 to (pocetListov+PridaneListy) do begin
               if(stl=x[i]) and (ria=y[i]) and (not(zozrane[i])) then begin
               ZjedeneListy:=ZjedeneListy+1;
               zozrane[i]:=true;
              end;
   end;
 
   until(ZjedeneListy=(pocetListov+PridaneListy));
		TextAttr:=fSchema;
    clrscr;
    gotoxy(10,11);
    write('GRATULUJEM! Zozral si vsetky :)');
    gotoxy(10,12);
    write('Nepostupujes nikde, pretoze levely to nema, dufam ze sa pacilo :)');
    delay(3000);
    {end;}
end;
 
 
{///////////I///N///T///R//O/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////}
procedure intro;
var x,y,i,j:integer;
begin
   textbackground(white);
   clrscr;
 
textcolor(lightred);
gotoxy(1,4);
write('  %%%%%%%%%%% ');
gotoxy(1,5);
write('  %      ');
gotoxy(1,6);
write('  %      ');
gotoxy(1,7);
write('  %      ');
gotoxy(1,8);
write('  %%%%%%%%%  ');
gotoxy(1,9);
write('  %      ');
gotoxy(1,10);
write('  %      ');
gotoxy(1,11);
write('  %      ');
gotoxy(1,12);
write('  %      ');
gotoxy(1,13);
write('  %      ');
gotoxy(1,14);
write('  %      ');
gotoxy(1,15);
write('  %      ');
 
textcolor(lightgreen);
gotoxy(15,6);
write('  #     ');
gotoxy(15,7);
write('  #      ');
gotoxy(15,8);
write('  #      ') ;
gotoxy(15,9);
write('  #       ');
gotoxy(15,10);
write('  #      ')  ;
gotoxy(15,11);
write('  #      ')  ;
gotoxy(15,12);
write('  #      ')   ;
gotoxy(15,13);
write('  #      ')   ;
gotoxy(15,14);
write('  #      ')    ;
gotoxy(15,15);
write('  #      ')    ;
gotoxy(15,16);
write('  #      ')     ;
gotoxy(15,17);
write('  ###########')      ;
 
 
textcolor(black);
gotoxy(27,5);
write('  @     @');
gotoxy(27,6);
write('  @     @') ;
gotoxy(27,7);
write('  @     @') ;
gotoxy(27,8);
write('  @     @')  ;
gotoxy(27,9);
write('  @     @')  ;
gotoxy(27,10);
write('  @     @')   ;
gotoxy(27,11);
write('  @     @')   ;
gotoxy(27,12);
write('  @     @')    ;
gotoxy(27,13);
write('  @     @')    ;
gotoxy(27,14);
write('  @     @')     ;
gotoxy(27,15);
write('  @     @')     ;
gotoxy(27,16);
write('  @@@@@@@@@@@')      ;
 
 
textcolor(cyan);
gotoxy(44,2);
write('*********');
gotoxy(44,3);
write('*    *');
gotoxy(44,4);
write('*     *');
gotoxy(44,5);
write('*     * ');
gotoxy(44,6);
write('*    *') ;
gotoxy(44,7);
write('*********') ;
gotoxy(44,8);
write('*')     ;
gotoxy(44,9);
write('*')    ;
gotoxy(44,10);
write('*')    ;
gotoxy(44,11);
write('*')    ;
gotoxy(44,12);
write('*')    ;
gotoxy(44,13);
write('*')    ;
 
 
textcolor(lightblue);
gotoxy(55,5);
write('  %%%%%%%%%%');
gotoxy(55,6);
write('  %    %');
gotoxy(55,7);
write('  %    %');
gotoxy(55,8);
write('  %    %');
gotoxy(55,9);
write('  %    %');
gotoxy(55,10);
write('  %    %');
gotoxy(55,11);
write('  %%%%%%%%%%');
gotoxy(55,12);
write('  %    %');
gotoxy(55,13);
write('  %    %');
gotoxy(55,14);
write('  %    %');
gotoxy(55,15);
write('  %    %');
gotoxy(55,16);
write('  %    %');
 
 
textcolor(yellow);
gotoxy(70,7);
write('&   & ');
gotoxy(70,8);
write('&  &  ');
gotoxy(70,9);
write('&  &  ');
gotoxy(70,10);
write('& &   ');
gotoxy(70,11);
write('& &   ');
gotoxy(70,12);
write('&&    ');
gotoxy(70,13);
write('& &    ');
gotoxy(70,14);
write('& &    ');
gotoxy(70,15);
write('&  &   ');
gotoxy(70,16);
write('&  &   ');
gotoxy(70,17);
write('&   &  ');
gotoxy(70,18);
write('&   &  ');
 
 
textcolor(blue);
x:=1;
y:=22;
for i:=1 to 80 do begin
          gotoxy(x,y);
          write(#176);
          x:=x+1;
          end;
y:=23;
for i:=1 to 80 do begin
          gotoxy(x,y);
          write(#176);
          x:=x+1;
          end;
y:=24;
for i:=1 to 80 do begin
          gotoxy(x,y);
          write(#176);
          x:=x+1;
          end;
 
  { odpocet }
  textcolor(black);
   for j:=3 downto 0 do begin
                delay(1000);
                gotoxy(40,23);
                write(j);
             end;
 
 
 
end;
 
procedure main;
begin
   TextAttr:=fSchema;
   clrscr;
   menu;
   ohrada;
   move;
end;
 
{ main program }
begin
   TList:=1; List:=#5;
   fSchema:=39;
   hide;
   intro;
   main;
   koniec;
end.