Simply english/slovank dictionary

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: ghostix
Program: Slovnik.pas
File exe: Slovnik.exe

Simply english/slovank dictionary. The words must write user - not included.
{ slovnik.pas                            }
{ Program je jednoduchým anglicko/slovenským slovníkom.       }
{ Slovíčka musí zadávať užívateľ, nie sú súčasťou.          }
{                                  }
{ Author:ghostix                           }
{ Datum:20.04.2006               http://www.trsek.com }
 
program slovnik;
uses crt;
var f1,f2:text;
  i,y,x:integer;
  slovo,slovo1:string;
  svk:array[1..15]of string;
  eng:array[1..15]of string;
  ODP:char;
procedure zapis;
begin
clrscr;
writeln('Zadajte pocet slovicek');
readln(x);
assign(f1,'svk.txt');
append(f1);
assign(f2,'preklad.txt');
append(f2);
 
for i:=1 to x do
begin
 writeln('Zadajte ',i,' slovicko');
 readln(svk[i]);
 writeln(f1,svk[i]);
 
 writeln('Zadajte preklad');
 readln(eng[i]);
 writeln(f2,eng[i]);
end;
 
close(f1);
close(f2);
readln;
end;
 
procedure anglicky;
begin
 clrscr;
 
 writeln('Zadajte Anglicke slovicko: ');
 readln(slovo1);
 
 assign(f1,'svk.txt');
 reset(f1);
 assign(f2,'preklad.txt');
 reset(f2);
 
 for i:=1 to 30 do
 begin
 readln(f1,svk[i]);
 readln(f2,eng[i]);
 if slovo1=eng[i] then writeln('Preklad: ',svk[i]);
 end;
 
close(f1);
close(f2);
readln;
end;
 
procedure slovensky;
begin
 clrscr;
 
 writeln('Zadajte slovenske slovicko: ');
 readln(slovo);
 
 assign(f1,'svk.txt');
 reset(f1);
 assign(f2,'preklad.txt');
 reset(f2);
 
 for i:=1 to 30 do
 begin
 readln(f1,svk[i]);
 readln(f2,eng[i]);
 if slovo=svk[i] then writeln('Preklad: ',eng[i]);
 end;
 
close(f1);
close(f2);
readln;
end;
 
begin
clrscr;
repeat
 writeln('Vytvorit subor ............... V':50);
 writeln;
 writeln('Preklad ENG na SVK............ E':50);
 writeln;
 writeln('Preklad SVK na ENG............ S':50);
 writeln;
 writeln('Koniec ....................... K':50);
 repeat ODP:=upcase(readkey);
 until (ODP='V')or(ODP='E')or(ODP='S')or(ODP='K');
 clrscr;
 case ODP of
  'V' : zapis;
  'E' : anglicky;
  'S' : slovensky;
 end;
until ODP='K'
end.