Program view HTML file

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
htmlview.pngAuthor: Ľuboš Saloky
Program: Htmlview.pas
File exe: Htmlview.exe
need: Htmlview.zipEmul.txtHtmlview.iniKeyboard.pasMyska.pasSpracuj.pasSprdekl.pasTest.htmTest2.htmZobraz.pasZobrdekl.pas

Program view HTML file.
{ htmlview.pas                            }
{ Zobrazovač HTML súborov napísaný v pascale.            }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                        }
{ Datum:02.02.2008               http://www.trsek.com }
 
program HTML_Viewer;
uses Myska,KeyBoard; { nie Mys, Myska !!! }
const NazovSub:string[13]='Test.HTM';
type PRiadok=^TRiadok;
   TRiadok=record
    PrvyZnak,DlzkaRiadka:word;
    Dalsi,Predosly:PRiadok;
    Text:pointer;
   end;
var PrvyRiadok,AktRiadok,HornyRiadok:PRiadok;
  PocetRiadkov,PocetStlpcov:word;
  PocetBajtov:longint;
  Jazyk:byte;  { 1 = anglictina, 2 = slovencina }
{$I ZobrDekl.PAS}
{$I SprDekl.PAS}
var Zobraz:TZobraz;
  Spracuj:TSpracuj;
{$I Zobraz.PAS}
{$I Spracuj.PAS}
 
BEGIN
 Jazyk:=2;
 PocetBajtov:=1222; { zmaz ma }
 New(PrvyRiadok);
 PrvyRiadok^.Predosly:=nil;
 PrvyRiadok^.Dalsi:=nil;
 AktRiadok:=PrvyRiadok;
 HornyRiadok:=PrvyRiadok;
 Spracuj.Init;
 Zobraz.Init;
{ Zobraz.EmulujPridajRiadok;}
 Spracuj.Dokument;
 Zobraz.Dokument;
 Spracuj.Koniec;
 Zobraz.Koniec;
END.