The program lists all available information about the current disc

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: Mtester.pas
File exe: Mtester.exe

The program lists all available information about the current disc.
{ mtester.pas                            }
{ Program vypise vsetky dostupne informacie o aktualnom disku.   }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program MukoSoft_Testovaci_program;
uses Dos,Crt;
const cluster=8192;
type Parametry=record
         CisloDisku,OvladacDisku     :byte;
         ByteNaSektor           :word;
         SektoruNaJednotku,ShiftFaktor  :byte;
         RezervovaneSektoryProBoot    :word;
         KopieFAT             :byte;
         RootZaznamy,PrvniDatovySektor  :word;
         NejvyssiAlokJednotka       :word;
         SektoruProFAT          :byte;
         PrvniSektorProRoot        :word;
         AdresaOvladace          :pointer;
         IDMedia2a3            :byte;
         IDMedia4a5            :byte;
         NasledujiciBlokParametru     :pointer;
        end;
   InfoBlok=record
        DiskJednotka:byte;
        VolneAlokJednotky:word;
        CelkemAlokJednotek:word;
        ByteSektor:word;
        SektorAlok:word;
       end;
   parametryPTR=^parametry;
var a:array[1..16000] of longint;
  r:registers;
  f:file;
  s,s2:string;
  pom,err,err2:word;
  d,suc,sc512b,sc1kb,sc2kb,sc4kb,sc8kb,sc16kb:longint;
  reg:registers;
  info:infoblok;
  data:parametry;
 
Procedure InfoDisk(Disk:char);
begin
 with r do begin
  DL:=Ord(Disk)-64;
  Info.DiskJednotka:=DL;
  AH:=$36;
  MsDos(r);
  if AX=$0FFF then begin
   Info.DiskJednotka   :=0;
   Info.VolneAlokJednotky :=0;
   Info.CelkemAlokJednotek:=0;
   Info.ByteSektor    :=0;
   Info.SektorAlok    :=0;
   Exit;
  end;
  Info.VolneAlokJednotky:=BX;
  Info.CelkemAlokJednotek:=DX;
  Info.ByteSektor:=CX;
  Info.SektorAlok:=AX;
 end;
end;
 
Function TypDisku(Disk:char):string;
var CisloDisku,MediaDeskriptor:byte;
begin
 TypDisku:='NeznamyDisk';
 CisloDisku:=Ord(Disk)-64;
 with R do begin
  AH:=$1C;
  DL:=CisloDisku;
  MsDos(r);
  MediaDeskriptor:=Mem[DS:BX];
  AH:=$32;
  DL:=CisloDisku;
  MsDos(r);
  if AL=$FF then Exit;
  TypDisku:='NeznamyDisk';
  move(ParametryPTR(PTR(DS,BX))^,data,sizeof(data));
  with ParametryPTR(PTR(DS,BX))^ do begin
   if KopieFAT=1 then Typdisku:='RamDisk';
   if MediaDeskriptor=$F8 then TypDisku:='HardDisk';
   if (MediaDeskriptor=$F0) and (NejvyssiAlokJednotka=2848) then TypDisku:='FD1440KB';
   if MediaDeskriptor>=$F9 then
    case NejvyssiAlokJednotka of
       355:TypDisku:='FD360KB';
    714,1423:TypDisku:='FD720KB';
      2372:TypDisku:='FD1200KB';
    end;
   end;
 end;
end;
 
procedure UmiestniCiarky(x,y:integer;a:longint);
var pom:string;
  l:integer;
begin
 Str(a,pom);
 l:=length(pom)-2;
 while l>1 do begin
  Insert('.',pom,l);
  l:=l-3;
 end;
 GotoXY(x,y);
 write(pom);
end;
 
function TypMonitora:string;
begin
 r.AH:=$12;
 r.BL:=$10;
 Intr($10,r);
 case r.CL of
  $0B:TypMonitora:='Mono';
  $08:TypMonitora:='Farebny';
  $09:TypMonitora:='EGA';
 end;
end;
 
function Adapter:string;
begin
 Adapter:='Neznamy';
 r.AX:=$1A00;
 Intr($10,r);
 if r.AL=$1A then
  case r.BL of
   $01:Adapter:='Hercules';
   $02:Adapter:='CGA';
   $04..$05:Adapter:='EGA';
   $07..$08:Adapter:='VGA';
   $0A..$0C:Adapter:='MCGA';
  end;
end;
 
procedure Umiestni(x,y:integer;l:longint);
var s:string;
begin
 GotoXY(x,y);
 Str(l,s);
 write(s);
end;
             {hlavny program}
 
BEGIN
 suc:=0;sc512b:=0;sc1kb:=0;sc2kb:=0;sc4kb:=0;sc8kb:=0;sc16kb:=0;
 writeln('Cakaj chvilu, pracujem...');
 clrscr;
 writeln('+=====================+=========================+============================+');
 writeln('| Disk C:\      | Nazov disku ___________ | Verzia MS-DOSu       |');
 writeln('+=====================+=============+===========+============================+');
 writeln('| Kapacita       B =   MB | Volne miesto       B =   MB  |');
 writeln('+===================================+==+=====================================+');
 writeln('|Strata sposobena velkostou clusterov: |Charakteristika disku:        |');
 writeln('|  Pri 512B clustroch       B  |Cislo disku:   Ovladac disku:   |');
 writeln('|  Pri 1KB clustroch       B  |Pocet bajtov na sektor:       |');
 writeln('|  Pri 2KB clustroch       B  |Pocet sektorov na cluster:      |');
 writeln('|  Pri 4KB clustroch       B  |Pocet clustrov:           |');
 writeln('|  Pri 8KB clustroch       B  |Shift faktor:   Pocet kopii FAT:  |');
 writeln('|  Pri 16KB clustroch       B  |Rezervovane sektory pre BOOT:    |');
 writeln('+======================================+Zaznamy v hlavnom adresari:     |');
 writeln('|Typ monitora:             |Prvy datovy sektor:         |');
 writeln('|Graficky adapt r:           |Pocet sektorov pre FAT:       |');
 writeln('|                   |Prvy sektor hlavneho adresara:    |');
 writeln('|                   |Volne clustery:           |');
 InfoDisk('C');
 s:=TypDisku('C');
 GotoXY(12,2);
 writeln(s);
 Gotoxy(66,2);
 write(Lo(DosVersion),'.',Hi(DosVersion));
 UmiestniCiarky(13,4,DiskSize(3));
 Gotoxy(29,4);
 write(DiskSize(3) div 1048576);
 UmiestniCiarky(53,4,DiskFree(3));
 Gotoxy(69,4);
 write(DiskFree(3) div 1048576);
 UmiestniCiarky(24,7,sc512b-suc);
 UmiestniCiarky(24,8,sc1kb-suc);
 UmiestniCiarky(24,9,sc2kb-suc);
 UmiestniCiarky(24,10,sc4kb-suc);
 UmiestniCiarky(24,11,sc8kb-suc);
 UmiestniCiarky(24,12,sc16kb-suc);
 Umiestni(54,7,data.cislodisku);
 Umiestni(73,7,data.ovladacdisku);
 Umiestni(65,8,Info.Bytesektor);
 Umiestni(68,9,Info.SektorAlok);
 Umiestni(57,10,data.nejvyssialokjednotka);
 Umiestni(55,11,data.shiftfaktor);
 Umiestni(76,11,data.kopiefat);
 Umiestni(71,12,data.rezervovanesektoryproboot);
 Umiestni(69,13,data.rootzaznamy);
 Umiestni(61,14,data.prvnidatovysektor);
 Umiestni(65,15,data.sektoruprofat);
 Umiestni(72,16,data.prvnisektorproroot);
 GotoXY(16,14);
 write(TypMonitora);
 GotoXY(20,15);
 write(Adapter);
 Umiestni(57,17,Info.VolneAlokJednotky);
 readln;
END.