Multiply 2 numbers with the required precission

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: Nasob.pas
File exe: Nasob.exe

Multiply 2 numbers with the required precission.
{ nasob.pas                             }
{ Vynasobi dve cisla s pozadovanou presnostou.           }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program nasobenie;		{vynasobi dve cisla s pozadovanou presnostou}
const presnost=50;
var op1,op2:array[1..presnost] of shortint;   {vstupy}
  vystup,vysl:array[1..2*presnost] of shortint;{vystup a pomocne pole}
  sign:shortint;          {znamienko}
  x,y,pom:integer;         {pomocne premenne}
  carry:integer;          {pretecenie do dalsieho radu}
  ciar,za_e:integer;        {pre spracovanie des. ciarky:1,24E+12}
  dlzka:integer;          {testuje, ci je dostatocna presnost}
  s:string;             {cisla su zadavane cez retazec}
  err:integer;           {chybove hlasenie}
{procedury Chyba, Prevod, Nasob, Vypis}
 
procedure chyba;
begin
 if err>0 then begin
  writeln('Chybne zadané číslo!!!');
  vystup[1]:=127;
 end;
end;
 
procedure Prevod;     {prevedie retazec na cislo v pozadovanom tvare}
var pom,pom2:integer;   {pomocna premenna}
  e,des:integer;     {pozicia des. ciarky a pismena E, napr. 1,45E+12}
  pomstr:string;     {pomocny retazec}
begin
 for x:=1 to 2*presnost do vystup[x]:=0;
 if s[1]='-' then begin
  delete(s,1,1);
  sign:=sign xor 1;
 end;
 e:=Pos('E',s);
 if e>0 then begin
  pomstr:=Copy(s,e+2,length(s)-e-1);
  Val(pomstr,pom2,err);
  if err>0 then begin
   chyba;
   exit;
  end;
  if s[e+1]='-' then pom2:=-pom2;
  za_e:=za_e+pom2;
  delete(s,e,length(s)-e+1);
 end;
 des:=Pos(',',s);      {osetrenie desatinnej ciarky}
 if des>0 then begin
  ciar:=ciar+length(s)-des;
  delete(s,des,1);
 end;
 err:=0;pom:=1;
 while (length(s)>pom-1) and (err=0) do begin
  Val(s[pom],vystup[pom+presnost-length(s)],err);
  Inc(pom);
 end;
 chyba;
end;
 
procedure Nasob;
begin
 for y:=presnost downto 1 do       {samotny algoritmus}
  for x:=presnost downto 1 do begin   {ciastocne sucty sa nevytvaraju, scitanie prebieha uz vo vyslednom cisle}
   vysl[y+x]:=vysl[y+x]+op2[y]*op1[x]; {nasobenie,}
   pom:=0;
   if vysl[y+x]>9 then begin
    carry:=vysl[y+x] div 10;      {nasledna zmena cisla na cislicu}
    vysl[y+x]:=vysl[y+x] mod 10;   {s pretecenim do predchadzajucich}
    vysl[y+x-1]:=vysl[y+x-1]+carry; {poloziek pola}
   end;
  end;
end;
 
procedure Vypis;        {vypise vysledok na obrazovku}
var prvy:integer;
begin
 writeln;
 if sign=1 then write('-');
 prvy:=presnost;
 for x:=2*presnost downto 1 do if vysl[x]<>0 then prvy:=x;
 for x:=prvy to 2*presnost-ciar do write(vysl[x]);
 if ciar>0 then write(',');
 for x:=2*presnost-ciar+1 to 2*presnost do write(vysl[x]);
 if za_e>0 then write('E+',za_e);
 if za_e<0 then write('E',za_e);
 writeln;
end;
 
BEGIN   { ----------------  Zacina samotny program  ------------------ }
 ciar:=0;sign:=0;za_e:=0;
 repeat
  writeln('Zadaj operand #1');
  readln(s);
  dlzka:=length(s);
  Prevod;
 until vystup[1]<127;
 move(vystup,op1,sizeof(op1));
 repeat
  writeln('Zadaj operand #2');
  readln(s);
  dlzka:=dlzka+length(s);
  Prevod;
 until vystup[1]<127;
 if dlzka>presnost then begin
  writeln('Pozor, nastav vačšiu presnosť!!!');
  exit;
 end;
 move(vystup,op2,sizeof(op2));
 Nasob;
 Vypis;
 readln;
END.