Show all permutation of N

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: Permut.pas
File exe: Permut.exe

Show all permutation of N.
{ permut.pas                            }
{ Vypise vsetky permutacie pre dane N.               }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Vypis_vsetky_permutacie_pre_dane_n;
var a:array[1..16] of byte;
  n,x:byte;
{ do permutacie a(1),a(2), ... ,a(n-1) postupne vloz na vsetky miesta a(n)}
procedure Vymen(i,j:integer);
var temp:byte;
begin
 temp:=a[i];
 a[i]:=a[j];
 a[j]:=temp;
end;
procedure Permutuj(k:byte);
var j:byte;
begin
 for j:=1 to k+1 do begin
  Vymen(j,k+1);
  if k+1<n then Permutuj(k+1)
  else begin
   for x:=1 to n do write(a[x],' ');
   write('° ');
  end;
  Vymen(k+1,j); { obnov stav - ost. prvky sa obnovia v predch. volaniach }
 end;
end;
BEGIN
 n:=3;
 writeln;
 for x:=1 to n do a[x]:=x;
 Permutuj(1);
END.