Detecting the number of words in the text and similar nothings

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: Pocetslo.pas
File exe: Pocetslo.exe

Detecting the number of words in the text and similar nothings.
{ pocetslo.pas                           }
{ Zistovanie poctu slov v texte a podobne prkotiny.         }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Zistovanie_poctu_slov_v_texte_a_podobne_prkotiny;
const Oddelovace:set of char=[#0..#32,',',';','.',':','(',')','[',']','-'];
   subor='readme.txt';
type TPolozka=record
    ofset,pocet:word;
   end;
   TPoleRetazcov=array[1..65000] of char;{v nom su slova oddelene medzerou}
   Buffer=array[1..32768] of char;
var R:array[1..5000] of TPolozka;
  P:^TPoleRetazcov;
  B:^Buffer;
  konr,konp,czac,ckon,c1:word; {najblizsi volny prvok}
  f:file;
  slovo:string;
BEGIN
 GetMem(p,SizeOf(TPoleRetazcov));
 GetMem(b,SizeOf(Buffer));
 Assign(f,subor);
 Reset(f,32768);
 konr:=1;
 konp:=1;
 czac:=1;
 ckon:=1;
 
 while not EOF(f) do
 begin
  BlockRead(f,b,1);
  slovo:='';
  while (not (b^[ckon] in Oddelovace)) do Inc(ckon);
  for c1:=czac to ckon do slovo:=slovo+b^[c1];
 end;
 
 FreeMem(b,SizeOf(Buffer));
 FreeMem(p,SizeOf(TPoleRetazcov));
END.