Color averaging in color mode

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
priemcol.pngAuthor: Ľuboš Saloky
Program: Priemcol.pas
File exe: Priemcol.exe

Color averaging in color mode.
{ priemcol.pas                           }
{ Priemerovanie farieb vo farebnom mode.              }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Priemerovanie_farieb_vo_farebnom_mode;
uses Crt;
var VesaInf:array[0..255] of byte;
  RiadokPred,RiadokPo:array[1..960] of byte;{pri priemerovani je tu riadok pred a riadok po aktualnej stranke,
                        aby nebolo nutne pri kazdom bode swapovat stranku}
  Granul,AktStr:word;
  x,y,z,ZacR:word;
procedure NastavStranku;assembler;
asm
       mov bx,0
       mov ax,4F05h
       int 10h          {nastav 1.stranku}
end;
BEGIN
 asm
       mov ax,seg VesaInf    {zistenie granularity}
       mov es,ax
       mov di,offset vesainf
       mov ax,4F01h
       mov cx,10Fh
       int 10h
       mov cx,word ptr VesaInf+4
       mov ax,64
       div cl
       mov Granul,ax
       mov ax,4F02h       {nastavenie graf. modu}
       mov bx,10Fh
       int 10h
 end;
 ZacR:=0;AktStr:=0;
 for y:=0 to 199 do begin
  for x:=1 to 960 do RiadokPred[x]:=Random(256);
  asm
      mov dx,y
      shr dx,5
      mov ax,Granul
      mul dx          {DX=Granul*Riadok/32}
      mov dx,ax
      cmp dx,AktStr
      je @Nenastav
      call NastavStranku
@Nenastav:  mov AktStr,dx
      mov ax,0A000h
      mov es,ax
      lea si,RiadokPred
      mov di,ZacR
      mov cx,480
    rep movsw           {nakresli riadok}
  end;
  if ZacR=63488 then ZacR:=0
  else ZacR:=ZacR+2048;
 end;
{ ----- priemerovanie farieb, inicializacia ----- }
 repeat
  asm
       mov dx,Granul
       call NastavStranku
  end;
  Move(Mem[$A000:$0000],RiadokPo,960);{1. riadok 1. stranky ( = 33. riadok) do RiadokPred}
  asm
       mov dx,0
       call NastavStranku
  end;
  ZacR:=2048;AktStr:=0;        {od riadka 1}
  for y:=1 to 198 do begin
   if y mod 32=0 then begin
    Move(Mem[$A000:$F800],RiadokPred,960);{posledny riadok terajsej stranky do RiadokPred}
    AktStr:=AktStr+Granul;     {posun na novu stranku}
    asm
       mov dx,AktStr
       add dx,Granul       {nasledujuca}
       call NastavStranku
    end;
    Move(Mem[$A000:$0000],RiadokPo,960);{prvy riadok dalsej stranky do RiadokPo}
    asm
       mov dx,AktStr
       call NastavStranku    {terajsia, cize nova}
    end;
   end;
   asm
       mov ax,0A000h
       mov es,ax
       mov di,ZacR        {do ES:DI sa uklada}
       add di,3
       mov dx,3         {DX od 3 do 318*3}
 @Cyklus:   cmp ZacR,0
       jne @HoreNormal
 
       lea bx,RiadokPred     {pouziva sa buffer RIADOKPRED pre predosly riadok}
       mov al,byte[bx+di-3]
       mov ah,0
       add al,byte[bx+di]
       adc ah,0
       add al,byte[bx+di+3]
       adc ah,0
       jmp @Stred
 
 @HoreNormal: mov al,byte[es:di-2051]  {normalny vypocet z predosleho riadka}
       mov ah,0
       add al,byte[es:di-2048]
       adc ah,0
       add al,byte[es:di-2045]
       adc ah,0
 
 @Stred:   add al,byte[es:di-3]   {vzdy normalny vypocet aktualneho riadka}
       adc ah,0
       add al,byte[es:di+3]
       adc ah,0
 
       cmp ZacR,63488
       jne @DoleNormal
       lea bx,RiadokPo     {pouziva sa buffer RIADOKPO pre predosly riadok}
       sub di,63488
       add al,byte[bx+di-3]
       adc ah,0
       add al,byte[bx+di]
       adc ah,0
       add al,byte[bx+di+3]
       adc ah,0
       add di,63488
       jmp @Vypocet
 
 @DoleNormal: add al,byte[es:di+2045]  {normalny vypocet dolneho riadka}
       adc ah,0
       add al,byte[es:di+2048]
       adc ah,0
       add al,byte[es:di+2051]
       adc ah,0         {v AX je celkovy sucet}
 
 @Vypocet:  shr ax,3         {v AX je priemer}
       adc al,0         {chyba zaokruhlenia - pripocitaj posledny vyrolovany bit}
       mov byte[es:di],al
       inc di
       inc dx
       cmp dx,319*3
       jl @Cyklus
   end;
   if ZacR=63488 then ZacR:=0
   else ZacR:=ZacR+2048;
  end;
 until KeyPressed;
END.