Program urobi prevod cisla z desiatkovej do 16kovej sustavy

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Program: Do_hex.pas

Program urobi prevod cisla z desiatkovej do 16kovej sustavy.
program do_sestnast;
var j,i,d:integer;
  z:array[1..16] of integer;
 
procedure urob_prevod_16(d:integer);
var i,j,c: integer;
begin
 i:=16;
 c:=d;
 repeat
  z[i]:=c mod 16;
  c:=c div 16;
  i:=i-1;
 until C=0;
end;
 
begin
 write('Zadaj cislo v desiatkovej sustave :');
 readln(d);
 
 urob_prevod_16(d);
 
 write('Zapis cisla ',D,' v sestnastkovej sustave je: ');
 for J:=I+1 to 16 do begin
  if(z[j]=15) then write('F');
  if(z[j]=14) then write('E');
  if(z[j]=13) then write('D');
  if(z[j]=12) then write('C');
  if(z[j]=11) then write('B');
  if(z[j]=10) then write('A');
  if(z[j]<10) then write(z[j]);
 end;
 
 writeln;
 readln;
end.