Compute combination number

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Kombinacne_cislo.pas
File exe: Kombinacne_cislo.exe

Compute combination number.
{ KOMBINACNE_CISLO.PAS              Copyright (c) Pheo }
{ Výpočet kombinačného čísla.                    }
{                                  }
{ Datum:26.04.2005               http://www.trsek.com }
 
program kombinacne_cislo;
var n,k:integer;
   c:real;
 
function faktorial (k:integer):longint;
var i,m:longint;
begin
 m:=1;
 for i:=m to k do m:=m*i;
  faktorial:=m
end;
 
begin
 writeln ('zadaj celkovy pocet n: ');
 read(n);
 writeln ('zadaj pocet prvkov v skupine k: ');
 read(k);
 
 c:=faktorial(n)/faktorial(n-k)/faktorial(k);
 writeln ('pocet moznosti je ',trunc(c));
 readln;
end.