Program prepíše zadaný text do zbojníckej reči

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Program: Zbojnik.pas
File exe: Zbojnik.exe

Program prepíše zadaný text do zbojníckej reči. Každé písmeno sa nahradí písmenom, ktoré je v (cyklickej) anglickej} abecede o n znakov ďalej, ostatné znaky ostanú bez zmeny.
{ ZBOJNIK.PAS                            }
{ Program prepíše zadaný text do zbojníckej reči.          }
{ Každé písmeno sa nahradí písmenom, ktoré je v (cyklickej) anglickej}
{ abecede o n znakov ďalej, ostatné znaky ostanú bez zmeny.     }
{                                  }
{ Datum:16.11.2006               http://www.trsek.com }
 
program zbojnik;
 
var txt : string;
   i : integer;
   ch : char;
 
begin
 Writeln('Prepis textu do zbojnickej reci.');
 Write('Zadaj text:');
 ReadLn(txt);
 
 for i:=1 to length(txt) do
  begin
   ch:=txt[i];
   write(ch);
 
   { je to spoluhlaska? }
   if( Upcase(ch) in ['B','C','D','F','G','H','J','K','L','M','N','P','R','S','T','V','W','X','Z'])then
     write('o',ch); 
  end;
 
 Readln;
end.