Typy premenných

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Až budeme definovať typy premenných stojíme pred otázkou aký typ použiť. Problémom je, že ak použijem taký, ktorý má malý rozsah (viď. tabuľka), môžeme do neho vkladať (vlievať) len čísla ktoré sa tam zmestia (majú povolený rozsah). Naopak ak použijeme taký, ktorý má veľký rozsah (veľká fľaša) potom neefektívne využívame pamäť počítača. Je na programátorovi, aby si dobre rozmyslel aký typ premennej použije a načo bude slúžiť. Nasledovná tabuľka uvádza typy a rozsahy.

Typ Rozsah Počet cifier Veľkosť bit Veľkosť bajt
Shortint -128..127 8 bitov 1 bajt
Integer -32768..32767 16 bitov 2 bajty
Longint -2147483648..2147483647 32 bitov 4 bajty
Byte 0..255 8 bitov 1 bajt
Word 0..65535 16 bitov 2 bajty
Real 2.9e-39..1.7e38 11-12 6 bajtov
Single 1.5e-45..3.4e38 7-8 4 bajty
Double 5.0e-324..1.7e308 15-16 8 bajtov
Extended 3.4e-4932..1.1e4932 19-20 10 bajtov
Comp -9.2e18..9.2e18 19-20 8 bajtov
Boolean True/False 1 bit
Char 1 znak ASCII 1 bajt
String 255 znakov ASCII 0-255 bajtov


Premenné Shortint, Integer, Longint, Byte, Word sú celočíselné. Znamená to, že dokážu uchovať a pracovať iba s celými číslami. Real, Single, Double, Extended, Comp sú reálnymi číslami (majú čísla aj za desatinnou čiarkou).


Zvláštnym typom je premenná Boolean. Má rozsah True/False. Môžeme do nej vložiť buď áno, alebo nie. Je to premenná 2 hodnotovej boolovej logiky.


Posledné dve a to Char a String sú zase určené na uchovávanie znakov ASCII ([v prílohe]). Do Char uložíme iba jeden znak. Ak budeme chcieť uložiť celé meno (viac znakov) musíme použiť premennú ako typu String.


Premenné, ktoré sú v tabuľke zvýraznené sú najčastejšie používanými programátormi jazyka Pascal.


Kam ďalej: Obsah | Prvé jednoduché príkazy