Write

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

U typového souboru zapíše proměnnou do složky (component) souboru. U textového souboru zapíše jednu nebo více hodnot do souboru.

Deklarace
 • Typové soubory: procedure Write(F, V1 [, V2,...,Vn ] );
 • Textové soubory: procedure Write( [ var F:Text; ] P1 [,P2,...,Pn ] );


Režim
Windows, Reálný, Chráněný


Poznámky
 • Soubor musí být otevřen pro výstup.
 • Textové soubory Parametr F, je-li určen, je proměnná typu textový soubor.
 • Každé P představuje jeden výstupní parametr, jehož hodnota má být zapsána do souboru.
 • Kromě toho může obsahovat i určení šířky pole a počet desetinných míst.
 • Každý výstupní výraz musí být typu Char, Integer, Real, String, packed string nebo Boolean.
 • Typové soubory Každé V je proměnná stejného typu, jakého jsou složky proměnné F. Po zápisu každé proměnné se ukazatel aktuální pozice v souboru posune na další složku. Pokud je aktuální pozice na konci souboru (tj. pokud Eof(F) je True), soubor se rozšíří.


Návratová hodnota
V Režimu {$I-} vrací funkce IOResult hodnotu 0, pokud operace proběhla úspěšně, jinak vrátí nenulový kód chyby.


Viz také
Read
Readln
Writeln


Vzorový příklad

{Eof.PAS}
{Vzorový příklad pro Eof, Read a Write (textové soubory).}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt, WinDos; }
var
 F: Text;
 Ch: Char;
begin
 { Vezmi jméno souboru z povelového řádku }
 Assign(F, ParamStr(1));
 Reset(F);
 while not Eof(F) do
 begin
  Read(F, Ch);
  Write(Ch);     { Výpis obsah souboru }
 end;
end.