Program calculate surface and capacity of sphere

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Juraj Pupák
Program: Opgula.pas
File exe: Opgula.exe

Program calculate surface and capacity of sphere.
{ OBJEMIHL.PAS                                                      }
{ Program vypocita objem a povrch gule.                             }
{                                                                   }
{ Author: Juraj Pupak                                               }
{ Date  : 27.10.2006                           http://www.trsek.com }
 
program ObjemPovrchGule;
uses crt;
var
   V,S,r,pi : real;
   menu : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('1.Objem gule');
 writeln('2.Povrch gule');
 writeln('3.Koniec');
 readln(menu);
 pi := 3.14;
 
 IF menu = 1 THEN
   begin
     writeln('Zadaj polomer');
     readln(r);
     V := 4 * pi * r * r * r / 3;
     writeln('Objem gule je ',V : 2 : 2);
     readln;
   end;
 
 IF menu = 2 THEN
   begin
     writeln('Zadaj polomer');
     readln(r);
     S := 4 * pi * r * r;
     writeln('Povrch gule je ',S : 2 : 2);
     readln;
   end;
end.